Nazwa kierunku

Filologia rosyjska

Poziom i forma studiów

Studia stacjonarne I i II stopnia, stacjonarne

Opis kierunku/specjalności 

Oferta dydaktyczna dotycząca studiów I stopnia skierowana jest do osób, które nie muszą znać języka rosyjskiego (nauczanie zaczyna się od podstaw, czyli między innymi od wprowadzenia alfabetu), jednak uzyskały wysokie wyniki na świadectwie maturalnym z języka obcego nowożytnego oraz języka polskiego, co stanowi potwierdzenie posiadania predyspozycji humanistycznych.

W przypadku studiów II stopnia oferta skierowana jest do kandydatów zainteresowanych dalszym rozwojem  kompetencji językowych, a także kształtowaniem warsztatu badawczego w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa rosyjskiego.

Studia prowadzone są w języku rosyjskim, angielskim i polskim. Po pierwszym roku studiów I stopnia studenci wybierają jedną z następujących specjalności:

 • język rosyjski i angielski w biznesie,
 • język rosyjski i angielski w turystyce,
 • język rosyjski i angielski w ruchu granicznym i obsłudze lotniska,
 • translatoryka.

W toku rekrutacji na studia II stopnia są do wyboru specjalności:

 • język rosyjski i angielski w biznesie,
 • język rosyjski i angielski w dyplomacji,
 • translatoryka.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę ogólnohumanistyczną oraz wiedzę szczegółową z zakresu języka, literatury i kultury rosyjskiej, a także w obrębie wybranej specjalności, przewidzianej programem studiów. Posługuje się  językiem rosyjskim na poziomie B2+ oraz językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwent studiów II stopnia posiada poszerzoną wiedzę ogólnohumanistyczną oraz wiedzę szczegółową w zakresie języka, literatury i kultury rosyjskiej, a także w obrębie wybranej specjalności, przewidzianej programem studiów. Posługuje się  językiem rosyjskim na poziomie C1  oraz językiem angielskim na poziomie B2 + Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować w:

 • instytucjach prowadzących współpracę gospodarczą i handlową z krajami rosyjsko- i anglojęzycznymi,
 • sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego i angielskiego,
 • instytucjach i stowarzyszeniach prowadzących współpracę kulturalną z Rosją,
 • wydawnictwach, redakcjach czasopism,
 • sektorze turystycznym: biurach podróży, hotelach, pensjonatach,
 • biurach tłumaczeń,
 • Izbie Celnej,
 • Straży Granicznej,
 • firmach transportowo-spedycyjnych,
 • naziemnej obsłudze lotnisk,
 • konsulatach, ambasadach i innych placówkach dyplomatycznych.