Komunikacja międzykulturowa

 

Komunikacja międzykulturowa

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Komunikacja międzykulturowa to interdyscyplinarny kierunek studiów, stanowiący odpowiedź na specyfikę i wyzwania współczesnego świata oraz wielopłaszczyznową i dynamiczną sytuację w zakresie relacji międzykulturowych. Coraz więcej firm posiada swoje filie w różnych krajach świata, co oznacza, że zatrudnia pracowników pochodzących z różnych kręgów kulturowych. Łatwość swobodnego podróżowania oraz podejmowania pracy w różnych regionach świata wymaga od młodych ludzi świadomości oraz coraz większej wiedzy z zakresu różnic kulturowych. Dlatego tak ważne jest dzisiaj kształcenie specjalistów z wszechstronną wiedzą kulturową, co jednak powinno być uzupełnione wiedzą o procesach komunikacji i odpowiednimi umiejętnościami komunikacyjnymi. Specjaliści wykształceni w tej dziedzinie odnajdą się w nawiązywaniu relacji międzykulturowych na różnym podłożu - interpersonalnym, gospodarczym, biznesowym, politycznym.

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent posiada wiedzę konieczną do rozumienia procesów związanych z komunikowaniem się w strukturach organizacji o zasięgu międzynarodowym oraz potrafi identyfikować bariery komunikacyjne występujące w kontaktach z wielokulturowymi społeczeństwami. Celem programu studiów jest wykształcenie znawcy i praktyka komunikacji międzykulturowej, który - posiadając humanistyczną wiedzę o podstawach różnych kultur, oraz dysponując wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie komunikacji międzykulturowej - byłby profesjonalnie przygotowany do pełnienia funkcji pośrednika w rożnych obszarach kontaktów międzykulturowych (takich jak np. biznes, polityka, sztuka, turystyka, dyplomacja, dziennikarstwo).

Perspektywy zawodowe

- doradca, asystent lub konsultant w przedsiębiorstwach prowadzących współpracę z zagranicą

- animator i organizator imprez kulturalnych o charakterze międzykulturowym

- koordynator wymiany międzykulturowej oraz opiekun uczestników tej wymiany

- doradca do spraw organizacji imprez turystycznych o zasięgu międzykulturowym

- organizator polityki kulturalnej i historycznej

- konsultant do spraw wizerunku międzynarodowego

- przedstawiciel instytucji na terenie obcej kultury

- dziennikarz specjalizujący się w problematyce międzykulturowej

- doradca do spraw polityki migracyjnej oraz asystent w procesach migracyjnych

- we wszelkich instytucjach i inicjatywach gospodarczych o zasięgu międzynarodowym