Zdrowie publiczne

ZDROWIE PUBLICZNE - STUDIA I STOPNIA,  PROFIL PRAKTYCZNY

O kierunku

Na zdrowie współczesnego człowieka wpływa wiele czynników pozamedycznych związanych ze środowiskiem życia, takich jak np. sytuacja mieszkaniowa, rynek pracy, możliwości i sposób spędzania wolnego czasu oraz prowadzony styl życia. Dlatego studia na kierunku Zdrowie publiczne, obejmując szeroki zakres zagadnień i ich wzajemne powiązania, mają charakter interdyscyplinarny. Kształcenie na tym kierunku dotyczy nie tylko znajomości anatomii i fizjologii człowieka oraz propedeutyki medycyny w zakresie diagnostyki, leczenia chorób i epidemiologii, lecz także innych ogólniejszych domen otaczającej nas rzeczywistości.

Takie spektrum wiedzy jest potrzebne, aby dostrzegać zachodzące zależności i uwarunkowania miedzy stanem zdrowia populacji a zachodzącymi na danym terenie procesami demograficznymi, epidemiologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi. Studia na kierunku Zdrowie publiczne przygotowują do tego, aby skutecznie rozwiązywać narastające we współczesnym świecie problemy zdrowotne.

 

Sylwetka Absolwenta studiów I stopnia

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne będzie mógł wykazać się wiedzą interdyscyplinarną (teoretyczną i praktyczną) z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej, w szczególności w zakresie:

 • rozumienia podstawowych problemów zdrowia publicznego, systemów opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej;
 • rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji;
 • rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi;
 • gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości;
 • realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym;
 • realizowania programów dotyczących epidemiologii, profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej;
 • komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym;
 • wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
 • gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym , regionalnym i centralnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego;
 • znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 oraz języka specjalistycznego z zakresu Zdrowia publicznego.

 

Poza realizacją ustalonego programu student w trakcie studiów I stopnia na kierunku Zdrowie publiczne może wybrać jedną z następujących specjalności:

medycyna podróży i zdrowie międzynarodowe (NOWOŚĆ!)

- promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

- telemedycyna i e-zdrowie

- zarządzanie w opiece zdrowotnej

 

Absolwenci specjalności medycyna podróży i zdrowie międzynarodowe:

- zdobywają kwalifikacje zawodowe w zakresie zarządzania kompleksową informacją na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z podróżami, w tym oceny bieżącej sytuacji zdrowotnej na świecie, zaleceń dotyczących profilaktyki chorób tropikalnych, pomocy w przygotowaniu wakacyjnej apteczki oraz informacji o rekomendowanych szczepieniach.

Absolwenci specjalności  promocja zdrowia i edukacja zdrowotna:

- są przygotowani do realizowania programów profilaktyki zdrowotnej na różnych poziomach struktur społecznych. Student kształtuje umiejętności podejmowania efektywnych działań w obszarze rozwijania wiedzy, postaw i nawyków dbałości o zdrowie własne i innych oraz umiejętności współtworzenia zdrowego środowiska.   

Absolwenci są przygotowani do efektywnej realizacji prozdrowotnych przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych w społeczności lokalnej, środowisku pracy, środowisku nauczania i wychowania, zakładach opieki zdrowotnej oraz placówkach opieki społecznej.

Absolwenci specjalności telemedycyna i e-zdrowie:

- posiadają rozszerzoną wiedzę na temat wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych do wspomagania działań związanych z ochroną zdrowia,

Po ukończeniu studiów absolwenci mają szeroką możliwość rozwijania kariery zawodowej: mogą podjąć pracę w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, szpitalach, klinikach, przychodniach, jednostkach naukowo-badawczych i kontrolnych, w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym jako specjaliści ds. wdrażania i prowadzenia medycznych usług informatycznych, nowoczesnych technologii i zabiegów medycznych.

 Absolwenci specjalności zarządzanie w opiece zdrowotnej:

- nabywają umiejętności umożliwiające im podjęcie pracy na stano­wiskach wykonawczych w programach ochrony zdrowia, promocji zdrowia, profilaktyki itp., a także na stanowiskach w jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej, inspekcji sanitarnej i jednostek świadczących usługi zdrowotne.

