Nazwa kierunku

Filozofia

Poziom i forma studiów

Studia I stopnia, stacjonarne

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Student w trakcie studiów winien uzyskać gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów. Przedmioty podstawowe kładą nacisk na wiedzę z zakresu historii filozofii i logiki. W obrębie przedmiotów kierunkowych istotne znaczenie mają filozofia człowieka, teoria bytu, teoria poznania, filozofia społeczna, etyka i estetyka. Studia oferują także nachylenie bardziej praktyczne czego egzemplifikacją są retoryka oraz w idee filozofii jako sposobu życia.

Student ma możliwość wyboru specjalności - filozofia teoretyczna lub kognitywistyka  ze zróżnicowaną gamą przedmiotów specjalizacyjnych:

  • Filozofia teoretyczna oferuje kształcenie w zakresie ekofilozofii, filozofia polityki, filozofii religii, antropologii kulturowej, psychologii humanistycznej itp.;
  • Kognitywistyka kształci w zakresie nauk kognitywistycznych, nauk o sztucznej inteligencji, podstaw modelowania komputerowego. Zajęcia na tej specjalności realizowane są we współpracy z Centrum Modelowania Komputerowego UR.

Sylwetka absolwenta

Student posiada wiedzę w zakresie filozofii, a nadto w trakcie studiów uzyskał narzędzia do samodzielnej interpretacji i analizy tekstów filozoficznych w języku polskim i obcym, umiejętność samodzielnego, krytycznego i nieuprzedzonego myślenia oraz rozumienia podstawowych problemów współczesności.

Perspektywy zawodowe

Absolwent może podjąć pracę na stanowiskach wymagających wiedzy humanistycznej i społecznej, kompetencji kulturowych, kreatywnego myślenia, formułowania i rozwiązywania problemów.

Absolwent może kontynuować swoje wykształcenie na dwuletnich studiach filozoficznych II stopnia.

 

Nazwa kierunku

Filozofia 

Poziom i forma studiów

Studia II stopnia, stacjonarne

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Program studiów drugiego stopnia obejmuje swoim zakresem przedmioty: kształcenia ogólnego, podstawowe, kierunkowe oraz specjalizacyjne.  Z przedmiotów ogólnych student uzyskuje  wiedzę z zakresu psychologii i socjologii. Z przedmiotów podstawowych wiedza ta dotyczy filozofii praktycznej, teoretycznej i metafilozofii. W grupie przedmiotów kierunkowych szczególne znaczenie wiąże się z przedmiotami uczącymi kreatywności społecznej, krytycznego myślenia, rozpoznawania i definiowania toposów kulturowych. Natomiast grupa przedmiotów specjalizacyjnych oferuje wiedzę z zakresu:

  • Filozofia teoretyczna, która oferuje takie przedmioty jak: filozofia kultury i cywilizacji, bioetyka, teoria komunikacji społecznej;
  • Kognitywistyka z przedmiotami: nauki kognitywistyczne, filozofia umysłu, psychologia emocji i motywacji, programowanie sztucznej inteligencji. Zajęcia tej specjalizacji realizowane są we współpracy z Centrum Modelowania Komputerowego UR.

Sylwetka absolwenta

Studia mają na celu wypracowanie umiejętności filozofowania i stosowania filozoficznych kompetencji w sferze publicznej i pracy zawodowej.

Absolwent może kontynuować kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie Filozofia.

Perspektywy zawodowe

Wiedza uzyskana w trakcie studiów przygotowuje, z jednej strony, do podejmowania pracy badawczej i dydaktycznej w instytucjach akademickich oraz w szkolnictwie średnim, z drugiej - do świadomego, profesjonalnego zaangażowania w działalność polityczną, kulturalną i społeczną, do pracy w zawodach i na stanowiskach wymagających umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia oraz rozwiązywania nietypowych problemów.