Nazwa kierunku

Zdrowie publiczne

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Opis kierunku/specjalności 

Studia na kierunku zdrowie publiczne obejmując szeroki zakres zagadnień i ich wzajemne powiązania, mają charakter interdyscyplinarny. Kształcenie na tym kierunku dotyczy nie tylko znajomości anatomii i fizjologii człowieka oraz propedeutyki medycyny w zakresie diagnostyki, leczenia chorób i epidemiologii, lecz także innych ogólniejszych domen otaczającej nas rzeczywistości.

Takie spektrum wiedzy jest potrzebne, aby dostrzegać zachodzące zależności i uwarunkowania miedzy stanem zdrowia populacji a zachodzącymi na danym terenie procesami demograficznymi, epidemiologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi. Studia na kierunku zdrowie publiczne przygotowują do tego, aby skutecznie rozwiązywać narastające we współczesnym świecie problemy zdrowotne.

Poza realizacją ustalonego programu student w trakcie studiów I stopnia na kierunku zdrowie publiczne może wybrać jedną z następujących specjalności:

 • medycyna podróży i zdrowie międzynarodowe (NOWOŚĆ!)
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • telemedycyna i e-zdrowie
 • zarządzanie w opiece zdrowotnej

Student w trakcie studiów II stopnia może wybrać jedną z następujących specjalności:

 • BHP i ochrona radiologiczna (NOWOŚĆ!)
 • bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych (NOWOŚĆ!)
 • zarządzanie w ochronie zdrowia
 • telemedycyna
 • organizacja ratownictwa medycznego

Sylwetka absolwenta

Studia I stopnia

Absolwent kierunku zdrowie publiczne będzie mógł wykazać się wiedzą interdyscyplinarną (teoretyczną i praktyczną) z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej, w szczególności w zakresie:

 • rozumienia podstawowych problemów zdrowia publicznego, systemów opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej;
 • rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji;
 • rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi;
 • gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości;
 • realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym;
 • realizowania programów dotyczących epidemiologii, profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej;
 • komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym;
 • wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
 • gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym , regionalnym i centralnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego;
 • znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 oraz języka specjalistycznego z zakresu zdrowia publicznego.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku zdrowie publiczne uzyskuje tytuł licencjata i jest przygotowany do kontynuowania studiów II stopnia.

Studia II stopnia

Absolwent kierunku zdrowie publiczne II stopnia posiada poszerzoną, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych i nauk medycznych. Jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • identyfikowania i prognozowania zagrożeń i problemów zdrowotnych w określonej zbiorowości;
 • rozpoznawania wpływu procesów społecznych oraz struktur demograficznych na zdrowie zbiorowości ludzkich;
 • planowania, opracowywania, organizowania oraz oceny skuteczności i ewaluacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia dla różnych środowisk społecznych;
 • prognozowania i kształtowania struktury i wielkości potrzeb zdrowotnych i usług medycznych ludności;

oraz uzyskiwania kompetencji włączania się w realizację zadań profilaktyki i ochrony zdrowia instytucji: państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych  funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia w zakresie:

 • opieki społeczno-medycznej;
 • promocji  zdrowia;
 • edukacji prozdrowotnej;
 • nadzoru sanitarno-epidemiologicznego;
 • organizowania i administrowania opieki zdrowotnej i pomocy społecznej;
 • świadczenia usług w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego;
 • podnoszenia stanu zdrowia społeczeństwa.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności medycyna podróży i zdrowie międzynarodowe zdobywają kwalifikacje zawodowe w zakresie zarządzania kompleksową informacją na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z podróżami, w tym oceny bieżącej sytuacji zdrowotnej na świecie, zaleceń dotyczących profilaktyki chorób tropikalnych, pomocy w przygotowaniu wakacyjnej apteczki oraz informacji o rekomendowanych szczepieniach.

Absolwenci specjalności promocja zdrowia i edukacja zdrowotna są przygotowani do pracy w szkołach (po uzupełnieniu uprawnień nauczycielskich), kuratoriach, ministerstwach, koncernach farmaceutycznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, jednostkach samorządu terytorialnego oraz w działach public relations organizacji związanych z ochroną zdrowia.

Absolwenci specjalności telemedycyna i e-zdrowie posiadają rozszerzoną wiedzę na temat wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych do wspomagania działań związanych z ochroną zdrowia. Po ukończeniu studiów absolwenci mają szeroką możliwość rozwijania kariery zawodowej: mogą podjąć pracę w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, szpitalach, klinikach, przychodniach, jednostkach naukowo-badawczych i kontrolnych, w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym jako specjaliści ds. wdrażania i prowadzenia medycznych usług informatycznych, nowoczesnych technologii i zabiegów medycznych.

 Absolwenci specjalności zarządzanie w opiece zdrowotnej nabywają umiejętności umożliwiające im podjęcie pracy na stano­wiskach wykonawczych w programach ochrony zdrowia, promocji zdrowia, profilaktyki itp., a także na stanowiskach w jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej, inspekcji sanitarnej i jednostek świadczących usługi zdrowotne.

Absolwenci specjalności BHP i ochrona radiologiczna zdobywają kwalifikacje zawodowe do:

 • zajmowania stanowisk wykonawczych i realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia pracujących,
 • prowadzenia pełnego nadzoru nad warunkami pracy w różnych instytucjach i jednostkach jako starszy inspektor lub specjalista ds. BHP,
 • przygotowania i realizacji szkoleń dla pracowników w zakresie prawidłowego wykonywania czynności zawodowych na stanowisku pracy,
 • zarządzania ryzykiem radiologicznym w miejscu pracy oraz wdrażania działań mających na celu poprawę warunków pracy.

Absolwenci specjalności bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych zostaną praktycznie przygotowani do wykonywania czynności w zakresie nadzoru i zarządzania danymi w podmiotach leczniczych. Absolwenci będą mogli samodzielnie prowadzić oraz kierować zespołami odpowiedzialnymi za nadzór nad poprawnością przetwarzania danych oraz reagowanie na incydenty naruszenia bezpieczeństwa, w tym w systemach teleinformatycznych. Otrzymają Certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej potwierdzający kompetencje zawodowe w studiowanym zakresie.