Instrumentalistyka

Instrumentalistyka

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Studia I stopnia:

- adresowane są do kandydatów posiadających wiedzę muzyczną i umiejętności w grze na instrumencie na poziomie absolwenta szkoły muzycznej II stopnia,

- trwają 6 semestrów,

- są prowadzone w specjalnościach: fortepian, gitara, akordeon, organy,

- przygotowują do działalności koncertowej w charakterze solisty i kameralisty,

- upoważniają do uzyskania dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz tytułu licencjata,

- uprawniają do podjęcia studiów II stopnia oraz czynnego uczestnictwa w życiu muzycznym i upowszechnianiu kultury muzycznej.

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent kierunku Instrumentalistyka:

- posiada wiedzę w zakresie repertuaru pianistycznego, jak również szeroko pojętej literatury muzycznej,

- dysponuje środkami wykonawczymi pozwalającymi w profesjonalny sposób realizować własne koncepcje artystyczne,

- jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami

- wykazuje umiejętności i wiedzę umożliwiającą realizację własnych oraz powierzonych projektów artystycznych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Instrumentalistyka posiada kwalifikacje  do działalności w zakresie wykonawstwa solowego i kameralnego.

Perspektywy zatrudnienia:

- instytucje kultury,

- instytucje kościelne

- organizacje pozarządowe  działające w sferze popularyzacji kultury i sztuki