Nazwa kierunku Instrumentalistyka
Poziom i forma studiów Studia I stopnia stacjonarne

Opis  kierunku studiów

 

Studia I stopnia na kierunku instrumentalistyka trwają 6 semestrów i są adresowane do kandydatów posiadających wiedzę muzyczną oraz umiejętności w grze na instrumencie na poziomie absolwenta szkoły muzycznej II stopnia. 

Studia są prowadzone w specjalnościach: fortepian, gitara, akordeon, organy i przygotowują do działalności koncertowej w charakterze solisty i kameralisty. 

W programie studiów, obok przedmiotów ogólnomuzycznych, zawarte zostały przedmioty rozwijające wiedzę ogólnohumanistyczną oraz kompetencje komunikacji w języku obcym pozwalające na realizację projektów artystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, także we współpracy z obcokrajowcami.  

Dobór efektów uczenia się przypisanych do kierunku instrumentalistyka w szczególności dotyczy wykształcenia umiejętności profesjonalnej prezentacji repertuaru solowego i kameralnego oraz ma na celu umożliwienie uzyskania jak najszerszego spektrum możliwości zatrudnienia. 

Studia I stopnia na kierunku instrumentalistyka upoważniają do uzyskania dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz tytułu licencjata uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, jak również czynnego uczestnictwa w życiu muzycznym i upowszechnianiu kultury muzycznej. 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia kierunku instrumentalistyka jest wykształconym muzykiem instrumentalistą, który posiada niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz umiejętności i kompetencje w zakresie realizowanej specjalności.  Zna repertuar, jak również właściwą literaturę muzyczną i posiada umiejętności wykonawcze pozwalające w profesjonalny sposób realizować własne koncepcje artystyczne. Dysponuje znajomością podstawowych zagadnień dotyczących prawa autorskiego w tym podstawowych pojęć z zakresu zasad ochrony własności intelektualnej w działalności artysty muzyka. 

Jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami, dysponuje wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi realizację własnych oraz powierzonych projektów artystycznych. Potrafi efektywnie wykorzystać własną wyobraźnię, intuicję, emocjonalność, postawę twórczą i samodzielne myślenie w interpretacji utworów muzycznych.  

Posiada kwalifikacje do działalności muzyka instrumentalisty w zakresie wykonawstwa solowego  i kameralnego. 

Perspektywy zawodowe

Perspektywy zatrudnienia:

  • instytucje kultury,
  • instytucje kościelne,
  • organizacje pozarządowe  działające w sferze popularyzacji kultury i sztuki,
  • placówki edukacji nieformalnej.