Prawo

Opis sylwetki absolwenta obejmujący opis ogólnych efektów kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji studiów

 Celem kształcenia jest uzyskanie przez absolwenta umiejętności posługiwania się ogólna wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, uzupełniona o teorię  i filozofię prawa oraz doktryn polityczno-prawnych, o wiedzę z zakresu innych nauk społecznych, o podstawową wiedzę ekonomiczną oraz posiada umiejętności wykorzystania ich w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Studia mają za zadanie nauczyć studenta rozumienia i interpretacji tekstów prawnych. Celem studiów jest także nabycie przez studenta umiejętności posługiwania się językiem obcym zgodnie  z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym językiem obcym specjalistycznym potrzebnym do wykonywania zawodu. W zakresie możliwości zatrudnienia, absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych,  a także pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej. Absolwent posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz porozumiewania się w procesie podejmowania decyzji prawnych oraz występowania w roli negocjatora albo mediatora   w sytuacjach, w których prawo obowiązujące dopuszcza mediację jako sposób rozstrzygania sporów prawnych. Absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Ma możliwości dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa polskiego.