Lingwistyka stosowana

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

 

Kierunek studiów Lingwistyka stosowana kształci profesjonalnych tłumaczy ze znajomością dwóch języków obcych. Obecna oferta studiów obejmuje kombinację języka angielskiego i niemieckiego.

Studenci kształceni są przede wszystkim w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego. W programie studiów znajdują się również przedmioty o profilu językoznawczym i kulturoznawczym, dotyczące komunikacji międzykulturowej, ale też związane z językiem ojczystym i kulturą ojczystą studentów, bardzo przydatne w komunikowaniu się z obcokrajowcami. Duży nacisk kładzie się na praktyczne przygotowanie do zawodu tłumacza, czyli znajomość zagadnień i słownictwa prawniczego, ekonomicznego, technicznego, podstaw komunikacji w przedsiębiorstwie, zasad tworzenia wizerunku firmy czy też różnic kulturowych w zakresie biznesowym pomiędzy krajami angielskiego i  niemieckiego obszaru językowego.  

Lingwistyka stosowana uczy wykorzystywać wiedzę oraz kompetencję lingwistyczną i międzykulturową w praktyce oraz w komunikacji językowej na różnych obszarach i w różnych zakresach. Studia na tym kierunku prowadzą do przygotowania tłumaczy symultanicznych i konsekutywnych, pracowników firm zagranicznych, wydawnictw oraz mediów. Studenci zdobywają wiedzę językową konieczną do interpretacji tekstów specjalistycznych, nabywają umiejętność tłumaczenia różnych gatunków tekstów - literackich, medialnych, naukowych i popularnonaukowych, a także użytkowych i reklamowych, tak istotnych w komunikacji biznesowej.

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent kierunku Lingwistyka stosowana, studia I stopnia, ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, przekładoznawstwa oraz historii i kultury krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego.

Absolwent nabywa szczególnych kompetencji w zakresie:

• Wiedzy:

Absolwent posiada szeroką wiedzę odnoszącą się do studiowanych języków oraz wiedzę dotyczącą przekładoznawstwa i strategii tłumaczeniowych w odniesieniu do tłumaczeń ustnych i pisemnych. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą specyfiki języków specjalistycznych. Wykazuje się znajomością słownictwa specjalistycznego - z zakresu języka biznesu, prawa, korespondencji handlowej i urzędowej, turystyki i rekreacji, języka medycznego, marketingu i reklamy.  Zna nowoczesne technologie informacyjne przydatne w procesie tłumaczenia.

• Umiejętności:

Wykazuje się znajomością języka angielskiego i niemieckiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Formułuje wypowiedzi ustne i pisemne oraz czyta teksty akademickie i użytkowe. Porozumiewa się w różnych sytuacjach komunikacyjnych i sytuacjach społecznych. Poznaje i używa rozmaitych stylów i rejestrów językowych ze szczególnym uwzględnieniem rejestru języka biznesu. Wyraża złożone sądy i opinie, broni własnego stanowiska w dyskusji. Stosuje umiejętnie zasady komunikacji międzykulturowej.

Wysokie kompetencje w zakresie dwóch języków obcych to atuty absolwenta tego kierunku, którego coraz częściej poszukuje potencjalny pracodawca na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. 

W trakcie zajęć praktycznych absolwent poznał ponadto podstawowe zasady przekładoznawstwa i uzyskał podstawowe umiejętności umożliwiające skuteczne tłumaczenie pisemne i ustne tekstów specjalistycznych. Podczas praktyki zawodowej, którą odbywa w trakcie studiów, wykorzystuje swoje kompetencje. Doskonali umiejętności gromadzenia, przetwarzania, przekazywania informacji oraz uczy się współdziałania w zespole pracowniczym. Korzysta z technologii informacyjnych wspomagających pracę filologa i tłumacza.

• Postaw społecznych:

Absolwent wykazuje postawę otwartości wobec innych kultur i języków. Posiada świadomość różnorodności językowej. Jest gotowy do nauki innych języków. Wykazuje postawę samokształceniową wobec kompetencji translatorskich, cechuje go otwartość w przyswajaniu wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Charakteryzuje się świadomością etyczną i rozumie konieczność stałego podnoszenia własnych kompetencji poprzez systematyczne i aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym.

Kontynuacja studiów

Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra (kwalifikacje II stopnia). Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.

 

 

Absolwent kierunku Lingwistyka stosowana, studia II stopnia ma uporządkowaną zaawansowaną wiedzę w zakresie językoznawstwa (głównie przekładoznawstwa) oraz nauk o kulturze i religii (dotyczącą w szczególności kultury krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego). 

