Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Studia na kierunku „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” realizowane są w systemie dwu-stopniowym. Po I stopniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżynier, po II stopniu - magister. Student na kierunku OZEiGO zdobywa wiedzę i umiejętności w wybranym zakresie dziedziny nauk rolniczych (rolnictwo i ogrodnictwo) z bazą w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (inżynieria mechaniczna oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka). Program studiów OZEiGO obejmuje grupę przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. Na studiach I stopnia studenci realizują praktyki zawodowe w wybranych przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarowaniem odpadami i pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent studiów I stopnia posiada aktualną wiedzę inżynierską w wybranym zakresie dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo, z bazą w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Potrafi posługiwać się terminologią specjalistyczną z zakresu odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami. Posiada umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i terenowego, interpretacji wyników badań i formułowania wniosków. Potrafi wykonać zadania inżynierskie o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym z zakresu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz gospodarki odpadami. Wykazuje znajomość języka obcego na poziomie B2 według ESOKJ.

Absolwent studiów II stopnia dysponuje szeroką i usystematyzowaną wiedzą w dziedzinie nauk rolniczych z bazą w zakresie dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ według ESOKJ posługując się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Potrafi wykonać zaawansowane zadania o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczące urządzeń, instalacji i obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz z zakresu gospodarki odpadami. Ocenia wartość zapotrzebowania na energię, oraz możliwości jej pozyskiwania a także projektuje instalację służącą do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Potrafi oszacować ilość odpadów powstających w regionie oraz opracować koncepcję ich składowania i zagospodarowania.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” posiada wykształcenie interdyscyplinarne co pozwala mu na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem, przetwarzaniem, transportem i obrotem energią oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką odpadami, a także w administracji rządowej i samorządowej oraz doradztwie. Jest przygotowany do prowadzenia badań nad produkcją energii z uwzględnieniem OZE, a także gospodarowania odpadami.

Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie studiów II stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami lub kierunkach pokrewnych. Ukończenie studiów II stopnia przygotowuje do prowadzenia badań naukowych i podjęcia studiów III stopnia.