Nazwa kierunku

Stosunki międzynarodowe 

Poziom i forma studiów Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Opis kierunku/specjalności 

W ramach stosunków międzynarodowych pierwszego stopnia istnieje możliwość wyboru jednej spośród dwóch ścieżek kształcenia: bezpieczeństwa międzynarodowego i stosunków dyplomatycznych.

Ścieżka kształcenia stosunki dyplomatyczne

Ścieżka prowadzona przez Instytut Nauk Prawnych. Wybór tej ścieżki umożliwia poznanie oraz zrozumienie zagadnień związanych ze stosunkami dyplomatycznymi w relacjach międzynarodowych, w  tym dyplomacją Unii Europejskiej. Osoba decydująca się na tą ścieżkę ma także możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej protokołu dyplomatycznego i etykiety oraz technicznej organizacji służby dyplomatycznej. Zdobyta wiedza, umiejętności oraz kompetencje absolwenta stosunków dyplomatycznych pozwalają na podjęcie zatrudnienia w urzędach administracji rządowej i samorządowej, podmiotach specjalizujących się w prawie Unii Europejskiej oraz w  służbie zagranicznej Polski i służbie zewnętrznej Unii Europejskiej. Absolwent dzięki znajomości języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy znajduje zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej i  organizacjach międzynarodowych.

Ścieżka kształcenia bezpieczeństwo międzynarodowe

Ścieżka prowadzona przez Instytut Nauk o Polityce. Wybór tej ścieżki umożliwia poznanie oraz zrozumienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem militarnym, kulturowym i ekologicznym w ujęciu globalnym i  regionalnym. Osoba, która decyduje się na ten wybór ma jednocześnie możliwość zdobycia wiedzy z  zakresu zagrożeń asymetrycznych (terroryzmu) oraz pozycji i  polityki Polski w relacjach międzynarodowych. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje absolwenta ścieżki bezpieczeństwo międzynarodowe pozwalają na podjęcie zatrudnienia w instytucjach rządowych i samorządowych specjalizujących się w bezpieczeństwie publicznym i  międzynarodowym. Absolwent poprzez znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach międzynarodowych zajmujących się bezpieczeństwem regionalnym i globalnym.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów stosunki międzynarodowe pierwszego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Nabywa wiedzę z zakresu nauk społecznych, w szczególności w dyscyplinie nauk o  polityce i administracji oraz nauk prawnych. Dysponuje szeroką wiedzą z zakresu stosunków międzynarodowych. Zna zasady funkcjonowania systemu międzynarodowego, w tym jego aspektów społecznych, kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych i militarnych. Posiada praktyczną wiedzę w zakresie współpracy międzynarodowej państw współczesnych.

Dodatkowo, absolwent potrafi dostrzegać, analizować i przewidywać zjawiska zachodzące w stosunkach międzynarodowych. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu lub dalszej edukacji. Potrafi korzystać z narzędzi oraz kanałów komunikacji właściwych dla społeczeństwa sieciowego.

Perspektywy zawodowe

Dzięki połączeniu w procesie uczenia się elementów z  zakresu nauk o polityce i administracji  oraz prawa, absolwent nabywa wiedzę, umiejętności oraz kompetencje, które uprawniają go do pracy w  urzędach administracji rządowej i samorządowej, a  także w podmiotach i instytucjach Unii Europejskiej oraz organizacjach międzynarodowych. Ma także możliwość podjęcia zatrudnienia w sektorze prywatnym lub pozarządowym w podmiotach, których działania są ukierunkowane na współpracę międzynarodową. Może znaleźć zatrudnienie w mediach prezentujących wiadomości z tego zakresu.