Socjologia

Socjologia

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Studia na kierunku socjologia kierowane są do osób o zainteresowaniach humanistycznych i społecznych, obserwujących rzeczywistość społeczną, posiadających bądź pragnących wykształcić w sobie zdolność jej krytycznej analizy oraz klasyfikacji zachowań ludzi i zbiorowości. Swoje zainteresowania i umiejętności studenci mogą rozwijać i doskonalić w ramach dwóch specjalizacji: „regionalno-samorządowej” i „badań rynku i opinii publicznej” lub na kierunku Praca socjalna funkcjonującym w Instytucie Socjologii od roku ak. 2011/2012. Mają także możliwość uczestniczenia w międzynarodowej wymianie studenckiej na europejskich i pozaeuropejskich uczelniach kooperujących z Uniwersytetem Rzeszowskim.

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

   Efekty kształcenia przewidziane dla studiów socjologicznych pozwalają absolwentom dostosowywać się do zmieniającego się rynku pracy, jego lokalnej specyfiki i oczekiwań pracodawców. Urozmaicony program studiów, stosowanie przez kadrę naukową sprawdzonych, ale i nowatorskich metod dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury lokalowej i technicznej oraz profesjonalnego oprogramowania gwarantuje studentom pozyskanie szerokiej wiedzy, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym.

Perspektywy zawodowe

Ukończenie studiów na kierunku socjologia daje szerokie możliwości zawodowej autorealizacji.

Absolwenci, kierunku, w zależności od wybranej specjalizacji mogą pracować:

- w różnego typu organizacjach i instytucjach samorządowych,

firmach badawczych,

organizacjach wymagających od swoich członków dużej kreatywności (np. w branży reklamowej), wykorzystujących wiedzę z zakresu psychologii i komunikacji społecznej (w tym praw rządzących komunikowaniem masowym oraz socjotechnik), co jest podstawą działania w sektorze Public Relations (PR), czy Human Relations (HR).

Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów socjologicznych absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie również w firmach konsultingowych i doradczych.