Nazwa kierunku

Socjologia    

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia, stacjonarne

Opis kierunku/specjalności

Studia I stopnia

Specjalności: Badanie rynku i opinii publicznej; Administracja publiczna i rozwój regionalny.

Specjalność Administracja publiczna i rozwój regionalny przygotowuje specjalistów potrafiących współdziałać z administracją rządową, agendami Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi; planujących i wykonujących zadania z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego; umiejących inicjować działania obywatelskie z wykorzystaniem lokalnych zasobów kapitału społecznego i kulturalnego; przygotowujących oferty i prowadzących działania z zakresu regionalnego Public Relations na szczeblu krajowym i unijnym.

Celem specjalności Badanie rynku i opinii publicznej jest przygotowanie studentów do pracy socjologa jako badacza, potrafiącego samodzielnie przygotować i przeprowadzić badania socjologiczne. Specjalność kładzie szczególny nacisk na problematykę obejmującą zagadnienia z zakresu metodologii badań społecznych i statystycznej analiza danych przy użyciu technik komputerowych. W ramach tej specjalności studenci zdobywają również wiedzę z zakresu public relations, komunikowania masowego oraz technik i metod kształtowania opinii publicznej.

Studia II stopnia

Specjalności: Analiza rynku i zachowań konsumenckich; Zarządzanie zasobami ludzkimi; Mediacje rodzinne.

Celem specjalności Analiza rynku i zachowań konsumenckich jest przygotowanie studentów do działalności zawodowej związanej z analizą trendów rynkowych i zachowań konsumentów. Studenci zostaną zapoznani z zasadami marketingu, narzędziami wywierania wpływu na zachowania konsumenckie oraz zagadnieniami etycznymi dotyczącymi kształtowania postaw konsumenckich. Zdobędą także umiejętności w zakresie monitorowania i analizowania sytuacji rynkowej i zachowań konsumentów oraz pozyskiwania i wykorzystania informacji w procesach analitycznych i decyzyjnych  związanych z kształtowaniem rynków konsumenckich.

Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi przygotowuje specjalistów podejmujących działalność zawodową z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz jednostkach sektora publicznego. Proponowane zajęcia umożliwią studentom zdobycie wiedzy i umiejętności sprawowania funkcji kierowniczych oraz specjalistycznych w zakresie Human Resources w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Studenci zdobędą również umiejętności związane z tworzeniem i zarządzaniem zespołami pracowniczymi, w tym umiejętności doboru i stosowania metod,  technik i narzędzi oceny pracowniczej oraz metod i technik stosowanych w procesach rekrutacji.

Specjalność Mediacje rodzinne przygotowuje studentów do roli mediatora rodzinnego. Celem specjalności jest zapoznanie studentów z metodami i technikami mediacji w procesie rozwiązywania konfliktów rodzinnych i małżeńskich. Zajęcia prowadzone w ramach specjalności obejmują interdyscyplinarne zagadnienia z zakresu socjologii, psychologii i komunikacji społecznej. W programie specjalności przewidziano szereg zajęć praktycznych pozwalających pozyskać umiejętności praktyczne przydatne w procesach rozwiązywania konfliktów i zarządzania konfliktem oraz umiejętności prowadzenia procesu mediacyjnego.

Sylwetka absolwenta

Studia I stopnia

Absolwent posiada ogólną wiedzę z zakresu socjologii oraz umiejętności niezbędne do samodzielnej analizy i interpretacji problemów i zjawisk społecznych. Jest przygotowany do roli badacza, potrafiącego samodzielnie przygotować i przeprowadzić badania socjologiczne z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik badań oraz programów do analizy statystycznej danych. Potrafi zaplanować i zrealizować zadania z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego, inicjować działania obywatelskie z wykorzystaniem lokalnych zasobów kapitału społecznego i kulturalnego. Jest przygotowany do współdziałania w grupie, w tym do uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich). Wykazuje się znajomością zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy z zakresu socjologii. Podejmuje działania z zakresu public relations, komunikowania masowego i kształtowania opinii publicznej. Komunikuje się z otoczeniem w języku obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent studiów I stopnia uzyskuje efekty uczenia się umożliwiające podjęcie studiów II stopnia.

Studia II stopnia

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu socjologii oraz umiejętności niezbędne do samodzielnej, krytycznej analizy i interpretacji danych oraz prognozowania złożonych problemów i zjawisk społecznych. Potrafi przygotować i przeprowadzić badania socjologiczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod, technik i narzędzi socjologicznych oraz programów do analizy statystycznej danych. Jest przygotowany do uczestnictwa w opracowywaniu i realizacji projektów społecznych oraz zarządzania nimi. Posiada umiejętności związane z tworzeniem zespołów i zarządzaniem pracą zespołową. Jest przygotowany do właściwego i odpowiedzialnego określania priorytetów służących realizacji powierzonych zadań. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu socjologii do identyfikacji i rozstrzygania różnych dylematów w pracy zawodowej oraz naukowo-badawczej. Jest gotów do tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy oraz przedsiębiorczego myślenia i działania. Uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności w aspekcie interdyscyplinarnym. Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, w tym także w języku obcym, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent studiów II stopnia uzyskuje efekty uczenia się umożliwiające podjęcie kształcenia w szkole doktorskiej.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

  • instytucjach publicznych (rządowych i samorządowych), firmach badawczych,
  • branży reklamowej,
  • organizacjach z sektora Public Relations (PR) i Human Relations (HR),
  • firmach konsultingowych i doradczych,
  • organizacjach pozarządowych.