Nazwa kierunku

Komunikacja międzykulturowa

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia, stacjonarne

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Komunikacja międzykulturowa to interdyscyplinarny kierunek studiów, stanowiący odpowiedź na specyfikę i wyzwania współczesnego świata oraz wielopłaszczyznową i dynamiczną sytuację w zakresie relacji międzykulturowych. Coraz więcej firm posiada swoje filie w różnych krajach świata, co oznacza, że zatrudnia pracowników pochodzących z różnych kręgów kulturowych. Łatwość swobodnego podróżowania oraz podejmowania pracy w różnych regionach świata wymaga od młodych ludzi świadomości oraz coraz większej wiedzy z zakresu różnic kulturowych. Dlatego tak ważne jest dzisiaj kształcenie specjalistów z wszechstronną wiedzą kulturową, co jednak powinno być uzupełnione wiedzą o procesach komunikacji i odpowiednimi umiejętnościami komunikacyjnymi. Specjaliści wykształceni w tej dziedzinie odnajdą się w nawiązywaniu relacji międzykulturowych na różnym podłożu - interpersonalnym, gospodarczym, biznesowym, politycznym.

Sylwetka absolwenta

Kształcenie na proponowanym kierunku wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego społeczeństwa, w którym różne kultury spotykają się i kooperują w sferze kultury i gospodarki. Celem programu planowanych studiów jest wykształcenie znawcy i praktyka komunikacji międzykulturowej, który - posiadając humanistyczną wiedzę o podstawach różnych kultur, oraz dysponując wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie komunikacji międzykulturowej - byłby profesjonalnie przygotowany do pełnienie funkcji pośrednika w rożnych obszarach kontaktów międzykulturowych (takich jak np. biznes, polityka, sztuka, turystyka, dyplomacja, dziennikarstwo).

Absolwenci proponowanego kierunku - dzięki nabytej wiedzy, umiejętnościom komunikacyjnym oraz wykształconemu rozumieniu i wyczuciu różnorodności kultur - pomnożą kapitał społeczny niezbędny dla nowoczesnego społeczeństwa, w którym intensyfikują się procesy wymiany międzykulturowej. Wykształcona na planowanym kierunku kadra owe procesy wspomoże i udoskonali.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia jako:

  • doradca, asystent lub konsultant w przedsiębiorstwach prowadzących współpracę z zagranicą,
  • animator i organizator imprez kulturalnych o charakterze międzykulturowym,
  • koordynator wymiany międzykulturowej oraz opiekun uczestników tej wymiany,
  • doradca do spraw organizacji imprez turystycznych o zasięgu międzykulturowym,
  • organizator polityki kulturalnej i historycznej,
  • konsultant do spraw wizerunku międzynarodowego,
  • przedstawiciel instytucji na terenie obcej kultury,
  • dziennikarz specjalizujący się w problematyce międzykulturowej,
  • doradca do spraw polityki migracyjnej oraz asystent w procesach migracyjnych,
  • we wszelkich instytucjach i inicjatywach gospodarczych o zasięgu międzynarodowym.