Absolwent nabywa szczególnych kompetencji w zakresie:

• Wiedzy:

Absolwent posiada pogłębione umiejętności umożliwiające analizowanie oraz definiowanie i prowadzenie własnych zadań badawczych w zakresie dyscyplin naukowych w obrębie studiowanego kierunku; umie precyzyjnie sformułować problem, skutecznie wyznaczyć adekwatną metodę i rozwiązać nietypowe i złożone problemy badawcze. Posiada szeroką wiedzę odnoszącą się do studiowanych języków oraz wiedzę dotyczącą przekładoznawstwa i strategii tłumaczeniowych stosowanych w ramach tłumaczeń ustnych i pisemnych. Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą specyfiki języków specjalistycznych. Wykazuje się znajomością słownictwa specjalistycznego - z zakresu m.in. języka biznesu, finansów i bankowości, medycyny, prawa, techniki, literatury i kultury, turystyki i rekreacji, marketingu i reklamy, jak również w korespondencji handlowej i urzędowej. Ma zaawansowaną wiedzę na temat nowoczesnych technologii informacyjnych wspomagających tłumaczenie i języków specjalistycznych. Zna w stopniu zaawansowanym ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej wynikających z kierunku studiów, w tym podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości związanych z działalnością̨ zawodową tłumacza (m. in. agencje/biura tłumaczeń́, firmy świadczące usługi translatorskie).

• Umiejętności:

Wykazuje się znajomością języka angielskiego i niemieckiego na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Formułuje zaawansowane wypowiedzi ustne i pisemne oraz czyta i właściwie interpretuje kompleksowe teksty akademickie i użytkowe. Skutecznie porozumiewa się w różnych sytuacjach komunikacyjnych i społecznych. Poznaje i używa w sposób biegły rozmaitych stylów i rejestrów językowych ze szczególnym uwzględnieniem języka biznesu. Wyraża złożone sądy i opinie, broni własnego stanowiska w dyskusji, potrafi prowadzić debatę. Umiejętnie stosuje zasady komunikacji międzykulturowej.

Biegła znajomość dwóch języków obcych, mająca obecnie kluczowe znaczenie na rynku pracy (dla potencjalnych pracodawców) to podstawowy atut absolwenta tego kierunku.

W trakcie zajęć translatorskich student poznaje ponadto zaawansowane zasady przekładoznawstwa i uzyskuje pogłębione umiejętności umożliwiające skuteczne tłumaczenie pisemne i ustne tekstów specjalistycznych. Podczas praktyki zawodowej, którą odbywa w trakcie studiów, wykorzystuje nabyte kompetencje. Doskonali umiejętności gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji oraz uczy się współdziałania w zespole pracowniczym, w tym kierowania pracą zespołu. Ma zaawansowane umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację założonych celów. Korzysta z technologii informacyjnych wspomagających pracę filologa i tłumacza.

 • Postaw społecznych:

Absolwent wykazuje postawę otwartości wobec innych kultur i języków. Posiada świadomość różnorodności językowej. Jest gotowy do nauki innych języków. Wykazuje postawę samokształceniową wobec kompetencji językowych i translatorskich, cechuje go otwartość w przyswajaniu wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Charakteryzuje się świadomością etyczną i rozumie konieczność stałego podnoszenia własnych kompetencji poprzez systematyczne i aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym.

Absolwent poznaje również warsztat pracy tłumacza przysięgłego. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w ramach przedmiotów specjalizacyjnych podnoszą jego konkurencyjność na rynku pracy, a także otwierają przed nim możliwość założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, oraz stwarzają możliwość awansu zawodowego.

Kontynuacja studiów

Zdobyte kwalifikacje II stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie językoznawstwo, kończących się uzyskaniem tytułu doktora (kwalifikacje III stopnia). Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.

Perspektywy zawodowe

Perspektywy zatrudnienia

Obszar potencjalnego zatrudnienia absolwenta kierunku Lingwistyka stosowana jest bardzo szeroki. Zaliczyć do niego można: wszelkie średnie i duże firmy prowadzące działalność na rynku międzynarodowym oraz krajowym, banki i towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy transportowe, wydawnictwa i redakcje czasopism, firmy turystyczne i biura podróży, biura tłumaczeń, organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne, placówki dyplomatyczne, stowarzyszenia i fundacje prowadzące współpracę z instytucjami zagranicznymi, urzędy administracji państwowej oraz samorządowej na stanowiskach, które wymagają biegłej znajomości języków obcych. W grę wchodzi także dynamicznie rozwijający się sektor nowoczesnych usług biznesowych (BPO, SSC) poszukujący pracowników z biegłą znajomością języków obcych oraz samozatrudnienie.