Nazwa kierunku

Fizjoterapia

Poziom i forma studiów

Studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Opis kierunku/specjalności 

Jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku fizjoterapia Uniwersytetu Rzeszowskiego realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Kończą się uzyskaniem tytułu magistra, który upoważnia do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego po zdaniu którego, uzyskuje się pełne prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Zajęcia w ramach toku studiów realizowane są zgodnie ze standardami kształcenia w 7 blokach: Biomedyczne podstawy fizjoterapii, Nauki ogólne, Podstawy fizjoterapii, Fizjoterapia kliniczna, Metodologia badań naukowych, Praktyki fizjoterapeutyczne oraz Oferta autorska uczelni.

Istotnym aspektem dla  studentów kierunku fizjoterapia jest kształcenie studentów, które odbywa się w specjalistycznych pracowniach oraz jednostkach klinicznych. Praktyczna realizacja zajęć rozpoczyna się już od drugiego roku studiów i stwarza szansę na kontakt z pacjentami i naukę przez doświadczenia.

Absolwenci kierunku fizjoterapia o profilu ogólnoakademickim, mają możliwość prowadzić działalność naukową i badawczą. Efekty pracy mogą prezentować w trakcie konferencji naukowych, bądź publikować pod merytoryczną opieką nauczycieli akademickich. Studenci z wybitnymi osiągnięciami uzyskują stypendium naukowe, mogą także ubiegać się o stypendia krajowe i zagraniczne.

Sylwetka absolwenta

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia uzyskuje dyplom i tytuł zawodowy magistra fizjoterapii. Fizjoterapia to zawód medyczny, który polega na pracy z pacjentami w różnych obszarach medycyny. Absolwent kierunku Fizjoterapia Uniwersytetu Rzeszowskiego nabywa rozszerzoną i nowoczesną wiedzę, kompleksowe umiejętności i kompetencje społecznie niezbędne do samodzielnej pracy w zakresie:

 • przeprowadzenia diagnostyki fizjoterapeutycznej z wykorzystaniem zalecanego specjalistycznego sprzętu,
 • doboru i wykonywania testów funkcjonalnych,
 • planowania i programowania zabiegów fizjoterapeutycznych,
 • obsługi urządzeń stosowanych w gabinetach fizykoterapeutycznych,
 • wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce fizjoterapeutycznej,
 • współdziałania w zespołach fizjoterapeutycznych,
 • doboru wyrobów medycznych,
 • treningu medycznego,
 • prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej,
 • planowania i prowadzenia badań naukowych.

Dzięki realizacji zajęć praktycznych w publicznych i prywatnych ośrodkach rehabilitacji, a także na szpitalnych oddziałach klinicznych absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek chorób bądź urazów, rzetelnego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Zdobyte kwalifikacje i umiejętności pozwalają na podejmowanie pracy na różnych stanowiskach w zawodzie fizjoterapeuty w instytucjach medycznych, sportowych, opiekuńczych i oświatowych, świadczących usługi z zakresu szeroko pojętej fizjoterapii, profilaktyki i przygotowania sportowego. Absolwent kierunku Fizjoterapia Uniwersytetu Rzeszowskiego jest przygotowany do pracy w instytucjach prowadzących badania naukowe oraz do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej. Może również kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych i specjalistycznych kursach zawodowych, w sposób ciągły podnosząc swoje kompetencje zawodowe. Jest także przygotowany do rozpoczęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii.

Perspektywy zawodowe

 Absolwent kierunku fizjoterapia Uniwersytetu Rzeszowskiego ma możliwość zatrudnienia w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia (np. szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, pracowniach i zakładach fizjoterapii, sanatoriach, gabinetach fizjoterapii),
 • podmiotach gospodarczych prowadzących działalność prozdrowotną (ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej),
 • domach pomocy społecznej i domach spokojnej starości,
 • ośrodkach wychowawczo-rehabilitacyjnych,
 • zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej,
 • przychodniach i międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej,
 • ośrodkach i klubach sportowych,
 • prowadzenie własnej praktyki fizjoterapeutycznej,
 • zakładach i punktach sprzedaży wyrobów medycznych.