Praca socjalna

Praca socjalna - studia I i II stopnia

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Na kierunku praca socjalna studenci są przygotowywani do odpowiedzialnego pełnienia zawodu pracownika socjalnego co dokonuje się m. in. dzięki współpracy z różnorakimi instytucjami. Zaliczają się do nich: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki  interwencji kryzysowej, ośrodki poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, centra lub kluby integracji społecznej, stowarzyszenia i fundacje, urzędy pracy, regionalne agencje rozwoju regionalnego, placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice profilaktyczne i socjoterapeutyczne, specjalistyczne poradnie oraz sądy i policja.

 Istotnym elementem edukacji na kierunku praca socjalna jest prowadzenie badań naukowych oraz ich efektywne wykorzystanie w praktyce pracy socjalnej. Są to badania społeczne z zakresu problemów społecznych, np. ubóstwa i wykluczenia społecznego, bezrobocia, bezdomności, patologii społecznych; a także dotyczące dysfunkcjonalności rodziny, czy wypalenia zawodowego pracowników służb społecznych; superwizji w obszarze pomocy społecznej itp.

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Ma  możliwość zasilenia szeregów profesjonalnej kadry pracowników socjalnych, powinien wykazywać się m.in. takimi cechami, jak: empatia, umiejętność nawiązywania kontaktów, umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów, umiejętność efektywnego działania pod presją czasu, odporność na stres, konsekwencja w działaniu, optymizm, bezstronność, bezinteresowność i inne.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci studiów na kierunku praca socjalna  mogą podjąć  pracę w:

- w instytucjach pomocy społecznej wszystkich szczebli;

- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wszelkich typów;

- w szpitalach, szkołach, sądach, placówkach resocjalizacyjnych, policji, zakładach penitencjarnych;

- w organizacjach pozarządowych i w administracji państwowej (głównie samorządowej);

- w prywatnych przedsięwzięciach pomocowych, edukacyjnych itp.

- w Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej ;

- w instytucjach realizujących projekty systemowe i konkursowe, np. z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, dotyczące ekonomii społecznej i inne.