 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Zdrowie publiczne uzyskuje tytuł licencjata i jest przygotowany do kontynuowania studiów II stopnia.

  

 

ZDROWIE PUBLICZNE - STUDIA II STOPNIA

O kierunku

Na zdrowie współczesnego człowieka wpływa wiele czynników pozamedycznych związanych ze środowiskiem życia, takich jak np. sytuacja mieszkaniowa, rynek pracy czy możliwości i sposób spędzania wolnego czasu. Dlatego studia na kierunku Zdrowie publiczne, obejmując szeroki zakres zagadnień i ich wzajemne powiązania, mają charakter interdyscyplinarny.

Kształcenie na tym kierunku dotyczy nie tylko znajomości anatomii i fizjologii człowieka oraz propedeutyki medycyny w zakresie diagnostyki, leczenia chorób i epidemiologii, lecz także innych ogólniejszych domen otaczającej nas rzeczywistości.

Takie spektrum wiedzy jest potrzebne, aby dostrzegać zależności i uwarunkowania zachodzące między stanem zdrowia populacji a zachodzącymi na danym terenie procesami demograficznymi, epidemiologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi. Będąc czułym na te zagadnienia, absolwent kierunku Zdrowie publiczne jest przygotowany do tego, aby skutecznie rozwiązywać narastające we współczesnym świecie problemy zdrowotne.

 

Sylwetka Absolwenta studiów II stopnia

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne II stopnia posiada poszerzoną, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych i nauk medycznych. Jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • identyfikowania i prognozowania zagrożeń i problemów zdrowotnych w określonej zbiorowości;
 • rozpoznawania wpływu procesów społecznych oraz struktur demograficznych na zdrowie zbiorowości ludzkich;
 • planowania, opracowywania, organizowania oraz oceny skuteczności i ewaluacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia dla różnych środowisk społecznych;
 • prognozowania i kształtowania struktury i wielkości potrzeb zdrowotnych i usług medycznych ludności;

oraz uzyskiwania kompetencji włączania się w realizację zadań profilaktyki i ochrony zdrowia instytucji: państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych  funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia w zakresie:

 • opieki społeczno-medycznej;
 • promocji zdrowia;
 • edukacji prozdrowotnej;
 • nadzoru sanitarno-epidemiologicznego;
 • organizowania i administrowania opieki zdrowotnej i pomocy społecznej;
 • świadczenia usług w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego;
 • podnoszenia stanu zdrowia społeczeństwa.

 

Student w trakcie studiów II stopnia może wybrać jedną z następujących specjalności:

- BHP i ochrona radiologiczna (NOWOŚĆ!) 

- Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych (NOWOŚĆ!) 

- zarządzanie w ochronie zdrowia

- telemedycyna

- organizacja ratownictwa medycznego

 

Opis nowych specjalności

Absolwenci specjalności BHP i ochrona radiologiczna zdobywają kwalifikacje zawodowe do:

- zajmowania stanowisk wykonawczych i realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia pracujących,
- prowadzenia pełnego nadzoru nad warunkami pracy w różnych instytucjach i jednostkach jako starszy inspektor lub specjalista ds. BHP,
- przygotowania i realizacji szkoleń dla pracowników w zakresie prawidłowego wykonywania czynności zawodowych na stanowisku pracy,

- zarządzania ryzykiem radiologicznym w miejscu pracy oraz wdrażania działań mających na celu poprawę warunków pracy.

Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych:

- zostaną praktycznie przygotowani do wykonywania czynności w zakresie nadzoru i zarządzania danymi w podmiotach leczniczych. Absolwenci będą mogli samodzielnie prowadzić oraz kierować zespołami odpowiedzialnymi za nadzór nad poprawnością przetwarzania danych oraz reagowania na incydenty naruszenia bezpieczeństwa, w tym w systemach teleinformatycznych. Otrzymają Certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej potwierdzający kompetencje zawodowe w studiowanym zakresie.