Nazwa kierunku

Lekarski

Poziom i forma studiów

Jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Opis kierunku

Na kierunku lekarskim kształcą się przyszli lekarze, których zadaniem jest troska o zdrowie i życie ludzkie. Koncepcja kształcenia uwzględnia nie tylko przygotowanie młodego człowieka do życia społecznego i zawodowego w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Przykłada również wagę do nauczania podstawowych umiejętności warsztatowych, a także do rozbudzenia zainteresowań badawczych i wykształcenia postawy otwartej na różnorodne podejścia metodologiczne. Program studiów na kierunku lekarskim spójnie łączy zagadnienia teoretyczne z zajęciami praktycznymi uwzględniając aktualny stan wiedzy oraz gwarantuje jednolity zakres kształcenia w zawodzie lekarza. W procesie oceny doboru treści programowych uwzględniane są również opinie studentów pozyskiwane podczas badań ankietowych, przeprowadzanych po każdym semestrze. Dobór realizowanych treści programowych jest wzbogacany i uzupełniany o najnowsze rozwiązania naukowe.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku lekarskiego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza. Po ukończeniu studiów przystępują do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, a po jego zdaniu uzyskują prawo wykonywania zawodu  lekarza uprawniające do podjęcia pracy w zakładach opieki zdrowotnej jak również w ośrodkach naukowo-badawczych, akademickich oraz  klinikach wyższych uczelni medycznych. Ukończenie studiów umożliwia podnoszenie  kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w ramach specjalizacji lekarskich oraz kursów uzupełniających i dokształcających w różnych dziedzinach medycznych, a także kontynuację nauki w szkole doktorskiej.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

  • zakładach opieki zdrowotnej,
  • ośrodkach naukowo-badawczych,
  • klinikach wyższych uczelni medycznych.