Nazwa kierunku

Wychowanie fizyczne

Poziom i forma studiów

Studia I stopnia

Opis kierunku/specjalności

Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej i wychowawczej na wszystkich poziomach edukacji. Osoby, które ukończą ten kierunek mają możliwość pracy w szkołach jako nauczyciel wychowania fizycznego.

Absolwent studiów I stopnia może również znaleźć pracę w służbach mundurowych (policji, straży pożarnej, wojsku, ratownictwie wodnym) oraz instytucjach oświatowych, badawczych i organizacjach społecznych z zakresu kultury fizycznej. Będzie przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sportu i rekreacji np. jako: 

 • instruktor sportu: lekkoatletyki, piłki siatkowej, piłki nożnej, piłki ręcznej, boksu, pływania,
 • instruktor fitness,
 • instruktor tańca,
 • instruktor gimnastyki korekcyjnej,
 • instruktor wychowania fizycznego w służbach mundurowych.

Absolwent studiów II stopnia może również znaleźć pracę w służbach mundurowych (policji, straży pożarnej, wojsku, ratownictwie wodnym) oraz instytucjach oświatowych, badawczych i organizacjach społecznych z zakresu kultury fizycznej. Będzie przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sportu i rekreacji np. jako: 

 • instruktor sportu: narciarstwa alpejskiego, snowboardu,  
 • trener personalny,  
 • trener przygotowania motorycznego,
 • trener zdrowia. 

Sylwetka absolwenta

Studia I stopnia

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej i praktyczne umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej. Promuje zdrowie i aktywność fizyczną w miejscu pracy oraz środowisku lokalnym, jak również świadczyć usługi w zakresie pracy instruktorskiej. Absolwent wykazuje się zaawansowaną znajomością wybranych faktów dotyczących rozwoju fizycznego i motorycznego człowieka oraz teorii i metod wychowania fizycznego. Potrafi powiązać określone teorie i metody z praktyką szkolnego wychowania fizycznego oraz kształtować postawy dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej. Wykonuje innowacyjnie zadania związane z nauczaniem wychowania fizycznego w szkole oraz poza szkołą. Rozwiązuje złożone i nietypowe problemy współczesnego procesu wychowania fizycznego. Samodzielnie planuje własne uczenie się przez całe życie. Pod względem warsztatowym jest przygotowany do pracy w zespołach badawczych. Efektywnie komunikuje się z otoczeniem oraz współdziała z innymi nauczycielami w placówce oświatowej w której pracuje oraz rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci i młodzieży.  Umie współdziałać z interesariuszami w zakresie swojej działalności dydaktycznej oraz usługowej z zakresu wybranej specjalności instruktorskiej. Podejmuje działania służące upowszechnianiu właściwych wzorów postępowania i zachowania nauczyciela wychowania fizycznego w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Samodzielnie podejmuje decyzje, krytycznie ocenia działania własne i zespołów, w których uczestniczy oraz przyjmuje odpowiedzialność za skutki tych działań.

Studia II stopnia

Absolwent wykazuje się zaawansowaną wiedzę, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi w zakresie nauk o kulturze fizycznej. Posiada kompetencje umożliwiające kierowaniem procesem edukacyjnym i badawczym w zakresie nauk o kulturze fizycznej.  Potrafi promować w środowisku szkolnym i poza nim, postawy prozdrowotne i pełnić rolę lidera  w aspekcie aktywności i sprawności fizycznej.  Jest przygotowany do samokształcenia, działania innowacyjnego, samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów badawczych. Współdziała z innymi nauczycielami w placówce oświatowej, w której pracuje, rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci i młodzieży oraz interesariuszami swojej działalności dydaktycznej i usługowej z zakresu wybranej specjalności instruktorskiej i trenerskiej, oraz pełni tam wiodącą rolę w zespole.

Perspektywy zawodowe

Studia I stopnia

Możliwość zatrudnienia w:

 • szkole podstawowej jako nauczyciel wychowania fizycznego,
 • klubie sportowym,
 • ośrodkach odnowy biologicznej,
 • instytucjach oświatowych,
 • instytucjach kultury fizycznej,
 • miejscach zorganizowanego wypoczynku i rekreacji ruchowej (np. hotele, domy wczasowe, sanatoria, uzdrowiska, ośrodki sportowe, obozy, kolonie),
 • służbach mundurowych (policji, straży pożarnej, wojsku, ratownictwie wodnym).

Absolwent uzyska pełne przygotowanie pedagogiczne oraz przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent spełniając określone wymagania, w ramach studiów może uzyskać dodatkowe kwalifikacje i kompetencje do pracy w charakterze: instruktora sportu w danej dyscyplinie, instruktora fitness, instruktora tańca, instruktora wychowania fizycznego w służbach mundurowych oraz instruktora gimnastyki korekcyjnej.

Studia II stopnia

Możliwość zatrudnienia w:

 • szkołach różnego typu (szkoła podstawowa, szkoła branżowa I i II stopnia, technikum, liceum ogólnokształcące i szkoła policealna);
 • szkołach sportowych,
 • szkołach mistrzostwa sportowego.
 • instytucjach kultury fizycznej;
 • instytutach naukowo - badawczych;
 • organizacjach społecznych;
 • administracji rządowej i samorządowej;
 • ośrodkach sportu i rekreacji;
 • klubach sportowo -rekreacyjnych,
 • siłowniach;
 • związkach sportowych;
 • miejscach zorganizowanego wypoczynku i rekreacji ruchowej (np. hotele, domy wczasowe, sanatoria, uzdrowiska, ośrodki sportowe, obozy, kolonie).
 • charakterze: instruktora sportu w danej dyscyplinie, trenera przygotowania motorycznego, trenera personalnego oraz trenera zdrowia.