Matematyka

Nazwa kierunku

Matematyka

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Studia na kierunku matematyka w Uniwersytecie Rzeszowskim pozwalają uzyskać wszechstronną wiedzę i umiejętności  z różnych działów matematyki. Obok wykształcenia teoretycznego w ramach ogólnoakademickiego  profilu  kształcenia, studenci otrzymują  dodatkowe przygotowanie praktyczne do wejścia na rynek pracy w zakresie analizy i bezpieczeństwa danych oraz zastosowań matematyki w finansach. Możliwe jest także przygotowanie do nauczania matematyki we wszystkich rodzajach szkół.

Kształcenie na kierunku matematyka realizowane jest w ramach następujących ścieżek:

·         Analiza i bezpieczeństwo danych,

·         Zastosowanie matematyki w finansach,

·         Nauczanie matematyki.

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent studiów I stopnia:

- dysponuje wiedzą z podstawowych działów matematyki;

- posiada umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalające na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia albo zaadaptowania modelu matematycznego;

- jest wyposażony w umiejętności z zakresu technik informatycznych, niezbędnych do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, w szczególności stosowanych przy rozwiązywaniu problemów matematycznych;

- posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- jest otwarty na najnowsze osiągnięcia nauki i podnoszenie swoich kwalifikacji.

Absolwent studiów II stopnia:

- dysponuje zaawansowaną wiedzą z różnych działów matematyki;

- posiada umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalające na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych problemów, wymagających stworzenia albo zaadaptowania modelu matematycznego;

- potrafi stosować zaawansowane narzędzia informatyczne, niezbędne do rozwiązywania problemów z zakresu zastosowań matematyki;

- posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w szczególności specjalistycznym słownictwem z zakresu matematyki i jej zastosowań;

- jest otwarty na najnowsze osiągnięcia nauki i podnoszenie swoich kwalifikacji;

- posiada przygotowanie do prowadzenia badań w dyscyplinie matematyka.

Perspektywy zawodowe

 Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

·         specjalista w instytucji finansowej,

·         specjalista ds. przetwarzania danych,

·         analityk danych,

·         kierownik zespołu/projektu,

·         konsultant w zakresie stosowania statystyki matematycznej,

·         konsultant ds. modelowania matematycznego,

·         nauczyciel matematyki.