Grafika

Grafika

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Głównym celem studiów na kierunku Grafika jest zdobycie pogłębionego stopnia wiedzy artystyczno-humanistycznej oraz umiejętności umożliwiających występowanie w roli artysty plastyka, aktywnego twórczy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej.

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

- posiada umiejętności przygotowywania i upowszechniania przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych 

- posiada umiejętności wykorzystywania nabytej wiedzy w indywidualnej i zespołowej aktywności artystycznej

- posiada umiejętności do kierowania zespołami ludzkimi oraz ustawicznego dokształcania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości

- posiada umiejętności wykorzystania w pracy artystycznej techniki druku tradycyjnego i cyfrowego oraz multimediów.  

- posiada przygotowanieie do pracy z wykorzystaniem komputera, znajomość programów graficznych i umiejętność wykorzystania ich w sposób kreatywny

- posiada przygotowanie do prowadzenia samodzielnej, twórczej pracy zawodowej oraz do podejmowania pracy w; ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki, mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych

- posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

- posiada przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowani do podjęcia twórczej, pracy zawodowej w ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki. Posiadają wszechstronne przygotowanie do pracy w szeroko rozumianych mass mediach, agencjach promocyjnych i reklamowych.