Nazwa kierunku

Turystyka i rekreacja

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Opis kierunku/specjalności

Absolwenci posiadają pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie nauk o kulturze fizycznej, nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych.  Podczas studiów, uzyskują niezbędne kompetencje zawodowe przydatne przy dostosowywaniu ofert turystycznych do potrzeb i preferencji różnych środowisk społecznych oraz przy dokonywaniu analiz mechanizmów rynkowych. 

Sylwetka absolwenta

Studia I stopnia

Absolwent ma ogólną wiedzę i umiejętności organizacyjne związane z działalnością w branży turystycznej i rekreacyjnej. Posiada umiejętności planowania, organizowania i realizacji imprez turystycznych, sportowych i rekreacyjnych, wykorzystując informacje dotyczące obiektów, walorów przyrodniczych i atrakcji turystycznych. Zna nowoczesne metody i techniki zarządzania obiektami turystycznymi oraz współczesne trendy rozwoju turystyki i rekreacji ruchowej w Polsce i na Świecie. Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania organizmu człowieka w różnych formach aktywności ruchowej oraz fizjologicznych potrzeb czynnego wypoczynku w promocji zdrowego stylu życia.

Studia II stopnia

Absolwent ma zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę z zakresu turystyki i rekreacji. Zna i dogłębnie rozumie kierunki współczesnej turystyki oraz zagadnienia z zakresu atrakcyjności turystycznej krajowych i światowych regionów i centrów turystycznych. Potrafi określić potrzeby swoich klientów, wskazywać ciekawe i trafne propozycje związane z organizacją wypoczynku i turystyką. Zna w pogłębionym stopniu zakres zarządzania i kierowania przedsiębiorstwami, instytucjami i organizacjami turystycznymi i rekreacyjnymi. Posiada kompetencje umożliwiające podejmowanie samodzielnej, kreatywnej działalności w zakresie planowania i organizowania imprez turystycznych i rekreacyjnych. Potrafi rozwijać umiejętności w zakresie pracy z różnymi grupami społecznymi na różnych poziomach zarządzania. Potrafi łączyć wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin w przygotowaniu projektów turystycznych i rekreacyjnych oraz poszukiwać nowych rozwiązań. Wykonując zadania w trudnych i nieprzewidzianych warunkach rozwiązuje różne problemy dokonując ich analizy i oceny wg różnych kryteriów. Potrafi samodzielnie przygotować wystąpienia ustne i pisemne w zakresie prac badawczych, umożliwiające rozwój naukowy i podnoszenie swoich kwalifikacji.

Perspektywy zawodowe

Dzięki posiadanym kwalifikacjom umiejętnie sprawuje opiekę nad uczestnikami imprezy turystycznej i rekreacyjnej odpowiadając za ich bezpieczeństwo i stosuje odpowiednie zasady w przypadkach awaryjnych. Potrafi pracować w grupie, wykorzystując umiejętności diagnozowania jej potrzeb, negocjacji i rozwiązywania konfliktów oraz podejmować działania w sposób odpowiedzialny.

Możliwość zatrudnienia w:

  • biurach podróży, 
  • hotelach, 
  • ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, 
  • ośrodkach odnowy biologicznej, 
  • gospodarstwach agroturystycznych, 
  • administracji samorządowej, 
  • organizacjach społecznych, 
  • fundacjach oraz stowarzyszeniach.