Nazwa kierunku

Ochrona środowiska

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Opis kierunku/specjalności

STUDIA I STOPNIA - INŻYNIERSKIE

do wyboru jeden z dwóch bloków inżynierskich:

- Ochrona zasobów przyrodniczych

- Ochrona i kształtowanie terenów rolniczych

STUDIA II STOPNIA - MAGISTERSKIE

do wyboru jedna z trzech specjalności:

- Ochrona i zarządzanie zasobami przyrody

- Hydroekologia i zarządzanie środowiskiem wodnym

- Ochrona środowiska agrarnego

Sylwetka absolwenta

Studia na kierunku Ochrona środowiska na UR pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych. Student poznaje najnowocześniejsze metody oceny stanu ekologicznego środowiska i zarządzania zasobami przyrody. W trakcie studiów można nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. ekologii roślin i zwierząt, ekologii krajobrazu, grafiki inżynierskiej, geograficznych systemów informacyjnych (GIS), oceny stanu ekologicznego ekosystemów, ochrony przyrody, planowania przestrzennego, podstaw geodezji, projektowania korytarzy ekologicznych, czy środowiskowych aspektów korzystania ze źródeł energii odnawialnej. Zajęcia prowadzone są w doskonale wyposażonych laboratoriach z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu spełniającego europejskie standardy.  Studenci mają możliwość samodzielnego planowania i wykonywania eksperymentów oraz rozwiązywania zadań inżynierskich. Zajęcia odbywają się nie tylko w murach uczelni, ale także w terenie, np. w parkach narodowych. Liczne ćwiczenia terenowe sprzyjają aktywnemu poznawaniu przyrody oraz zrozumieniu związków przyczynowo-skutkowych między działaniami człowieka a zmianami w środowisku przyrodniczym. W trakcie studiów istnieje możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+ oraz zaangażowania się w prace badawcze prowadzone przez pracowników naukowych.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

  • placówkach edukacyjnych,
  • administracji rządowej i samorządowej,
  • instytucjach powołanych do zarządzania i monitorowania środowiska,
  • zakładach przemysłowych,
  • szpitalach, laboratoriach,
  • prywatnych firmach wykonujących ekspertyzy przyrodnicze,
  • parkach narodowych i krajobrazowych,
  • nadleśnictwach,
  •  instytutach naukowych.