Sztuki wizualne

Sztuki wizualne - studia I stopnia

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Głównym celem studiów I stopnia na kierunku Sztuki Wizualne jest zdobycie wiedzy artystyczno-humanistycznej oraz umiejętności umożliwiających występowanie w roli artysty plastyka, aktywnego twórczy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej.

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

- posiada umiejętności przygotowywania i upowszechniania przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych 

- posiada umiejętności wykorzystywania nabytej wiedzy w indywidualnej i zespołowej aktywności artystycznej

- posiada umiejętności do kierowania zespołami ludzkimi oraz ustawicznego dokształcania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości 

- posiada przygotowanie do prowadzenia samodzielnej, twórczej pracy zawodowej oraz do podejmowania pracy w; ośrodkach
i instytucjach kultury i sztuki, mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych

- posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy po ukończeniu studiów pierwszego stopni na tym kierunku,

- uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowani do podjęcia twórczej pracy zawodowej w ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki, mass mediach, agencjach promocyjnych i reklamowych.

Sztuki wizualne - studia II stopnia

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Głównym celem studiów II stopnia na kierunku Sztuki Wizualne jest zdobycie pogłębionej w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzy artystyczno-humanistycznej oraz umiejętności umożliwiających występowanie w roli artysty plastyka, aktywnego twórczy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej.

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

·         posiada umiejętności przygotowywania i upowszechniania przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych 

- posiada umiejętności wykorzystywania nabytej wiedzy w indywidualnej i zespołowej aktywności artystycznej

- posiada umiejętności do kierowania zespołami ludzkimi oraz ustawicznego dokształcania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości 

- posiada przygotowanie do prowadzenia samodzielnej, twórczej pracy zawodowej oraz do podejmowania pracy w; ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki, mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych

- posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

- posiada przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowani do podjęcia twórczej, pracy zawodowej w ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki. Posiadają wszechstronne przygotowanie do pracy w szeroko rozumianych mass mediach, agencjach promocyjnych i reklamowych.