Nazwa kierunku

Pedagogika

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Opis kierunku/specjalności

Studia I stopnia (profil kształcenia: ogólnoakademicki) odbywają się na specjalnościach:

 • pedagogika medialna z animacją kultury
 • pedagogika opiekuńczo -wychowawcza
 • pedagogika resocjalizacyjna

Studia II stopnia (profil kształcenia: ogólnoakademicki) odbywają się na specjalnościach:

 • pedagogika medialna z animacją kultury
 • pedagogika opiekuńczo -wychowawcza
 • pedagogika resocjalizacyjna
Sylwetka absolwenta

Absolwent:

 • dysponuje  wiedzą pedagogiczną, społeczno-kulturową, psychologiczną, medialną, historyczno-filozoficzną i biologiczną stanowiącą teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej w obszarze kształcenia, wychowania, rozwoju i autokreacji człowieka w ciągu całego życia;
 • posiada niezbędne umiejętności dotyczące opisywania, analizowania, interpretowania, projektowania  oraz ewaluacji różnorodnych strategii działań pedagogicznych;
 • posiada szerokie kompetencje w zakresie diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny, etiologii i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, planowania i realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, oraz racjonalnego poruszania się w przestrzeni medialnej;
Perspektywy zawodowe

Ukończenie studiów na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika medialna z animacją kultury, stwarza możliwość podjęcia przez absolwenta pracy zawodowej w:

- instytucjach oświatowych w zakresie: wykorzystania mediów i technologii informacyjnych w pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły,

- marketingu przy kreowaniu wizerunku instytucji edukacyjnych, oraz przy promowaniu wydarzeń kulturalnych,

- środkach masowego przekazu, redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz mediach elektronicznych np. portalach społecznościowych w  zakresie spraw edukacji,

- urzędach państwowych i instytucjach prywatnych, w których istnieje zapotrzebowanie na działalność animacyjną oraz niezbędni są rzecznicy i specjaliści ds. kontaktów z mediami,

- agencjach reklamowych, ośrodkach kultury i w innych instytucjach, które w swojej działalności wykorzystują media i multimedia (np. świetlice środowiskowe, muzea: digitalizacja zasobów muzealnych, biblioteki w zakresie cyfrowego przetwarzania zbiorów bibliotecznych),

- instytucjach, urzędach administracji państwowej i samorządowej (np. wojewódzkich i miejskich centrach kultury, gminnych ośrodkach kultury), galeriach i biurach, które zajmują się szeroko rozumianą działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczną, rekreacyjną, wydawniczą itp.

 

Studiując pedagogikę medialną z animacją kultury istnieje możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL- European Computer Driving Licence)

Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa  możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:

 • szukających po raz pierwszy pracy, wkraczających na rynek pracy,
 • powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim),
 • poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest jednolity w całej Europie i służy:
 • przygotowaniu obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji,
 • podniesieniu poziomu umiejętności wykorzystywania komputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym,
 • wprowadzaniu i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracownika,
 • opracowaniu modelu edukacji w zakresie użytkowania komputerów,

  -         umożliwieniu przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Unii              Europejskiej.        
Uzyskanie tytułu zawodowego licencjata umożliwia absolwentowi tego kierunku i specjalności kontynuację kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku pedagogika, w tym również  na specjalności pedagogika medialna z animacją kultury, podczas których zdobędzie przygotowanie pedagogiczne.
Uzyskanie tytułu magistra umożliwia absolwentowi tego kierunku i specjalności kontynuację kształcenia w Szkole Doktorskiej.

 

Ukończenie studiów na kierunku pedagogika specjalność: pedagogika opiekuńczo wychowawcza umożliwia uzyskanie podstawowych kwalifikacji zawodowych  do pracy w:

- placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w systemie pomocy   społecznej  (w charakterze wychowawcy),

- instytucjach pomocy społecznej na stanowisku asystenta rodziny,

- żłobku,

- placówkach oświatowych (w charakterze wychowawcy, po uzupełnieniu przygotowania pedagogicznego na studiach II stopnia),

 - szkole podstawowej (w charakterze pedagoga i wychowawcy świetlicy, po uzupełnieniu przygotowania pedagogicznego na studiach II stopnia).

Uzyskanie tytułu zawodowego licencjata umożliwia absolwentowi tego kierunku i specjalności kontynuację kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku pedagogika, w tym również  na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
 Uzyskanie tytułu magistra umożliwia absolwentowi tego kierunku i specjalności kontynuację kształcenia w Szkole Doktorskiej.

 Ukończenie studiów na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna stwarza możliwość podjęcia przez absolwenta pracy zawodowej (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień, określonych przepisami branżowymi) w:

-placówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo-resocjalizacyjnych,

- policji,

- instytucjach powołanych do wykonywania zadań w zakresie resocjalizacji oraz przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku otwartym,

- stowarzyszeniach oraz organizacjach zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

- organizacjach zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa i byłym skazanym, a także innych instytucjach rządowych i pozarządowych.

Uzyskanie tytułu magistra umożliwia absolwentowi tego kierunku i specjalności kontynuację kształcenia w Szkole Doktorskiej.