Filologia rosyjska

Filologia rosyjska

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Oferta dydaktyczna dotycząca studiów I stopnia skierowana jest do osób, które nie muszą znać języka rosyjskiego (nauczanie zaczyna się od podstaw, czyli między innymi od wprowadzenia alfabetu), jednak uzyskały wysokie wyniki na świadectwie maturalnym z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego, co stanowi potwierdzenie posiadania predyspozycji humanistycznych.

W przypadku studiów II stopnia oferta skierowana jest do kandydatów zainteresowanych dalszym rozwojem  kompetencji językowych, a także kształtowaniem warsztatu badawczego w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa rosyjskiego.

Studia prowadzone są w języku rosyjskim, angielskim i polskim. Po pierwszym roku studiów I stopnia studenci wybierają jedną z następujących specjalności:

- język rosyjski i angielski w biznesie,

- język rosyjski i angielski w turystyce,

- język rosyjski i angielski w ruchu granicznym i obsłudze lotniska,

- translatoryka.

W toku rekrutacji na studia II stopnia są do wyboru specjalności:

- język rosyjski i angielski w biznesie,

- język rosyjski i angielski w dyplomacji,

- translatoryka.

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę ogólnohumanistyczną oraz wiedzę szczegółową z zakresu języka, literatury i kultury rosyjskiej, a także w obrębie wybranej specjalności, przewidzianej programem studiów. Posługuje się  językiem rosyjskim na poziomie B2+ oraz językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwent studiów II stopnia posiada poszerzoną wiedzę ogólnohumanistyczną oraz wiedzę szczegółową w zakresie języka, literatury i kultury rosyjskiej, a także w obrębie wybranej specjalności, przewidzianej programem studiów. Posługuje się  językiem rosyjskim na poziomie C1  oraz językiem angielskim na poziomie B2 + Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować w:

·       instytucjach prowadzących współpracę gospodarczą i handlową z krajami rosyjsko i anglojęzycznymi,

·       sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego i angielskiego,

·       instytucjach i stowarzyszeniach prowadzących współpracę kulturalną z Rosją,

·       wydawnictwach, redakcjach czasopism,

·       sektorze turystycznym: biurach podróży, hotelach, pensjonatach,

·       biurach tłumaczeń,

·       Izbie Celnej,

·       Straży Granicznej,

·       firmach transportowo-spedycyjnych,

·       naziemnej obsłudze lotnisk,

·       konsulatach, ambasadach i innych placówkach dyplomatycznych.