Turystyka historyczna i kulturowa

Turystyka historyczna i kulturowa

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Kierunek turystyka kulturowa i historyczna łączy wiedzę na temat dorobku kultury materialnej i duchowej człowieka ze znajomością zagadnień społecznych oraz ekonomiczno - prawnych. Absolwenci tego kierunku zdobywają kwalifikacje przydatne w branży turystycznej, dzięki uzyskaniu niezbędnych umiejętności praktycznych i rozległej wiedzy teoretycznej. W zależności od wyboru proponowanej specjalności, absolwent uzyskuje także umiejętności w organizowaniu widowisk historycznych, rekonstrukcji militarnych, zdobywa niezbędne kwalifikacje do pracy jako przewodnik i pilot oraz jako animator wypoczynku, organizator tzw. eventów, wyjazdów integracyjnych, konferencji i sympozjów (tzw. event manager).

Specjalności na I stopniu studiów:

-  Turystyka Kulturowa Europy Śródziemnomorskiej;

-  Przewodnik i Organizator Turystyki Wschodniej;

-  Animator Turystyki Kulturowej Regionu Karpackiego.

Specjalności na II stopniu studiów:

-  Turystyka etnograficzna Bałkanów;

-  Turystyka etnograficzna Karpat;

-  Turystyka etnograficzna Polski;

-  Turystyka miejska Włoch;

-  Turystyka miejska Krajów Nadbałtyckich;

-  Turystyka miejska Polski;

-  Turystyka w województwie podkarpackim.

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent studiów I stopnia:

- posiada wiedzę ogólną w zakresie turystyki historycznej i kulturowej oraz wybranych nauk społecznych;

- zna podstawowe elementy warsztatu badawczego w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, główne nurty badawcze i metodologiczne;

- rozumie fundamentalne uwarunkowania historyczne, geograficzne, kulturowe, religijne rozwoju współczesnej cywilizacji;

- zna uwarunkowania prawne i etyczne badań naukowych, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i praw autorskich;

- zna zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami społecznymi na rzecz rozwoju badań humanistycznych i społecznych oraz podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

Absolwent studiów II stopnia posiada:

- rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę w zakresie dziejów społecznych i gospodarczych oraz historii kultury materialnej od starożytności do współczesności, zorientowaną na praktyczne zastosowanie w działalności turystycznej, kulturalnej, medialnej i reklamowej;

- pogłębioną wiedzę metodologiczną pozwalającą na wykonywanie zadań w obsłudze ruchu turystycznego i orientowanie się w zasadach tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości w branży turystycznej.

Perspektywy zawodowe

Perspektywy zatrudnienia w:

  I.      sektor publiczny: jednostki administracji publicznej i jednostki samorządowe związane z turystyką lub kulturą, oraz instytucje i organizacje branżowe zajmujące się upowszechnianiem i organizacją turystyki (np. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Polska Organizacja Turystyki, Polska Izba Turystyki);

II.      sektor prywatny: firmy komercyjne prowadzące działalność w zakresie turystyki lub kultury  (np. przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu obsługi ruchu turystycznego, agencje promocyjne, redakcje mediów, prywatne muzea, izby regionalne itp.);

III.      sektor: organizacje pozarządowe prowadzące działalność w sektorze turystyki i kultury (fundacje, stowarzyszenia itp.).