Nauki o Rodzinie

Opis sylwetki absolwenta obejmujący opis ogólnych celów kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji studiów

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku „Nauki o rodzinie” profil praktyczny uzyskuje tytuł zawodowy licencjata na specjalności: asystent rodziny lub asystent osoby niepełnosprawnej. W toku studiów zdobywa interdyscyplinarną wiedzę na temat małżeństwa i rodziny oraz umiejętności ukierunkowane na zastosowanie praktyczne w pracy z rodziną.

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku „Nauki o rodzinie” posiada:

  1. Wiedzę w zakresie: zagadnień związanych z rodziną i jej funkcjonowaniu w ujęciu pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym, prawnym, biomedycznym, filozoficznym i teologicznym. Zna terminologię z zakresu biologicznego i zdrowotnego rozwoju człowieka. Posiada wiedzę na temat przebiegu procesu wychowania i socjalizacji w kontekście przemian współczesnych środowisk i instytucji społecznych. Ma wiedzę o podmiotach i placówkach działających na rzecz rodziny i ich działaniach. Ma wiedzę o sposobach diagnozowania potrzeb rodziny znajdującej się różnym układzie wewnętrznym i w różnorodnym położeniu społecznym. Ma wiedzę o negocjacjach i mediacji.
  2. Umiejętności w zakresie: interpretacji informacji związanych z biologicznym i jednostkowym rozwojem człowieka oraz jego funkcjonowaniem społecznym, zwłaszcza w środowisku rodzinnym. Potrafi rozwijać umiejętności profesjonalne związane z pedagogicznym, psychologicznym, socjalnym i prawnym wspieraniem rodziny, wykorzystując zdobytą wiedzę do opisu i praktycznego zastosowania w pracy z rodziną. Potrafi samodzielnie planować i realizować projekty w zakresie pomocy i wspierania rodziny, przeżywającej różnego rodzaju trudności. Posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych związanych z systemem rodzinnym. Potrafi stosować przepisy prawa odnoszące się do rodziny (chroniące wartości życia rodzinnego). Potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur i dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemów poszczególnych członków rodziny oraz porozumiewać się z rodziną i przedstawicielami podmiotów środowiskowych działających na rzecz rodziny. Potrafi porozumiewać się w języku obcym na poziomie B2 w zakresie problematyki rodziny.
  3. Kompetencje społeczne w zakresie: krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności, podejmowania działań pomocowych w środowisku na rzecz rodziny, etycznych aspektów związanych z wykonywaniem zawodu. Inicjuje działania związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia „Nauk o rodzinie” będą przygotowani do pracy w samorządowych jednostkach/instytucjach wykonujących zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej np. w charakterze asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Mogą być zatrudnieni w placówkach wsparcia dziennego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych oraz instytucjach/podmiotach, które realizują zadania z zakresu wspierania rodziny.