Fizjoterapia

FIZJOTERAPIA, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (5-LETNIE)

Celem studiów jednolitych magisterskich na kierunku Fizjoterapia jest uzyskanie przez absolwenta wiedzy, umiejętności i kompetencji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, poprzez realizację zajęć, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych prowadzonych w warunkach klinicznych oraz uczestniczenie w działalności naukowo-badawczej.

Absolwent uzyskuje wykształcenie i przygotowanie do wykonywania zawodu w zakresie prowadzenia diagnostyki funkcjonalnej, kwalifikowania, planowania i prowadzenia procesu fizjoterapii, dobierania wyrobów medycznych oraz prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej i edukacji pacjentów.

Absolwent potrafi realizować czynności zawodowe w oparciu o aktualny stan wiedzy poparty dowodami naukowymi oraz sam posiada umiejętność planowania i prowadzenia badań naukowych.

Absolwent otrzymuje wykształcenie pozwalające mu na podjęcie pracy:
- w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia (np. szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, pracowniach i zakładach fizjoterapii, sanatoriach, gabinetach fizjoterapii),
- podmiotach gospodarczych prowadzących działalność prozdrowotną (ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej),
- domach pomocy społecznej i domach spokojnej starości,
- ośrodkach wychowawczo-rehabilitacyjnych,
- zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej,
- przychodniach i międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej,
- placówkach o charakterze rekreacyjnym i sportowym.