Ratownictwo medyczne

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Kształcenie na poziomie studiów I stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne ma na celu przygotowanie wyspecjalizowanej kadry medycznej zdolnej do samodzielnych działań ratowniczych. Zawód ratownika medycznego charakteryzuje się podejmowaniem medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, znajomością systemów ratownictwa medycznego w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach oraz regulacji prawnych i zasad etycznych. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent przystąpi do Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. W polskim systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego do podjęcia medycznych czynności ratunkowych uprawnieni są ratownicy medyczni, obok lekarzy i pielęgniarek systemu. Aktualnie jedyną ścieżką kształcenia ratowników medycznych są studia wyższe.

Od ratownika medycznego oczekuje się praktycznych umiejętności niezbędnych do ratowania życia i zdrowia pacjenta na miejscu zdarzenia, podczas transportu do szpitala oraz w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych.

Absolwent kierunku Ratownictwo Medyczne posiada umiejętność samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Posiada on wysoką wiedzę specjalistyczną oraz umiejętności z zakresu nauk o zdrowiu i nauk medycznych, w tym w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, a także odpowiednią wiedzę z zakresu nauk społecznych.
W zakresie umiejętności absolwent potrafi rozpoznawać stany nagłego zagrożenia zdrowotnego, prowadzić medyczne czynności ratunkowe i udzielać świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, podejmować działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, współdziałać z innymi podmiotami systemu ratownictwa medycznego w różnych zdarzeniach.
Do zadań ratownika medycznego należy również inicjowanie, wspieranie i organizowanie działań społeczności lokalnej na rzecz upowszechniania zasad udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych oraz planowanie własnej aktywności edukacyjnej i stałe doskonalenie zawodowe.

Zawód ratownika medycznego to zawód trudny, ale dający wiele zawodowej i osobistej satysfakcji wynikającej z niesienia pomocy chorym, osobom poszkodowanym, potrzebującym szybkiej i fachowej pomocy medycznej. Wymaga gotowości do aktywnego słuchania, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, skutecznego i empatycznego porozumiewania się z pacjentem, dostrzegania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta, samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie jego praw.

Absolwent kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych takich jak szpitalne oddziały ratunkowe i zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego. Ma możliwość podjęcia pracy w ramach ratownictwa górskiego, narciarskiego, wodnego i górniczego, w ramach Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej niebędących podmiotami leczniczymi, w jednostkach ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG podczas działań ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń oraz szkoleń, w ramach działań antyterrorystycznych realizowanych przez służby podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w tym w Policji, w Służbie Ochrony Państwa, w Straży Granicznej oraz na lotniskach. Ponadto ratownik medyczny może być zatrudniony w ramach podmiotu leczniczego wykonując zadania z zakresu zabezpieczenia medycznego imprez masowych, transportu  sanitarnego, w izbach wytrzeźwień i na stanowisku dyspozytora medycznego. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego to także nauczanie tego zawodu  oraz doskonalenie zawodowe ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych, organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych, prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie ratownictwa medycznego, kierowanie i zarządzanie ratownikami medycznymi i dyspozytorami medycznymi oraz praca lub służba na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego.

Po ukończeniu studiów absolwent ma możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia w zakresie nauk o zdrowiu lub innych pokrewnych kierunkach. Może także poszerzać swoją wiedzę w ramach studiów podyplomowych.

Olbrzymie zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku oraz ciągłe zmiany sprzyjające rozwojowi systemu ratownictwa medycznego w Polsce stwarzają doskonałe możliwości realizacji zawodowej. Otwierający się szeroki rynek pracy daje absolwentom kierunku Ratownictwo Medyczne szansę zdobycia ciekawej, dobrze płatnej pracy, która równocześnie posiada wysoki prestiż zawodowy i społeczny.