Dla autorów

Informacje dla Autorów

Teksty należy nadsyłać w  formie elektronicznej (w formacie *doc, *docx lub *rtf). Do tekstu należy dołączyć w formie skanu pisemne oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że nie uczestniczy ona aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym, jak również oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów. Natomiast po przyjęciu artykułu do druku autor podpisuje umowę o wykonanie utworu i przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych autorów dostępna jest tutaj.

Wskazówki techniczne:

 • artykuł, raport z badań lub komunikat powinien liczyć do 40 000 znaków, włączając abstrakty, tekst właściwy, tabele i wykresy, przypisy oraz wykaz bibliograficzny. Recenzja, glosa, opinia − do 20 000 znaków. Sprawozdanie, nota, powinny zawierać do 15 000 znaków;
 • w artykule należy wyodrębnić części (co najmniej wstęp, część właściwą i zakończenie) i oznaczyć je nienumerowanymi śródtytułami. We wstępie należy przyjąć hipotezę/tezę, wskazać zastosowaną metodę(y) badań oraz scharakteryzować pokrótce wykorzystane źródła. Zakończenie powinno zawierać wnioski końcowe i odniesienie do przyjętych we wstępie założeń;
 • w odsyłaczu (przypisie dolnym) umieszczonym przy nazwisku Autora tekstu należy podać jego afiliację wraz z adresem pocztowym jednostki, adres e-mail Autora oraz numer ORCID;
 • artykuł naukowy powinien zawierać abstrakt oraz od 3 do 5 słów kluczowych w językach polskim i angielskim oraz tłumaczenie tytułu w języku angielskim;
 • abstrakt (do 1000 znaków) w sposób syntetyczny i klarowny powinien wskazywać cele, metody analizy oraz główne wnioski, eksponując wartość dodaną dla podjętej problematyki;
 • czcionka 12 pkt (preferowany rodzaj Times New Roman);
 • interlinia 1,5;
 • marginesy standardowe – 2,5 cm;
 • prosimy nie formatować tekstu (dopuszczalne jest stosowanie wyróżnień poprzez pogrubienie);
 • odsyłacze bibliograficzne wg stylu APA w wersji dostosowanej do reguł języka polskiego, zamieszczane w nawiasach okrągłych bezpośrednio w tekście, zawierające w przypadku:
  • wydawnictw zwartych i artykułów − nazwisko(a) autora(ów) rok wydania przywoływanej / cytowanej pracy oraz numer lub numery stron (w zależności od kontekstu, obowiązkowo w przypadku parafrazowania tekstu lub dosłownego przytaczania fragmentu tekstu). Poszczególne elementy identyfikujące publikację oddziela się przecinkiem. Np. (Mises, 1998, s. 62); (Kożuch i Marzec, 2014);  (Gąsior-Niemiec, Kołomycew i Kotarba, 2014, s. 154); w przypadku sześciu lub więcej autorów (Rosler i in., 1997, s. 25-26);
  • aktów normatywnych – tytuł aktu (lub jego początek zakończony wielokropkiem) i w razie potrzeby przywoływany artykuł. Np. (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym..., art. 7);
  • dokumentów i innych źródeł bez oznaczonego autora – nazwę/tytuł /oznaczenie (lub ich początek zakończony wielokropkiem), rok i w razie potrzeby  nr strony. Np. (Protokół nr XXX/1/2012..., 2012, s. 10); (Sprawozdanie stenograficzne z 10 posiedzenia Sejmu III kadencji..., 1998, s. 10);
  • dokumenty (teksty) z autorem korporatywnym – nazwa, rok. Np. (Polska Agencja Prasowa [PAP], 2020). Jeżeli data publikacji nie jest znana należy to zaznaczyć skrótem "b.d."
  • Internet – autor (gdy jest nieznany to tytuł/nazwa lub jej początek zakończony wielokropkiem), rok (gdy brak roku to skrót „b.d.”, a w bibliografii należy podać datę dostępu) i w razie potrzeby nr strony. Np. (Kowalski, 2019, s. 12); (Niepokojące dane…, 2020).

 

Bibliografia sporządzona zgodnie ze stylem APA:

 • nie należy grupować pozycji w bibliografii wg rodzajów źródeł/literatury (np. Wydawnictwa zwarte, Prasa, Internet itp.)
 • należy podać identyfikator DOI (w przypadku, gdy publikacja go posiada). Jeżeli publikacja została pobrana z Interntetu, a nie posiada nr. DOI, należy podać adres URL
 • wydawnictwa zwarte – nazwisko, inicjał imienia. (rok). Tytuł. Miejsce wydania: wydawnictwo. Np.: Weber, M. (1993). Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Lublin: Wydawnictwo Test.
 • artykuł w pracy zbiorowej – nazwisko, inicjał imienia. (rok). Tytuł rozdziału. W: inicjał imienia, nazwisko (red.), Tytuł (zakres stron rozdziału). Miejsce wydania: wydawnictwo. Np.: Grzelak, J.Ł. (2004), Dylematy społeczne. W: Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna (s. xx-yy). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • artykuł w czasopiśmie – nazwisko, inicjał imienia. (rok). Tytuł. Nazwa czasopisma, tom (numer), zakres stron. DOI lub URL. Np.: Kołomycew, A. (2017). Interesariusze polityki oświatowej na poziomie gminy. Analiza relacji zaangażowanych aktorów. Edukacja - Technika - Informatyka, 22(4), 43-49. DOI: 10.15584/eti.2017.4.4
 • akt normatywny – pełna nazwa (miejsce publikacji). Np. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95). Gdy przywołujemy tekst jednolity: (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713).
 • dokument – nazwa. (rok). Np.: Protokół nr XXX/1/2012 z XXX sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 27 marca 2012 r. w sali posiedzeń Ratusz, ul. Rynek 1. (2012). Pobrane z: http://s.bip.erzeszow.pl/file/30805/Protokol%20Nr%20XXX-1-2012.pdf (w przypadku, gdy dokument został pobrany z Internetu)
 • strona internetowa – gdy nieznany jest autor i/lub tytuł tekstu/informacji prosimy o podawanie nazwy portalu (strony, instytucji). Linki powinny prowadzić do tekstów/informacji, a nie tylko do portalu. Np. Narodowy Bak Polski. (2020). ZPB: banki zaoferują odroczenie spłaty rat kredytów. Pobrane z https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/wakacje-kredytowe-przez-koronawirusa-odroczenie-splat/2xybgqk (Uwaga: nie jest wymagane podanie daty pobrania z wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest znany rok publikacji. Wówczas stosujemy zapis: Pobrane 15 grudnia 2019 z https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/wakacje-kredytowe-przez-koronawirusa-odroczenie-splat/2xybgqk).