Polonistyka stosowana

 Polonistyka stosowana, I stopnia

Opis kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Na kierunku jest prowadzona jedna specjalność: komunikacja społeczna, reklama
i animacja kultury.

Studia oferują ogólne wykształcenie humanistyczne i zyskanie podstawowej wiedzy z zakresu nauk o języku, literaturze  i kulturze (w kontekście literatury i kultury światowej). Student będzie doskonalił sztukę sprawnego wypowiadania się w mowie i w piśmie, ponadto będzie doskonalił umiejętności pragmalingwistyczne i komunikacyjne (dostosowanie formy komunikatu do celów, sytuacji, odbiorców itp.).

Student nauczy się analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe w przeszłości i współczesności,  samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, korzystając przy tym zarówno ze źródeł tradycyjnych, jak i z mediów elektronicznych, ponadto zdobędzie umiejętności organizacyjne (będzie przygotowywał różne projekty kulturowe).

Rozszerzony blok zajęć lektoratowych (aż 360 godzin w ciągu trzech lat) i wybrane zajęcia w języku angielskim dadzą Absolwentowi(ce) znajomość języka angielskiego na poziomie B2+ lub C1 (w zależności od wyboru grupy)  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent(ka) studiów I stopnia zdobywa specjalistyczną wiedzę z zakresu języka polskiego, literatury i kultury polskiej, a także współczesnego życia kulturalnego oraz nauki o komunikowaniu, ponadto zdobywa podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i socjologii.

Uzyskuje również szereg kwalifikacji praktycznych - językowych, retorycznych i komunikacyjnych - przydatnych na współczesnym rynku pracy, takich jak: umiejętność formułowania różnorodnych wypowiedzi w mowie i piśmie (wystąpień publicznych, tekstów użytkowych, wypowiedzi literaturoznawczych, krytycznoliterackich, eseistycznych), sprawność w korzystaniu z różnorodnych źródeł informacji (opracowań naukowych, serwisów informacyjnych, źródeł internetowych), kompetencje w zakresie interpretowania i oceny wypowiedzi językowych, tekstów literackich oraz innych tekstów kultury, a także umiejętność sprawnego posługiwania się specjalistycznym językiem z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz świadomość konieczności czerpania z dorobku różnych dziedzin humanistyki, przygotowanie do indywidualnego rozwijania własnych kompetencji zawodowych i aktywnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Absolwent(ka) zdobywa ponadto umiejętności organizowania życia kulturalnego, animowania imprez różnego typu (naukowych, muzycznych, popkulturowych, politycznych itp.), przygotowywania wystąpień publicznych. Zna język angielski na poziomie co najmniej B2+

Perspektywy zawodowe

Studia na tym kierunku umożliwiają rozpoczęcie kariery zawodowej w instytucjach kultury, urzędach, redakcjach, wydawnictwach, mediach (tradycyjnych i elektronicznych) oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne są kompetencje pisarskie, retoryczne i komunikacyjne, sprawne formułowanie wypowiedzi w mowie i piśmie, a ponadto dobra znajomość literatury i sztuki oraz orientacja we współczesnym życiu kulturalnym.

Wiedza i umiejętności zdobyte w toku studiów przygotowują do wykonywania takich zawodów, jak:

·        animator kultury,

·        asystent kadr kierowniczych,

·        rzecznik prasowy, rzecznik informacji publicznych,

·        specjalista zarządzania informacją i kreowania wizerunku,

·        researcher, bloger itd.

Absolwent(ka) jest przygotowany(a) do podjęcia studiów II stopnia.