Zakład Ekonomiki i Zarządzania

Kierownik Zakładu
dr hab. prof. UR Mariola Grzebyk

Liczba pracowników: 8

Adres:
Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomiki i Zarządzania
ul. M. Ćwiklińskiej 2
35-601 Rzeszów

Sekretariat: 
mgr inż. Adam Kielar

Tel. +48 17 872 16 85

Historia Katedry 

Katedra Ekonomiki i Zarządzania została powołana decyzją Rady Wydziału Ekonomii w dniu 11.10.2007 r. na bazie Zakładu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw.

Pracownicy Katedry czynnie uczestniczą w pracach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych Instytutu Ekonomii i Finansów. Angażują się również w prace na rzecz Kolegium Nauk Społecznych i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Katedra utrzymuje stałą współpracę naukową z uczelniami ekonomicznymi w kraju i za granicą m.in. z Ukrainy, Słowacji, Czech, Węgier, Rumuni. Współpraca realizowana jest również z podmiotami sektora prywatnego i publicznego w obszarze tematyki badawczej realizowanej w jednostce.

Pracownicy uczestniczą w licznych stażach naukowo – dydaktycznych oraz biorą udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Katedra jest również organizatorem oraz współorganizatorem seminariów, warsztat i konferencji.

Wyniki badań pracowników Katedry przedstawiane są w formie publikacji naukowych w czasopismach i wydaniach książkowych jak również prezentowane są na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. 

Tematyka badawcza pracowników Katedry Ekonomiki i Zarządzania wiąże się z procesami przeobrażeń podmiotów i instytucji rynkowych działających w różnych uwarunkowaniach otoczenia.