Nazwa kierunku

Turystyka historyczna i kulturowa

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia, stacjonarne

Opis kierunku/specjalności

Kierunek turystyka kulturowa i historyczna łączy wiedzę na temat dorobku kultury materialnej i duchowej człowieka ze znajomością zagadnień społecznych oraz ekonomiczno - prawnych. Kierunek ten pozwala nabyć umiejętności przydatne w zawodzie: pilot wycieczek, przewodnik, jak i do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie turystyki. Turystyka kulturowa i historyczna w znacznie szerszym zakresie niż w przypadku innych kierunków związanych z turystyką prezentuje wiedzę humanistyczną z zakresu historii i kultury świata oraz dziejów Polski. Zaznajamia i uczy interpretacji zasobów kultury materialnej i niematerialnej. Przybliża miejsca, postacie, produkty (m.in. kulinarne, rzemieślnicze), historyczne i współczesne wydarzenia, które stanowią o atrakcyjności poszczególnych regionów turystycznych.

Specjalności na I stopniu studiów:

 • Turystyka Kulturowa Europy Śródziemnomorskiej;
 • Przewodnik i Organizator Turystyki Wschodniej;
 • Animator Turystyki Kulturowej Regionu Karpackiego.

Specjalności na II stopniu studiów:

 • Turystyka etnograficzna Bałkanów;
 • Turystyka miejska Polski;
 • Turystyka regionalna.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności oraz kompetencje niezbędne przy planowaniu i organizacji imprez turystycznych, w tym w szczególności edukacyjnych i popularyzujących dziedzictwo kulturowe, prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej w branży turystycznej, oprowadzania i pilotowania wycieczek krajowych i zagranicznych. Posiadają także umiejętność przygotowania oferty turystycznej dla różnych grup odbiorców. Dysponują poszerzoną oraz nowoczesną wiedzą historyczną w zakresie znajomości sposobów poznawania, propagowania i popularyzacji dziedzictwa historycznego oraz kulturowego w skali regionu, Polski oraz Europy. Potrafią animować różne formy działalności społeczności i organizacji lokalnych, w celu promocji regionu, Polski i Europy. Posiadają umiejętność pracy w zespole z uwzględnieniem specyfiki środowiska wielokulturowego i wielonarodowego. Umieją koordynować współpracę z różnymi instytucjami kulturalnymi takimi, jak: muzea, galerie sztuki, skanseny, domy kultury.

Absolwenci, w zależności od wyboru proponowanej specjalności, uzyskują także umiejętności w organizowaniu widowisk historycznych, rekonstrukcji militarnych, zdobywają niezbędne kwalifikacje do pracy jako przewodnik i pilot oraz jako animator wypoczynku, organizator tzw. eventów, wyjazdów integracyjnych, konferencji i sympozjów (tzw. event manager).Są przygotowani do pracy w biurach podróży, lokalnych stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych działających na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacji lokalnych badań historycznych.

Absolwenci tego kierunku zdobywają kwalifikacje w zakresie:

 • organizacji imprez turystycznych,
 • prowadzenia i obsługi ruchu turystycznego,
 • oprowadzania wycieczek miejskich i terenowych,
 • pilotażu wycieczek krajowych i zagranicznych,
 • promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego,
 • krajoznawstwa i edukacji regionalnej.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

 • jednostkach administracji publicznej i jednostkach samorządowych związanych z turystyką lub kulturą,
 • instytucjach i organizacjach branżowych zajmujących się upowszechnianiem i organizacją turystyki (np. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Polska Organizacja Turystyczna),
 • punktach informacji turystycznej,
 • muzeach,
 • skansenach i miejscach pamięci,
 • instytucjach muzealno - historycznych (m.in. jako przewodnicy, animatorzy kultury);
 • firmach komercyjnych prowadzących działalność w zakresie turystyki lub kultury  (np. przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu obsługi ruchu turystycznego, agencje promocyjne, redakcje mediów, prywatne muzea, izby regionalne itp.);
 • organizacjach pozarządowych prowadzących działalność w sektorze turystyki i kultury (Lokalne Grupy Działania, fundacje, stowarzyszenia itp.).