Nazwa kierunku

Praca socjalna

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Opis kierunku/specjalności

Praca socjalna I stopnia

Na kierunku praca socjalna studenci są przygotowywani do odpowiedzialnego pełnienia zawodu pracownika socjalnego co dokonuje się m. in. dzięki współpracy z różnorakimi instytucjami. Zaliczają się do nich: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki  interwencji kryzysowej, ośrodki poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, centra lub kluby integracji społecznej, stowarzyszenia i fundacje, urzędy pracy, regionalne agencje rozwoju regionalnego, placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice profilaktyczne i socjoterapeutyczne, specjalistyczne poradnie oraz sądy i policja.

Istotnym elementem edukacji na kierunku praca socjalna jest prowadzenie badań naukowych oraz ich efektywne wykorzystanie w praktyce pracy socjalnej. Są to badania społeczne z zakresu problemów społecznych, np. ubóstwa i wykluczenia społecznego, bezrobocia, bezdomności, patologii społecznych; a także dotyczące dysfunkcjonalności rodziny, czy wypalenia zawodowego pracowników służb społecznych; superwizji w obszarze pomocy społecznej itp.

 

Praca socjalna II stopnia

Studenci na kierunku  praca socjalna poznają i analizują zasady tworzenia i podejmowania działań skierowanych na rozwiązywanie problemów z zakresu pracy socjalnej z zastosowaniem programów i projektów społecznych, zdobywają wiedzę w zakresie procesów przemian, zdobywają umiejętności krytycznego analizowania przyczyn i przebieg ważnych dla wykonywania pracy socjalnej procesów i zjawisk społecznych(kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych).

Sylwetka absolwenta

Praca socjalna I stopnia

Absolwent studiów I stopnia z zakresu pracy socjalnej powinien posiadać podstawową wiedzę w obszarze pracy socjalnej obejmującą teorię, pojęcia i metodologię, umożliwiającą rozumienie specyfiki pracy socjalnej oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami. Absolwent powinien wykazać się umiejętnością pracy w zespole, umiejętnością nawiązywania relacji interpersonalnych w sposób empatyczny, pobudzający beneficjenta pomocy społecznej do aktywności w rozwiązywaniu problemów życiowych. Powinien wykazać się odpowiedzialnością za ochronę dóbr i praw beneficjentów oraz postawą zgodną z zasadami etyki. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do właściwego rozumienia i wyjaśniania zjawisk, procesów i przemian w życiu jednostki, rodziny i społeczności lokalnej, stanowiących wyzwania dla sfery pracy socjalnej. Absolwent powinien być przygotowany do planowania, realizowania, ewaluacji rozwiązań aktualnych i potencjalnych oraz problemów zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu jednostki i grupy w środowisku społecznym, które mogą prowadzić do wykluczenia społecznego, jak i marginalizacji. Absolwent powinien wykazać się dojrzałą i odpowiedzialną postawą oraz odpornością psychiczną w obliczu trudnych i kryzysowych sytuacji w życiu jednostki, rodziny i społeczności lokalnej, które narażają pracownika socjalnego na stres zawodowy mogący prowadzić do syndromu wypalenia zawodowego. Instytucje sfery pracy socjalnej, w których absolwent może podjąć pracę to: regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, rodziny zastępcze i adopcyjne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej dla osób starszych, niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie, fizycznie, jednostki organizacyjne ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodki wsparcia, placówki dla bezdomnych, ośrodki terapii uzależnień, zakłady i placówki penitencjarne, ośrodki dla uchodźców, organizacje pozarządowe zajmujące się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem ww. problemom Absolwent studiów I stopnia na kierunku praca socjalna posiada odpowiednią wiedzę umożliwiającą kontynuowanie kształcenia na studiach II stopnia, studiach podyplomowych oraz kursach specjalizacyjnych. 

 

Praca socjalna II stopnia

Absolwent studiów II stopnia na kierunku praca socjalna posiada poszerzoną wiedzę z zakresu pracy socjalnej, a także umiejętność korzystania z różnych koncepcji teoretycznych umożliwiających interpretację analizowanych zjawisk społecznych. Absolwent potrafi dostrzec oraz samodzielnie rozwiązywać problemy, teoretyczne i praktyczne z zakresu pracy socjalnej, a także jest nastawiony na działalność prospołeczną i samodoskonalenie. Posiada wiedzę obejmującą współczesne teorie i nowe tendencje w metodologii pracy socjalnej, które potrafi wykorzystać w działaniach prowadzonych z jednostkami, grupami i społecznościami lokalnymi. Zna koncepcje metodyczne w pracy socjalnej, potrafi wskazać cele i wartości pracy socjalnej, objaśnić strategie interwencji w pracy socjalnej, wskazać metody interwencji. Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie pracy socjalnej i jej miejsca w systemie nauk społecznych oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami zajmującymi się problemami społecznymi i socjalnymi. Posiada pogłębioną wiedzę na temat instytucji regionalnych, krajowych i międzynarodowych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i działających na rzecz integracji społecznej, a także ich współpracy i koordynacji działań. Absolwent dysponuje pogłębioną wiedzą w zakresie stosowanych metod, technik i narzędzi badawczych oraz posiada umiejętność projektowania i prowadzenia badań społecznych. Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania konkretnych zadań z zakresu pracy socjalnej. Prawidłowo rozróżnia strukturę i zakres działania poszczególnych instytucji społecznych w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Absolwent posiada umiejętność zorganizowania pracy zespołowej oraz komunikowania się z innymi partnerami i szerszym otoczeniem społecznym. Jest przygotowany do pracy w instytucjach pomocy społecznej oraz w organizacjach publicznych, a także organizacjach pozarządowych na stanowiskach wymagających wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy socjalnej, oraz umie w sposób praktyczny wykorzystywać zalecenia zawarte w kodeksie etycznym zawodu pracownika socjalnego, aby skutecznie rozwiązywać konkretne problemy. Absolwent studiów II stopnia na kierunku praca socjalna posiada umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim oraz rozumienia tekstów w języku angielskim dotyczących zagadnień szczegółowych właściwych dla pracy socjalnej. Rozumie i wdraża ideę uczenia się przez całe życie dla utrzymania i rozwoju kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Potrafi określać i wyznaczać priorytety w planowaniu i realizacji działań zespołowych skoncentrowanych na rozwiązaniach problemów w obszarze pracy socjalnej (jednostka, rodzina, grupa, środowisko). Jest przygotowany do roli lidera i aktywnego uczestnika w grupach, organizacjach, instytucjach podejmujących działania socjalne i realizujących projekty społeczne oraz rozumie procesy zachodzące w grupie i organizacjach. Absolwent, który ukończył studia II stopnia na kierunku praca socjalna posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych oraz do kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej. 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci studiów na kierunku praca socjalna  mogą podjąć  pracę w:

 • Ośrodkach pomocy społecznej (gminne, miejskie),
 • Centrach usług społecznych,
 • Domach pomocy społecznej,
 • Środowiskowych domach samopomocy,
 • Powiatowych centrach pomocy rodzinie,
 • Szpitalach i innych placówkach służby zdrowia,
 • Jednostkach właściwych w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
 • Placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • Organizacjach pozarządowych,
 • Centrach i klubach integracji społecznej,
 • Regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
 • Miejsca schronienia (noclegownie, schroniska, ogrzewalnie),
 • Ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • Specjalistycznych ośrodkach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.