Pedagogika

Pedagogika - studia I i II stopnia

Specjalności/specjalizacje

Studia I i II stopnia odbywają się na specjalnościach:

- pedagogika medialna

- pedagogika opiekuńczo -wychowawcza

- pedagogika resocjalizacyjna

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje

Absolwent:

- dysponuje  wiedzą pedagogiczną, społeczno- kulturową, psychologiczną, medialną, historyczno-filozoficzną i biologiczną stanowiącą teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej w obszarze kształcenia, wychowania, rozwoju i autokreacji człowieka w ciągu całego życia;

- posiada niezbędne umiejętności dotyczące opisywania, analizowania, interpretowania, projektowania  oraz ewaluacji różnorodnych strategii działań pedagogicznych;

- posiada szerokie kompetencje w zakresie diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny, etiologii i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, planowania i realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, oraz racjonalnego poruszania się w przestrzeni medialnej;

- jest przygotowany merytorycznie do konstruowania własnego warsztatu metodycznego z uwzględnieniem konstytutywnych zasad i norm etycznych.

Perspektywy zawodowe

Ukończenie studiów na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika medialna, stwarza możliwość podjęcia przez absolwenta pracy zawodowej w:

- instytucjach oświatowych w zakresie: wykorzystania mediów i technologii informacyjnych w pracy dydaktyczno-
- wychowawczej szkoły; organizacji i funkcjonowania szkolnego centrum informatyczno-dydaktycznego; marketingu i budowania wizerunku instytucji edukacyjnych;

- mediach cyfrowych np. portalach czy wortalach podejmujących tematykę edukacyjną;

- agencjach reklamowych, ośrodkach kultury i w innych instytucjach, które w swojej działalności wykorzystują media i multimedia (np. świetlice środowiskowe, muzea: digitalizacja zasobów muzealnych, biblioteki w zakresie cyfrowego przetwarzania zbiorów bibliotecznych).

Ukończenie studiów na kierunku pedagogika specjalność: pedagogika opiekuńczo wychowawcza umożliwia uzyskanie podstawowych kwalifikacji zawodowych  do pracy:

- w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w systemie pomocy społecznej w charakterze wychowawcy,

- w wybranych instytucjach pomocy społecznej (zatrudniających pedagogów),

- na stanowisku asystenta rodziny,

- w żłobku,

- w placówkach oświatowych - w charakterze wychowawcy, po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego,

- w szkole podstawowej- w charakterze pedagoga i wychowawcy świetlicy, po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego.

 Ukończenie studiów na kierunku pedagogika: specjalność pedagogika resocjalizacyjna umożliwia zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Po uzyskaniu dodatkowych uprawnień, określonych przepisami branżowymi, absolwent może podjąć zatrudnienie w:

- placówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo-resocjalizacyjnych,

- policji,

- instytucjach powołanych do wykonywania zadań w zakresie resocjalizacji oraz przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku otwartym,

- stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

- organizacjach zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa i byłym skazanym, a także w innych instytucjach rządowych i pozarządowych.