Nazwa kierunku

Matematyka

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia, stacjonarne

Opis  kierunku/specjalności

Studia na kierunku matematyka w Uniwersytecie Rzeszowskim pozwalają uzyskać wszechstronną wiedzę i umiejętności  z różnych działów matematyki. Obok wykształcenia teoretycznego w ramach ogólnoakademickiego  profilu  kształcenia, studenci otrzymują  dodatkowe przygotowanie praktyczne do wejścia na rynek pracy w zakresie analizy i bezpieczeństwa danych oraz zastosowań matematyki w finansach. Możliwe jest także przygotowanie do nauczania matematyki we wszystkich rodzajach szkół.

Kształcenie na kierunku matematyka realizowane jest w ramach następujących ścieżek:

 • analiza i bezpieczeństwo danych,
 • zastosowanie matematyki w finansach,
 • nauczanie matematyki.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia:

 • dysponuje wiedzą z podstawowych działów matematyki;
 • posiada umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalające na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia albo zaadaptowania modelu matematycznego;
 • jest wyposażony w umiejętności z zakresu technik informatycznych, niezbędnych do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, w szczególności stosowanych przy rozwiązywaniu problemów matematycznych;
 • posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • jest otwarty na najnowsze osiągnięcia nauki i podnoszenie swoich kwalifikacji.

Absolwent studiów II stopnia:

 • dysponuje zaawansowaną wiedzą z różnych działów matematyki;
 • posiada umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalające na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych problemów, wymagających stworzenia albo zaadaptowania modelu matematycznego;
 • potrafi stosować zaawansowane narzędzia informatyczne, niezbędne do rozwiązywania problemów z zakresu zastosowań matematyki;
 • posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w szczególności specjalistycznym słownictwem z zakresu matematyki i jej zastosowań;
 • jest otwarty na najnowsze osiągnięcia nauki i podnoszenie swoich kwalifikacji;
 • posiada przygotowanie do prowadzenia badań w dyscyplinie matematyka.

Perspektywy zawodowe

 Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • specjalista w instytucji finansowej,
 • specjalista ds. przetwarzania danych,
 • analityk danych,
 • kierownik zespołu/projektu,
 • konsultant w zakresie stosowania statystyki matematycznej,
 • konsultant ds. modelowania matematycznego,
 • nauczyciel matematyki.