Filologia polska

Filologia polska

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Studia I stopnia i II stopnia na kierunku filologia polska zapewniają zdobycie rzetelnej wiedzy ogólnohumanistycznej oraz wiedzy szczegółowej z zakresu  literatury, języka i kultury polskiej. Student(ka) nabywa umiejętność badania tekstu literackiego, wypowiedzi językowej, analizy tekstu kultury, uczy się korzystania z bibliografii ogólnych i specjalnych oraz poprawnego redagowania historycznoliterackich, krytycznoliterackich,  eseistycznych oraz naukowych form wypowiedzi.  Student(ka) nabywa kompetencje w zakresie rozumienia procesów historycznojęzykowych, poprawnego  posługiwania się językiem polskim oraz krytycznej analizy różnych tekstów literatury i kultury.

 

Istotą programu kształcenia na kierunku filologia polska na studiach I stopnia  jest możliwość wyboru specjalności  nauczycielskiej albo ścieżki kształcenia związanej z edytorstwem,  pozwalających na rozszerzenie i uzupełnienie  wiedzy.

Program kształcenia na specjalności nauczycielskiej optymalnie łączy zagadnienia literacko-kulturowe oraz językowe z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym oraz metodyką nauczania literatury i języka polskiego.

Student(ka) specjalności edytorskiej zdobywa umiejętności i wiedzę  z podstaw poligrafii współczesnej oraz zagadnień poprawności językowej.

 

Na studiach II stopnia student(ka) filologii polskiej ma możliwość wyboru specjalności nauczycielskiej albo ścieżek kształcenia: edytorstwo lub asystent kadr zarządzających i elit politycznych.

Specjalność nauczycielska przygotowuje do pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także do pracy w placówkach oświaty, szkolno-wychowawczych i ośrodkach kultury. Program kształcenia uwzględnia, oprócz metodyki nauczania literatury i języka polskiego, m.in. arteterapię i pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (na lekcjach języka polskiego).

Ścieżka kształcenia z zakresu edytorstwa przygotowuje do podjęcia kompleksowej realizacji zadań edytorskich w ramach planowanej kariery zawodowej. Program kształcenia zapewnia studentom zapoznanie się ze specyfiką wszystkich etapów procesu wydawniczego, uwzględniając najnowsze techniki publikacji.

Ścieżka kształcenia asystent kadr zarządzających i elit politycznych przygotowuje do pracy w biurach administracji publicznej lub różnego typu firmach, w których potrzebne są kompetencje komunikacyjne, organizacyjne, umiejętność poprawnego formułowania wypowiedzi pisemnych i ustnych. Szczególną uwagę zwraca się na kształcenie w zakresie komunikacji interpersonalnej, etykiety biznesu, reklamy i komunikacji marketingowej oraz  redagowanie tekstów użytkowych.

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent(ka) studiów I stopnia ma możliwość czerpania z dorobku różnych dziedzin humanistyki, ukazującego świat całościowo, jest przygotowany(a) do aktywnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Absolwent(ka) specjalności nauczycielskiej ma przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i częściowe przygotowanie dydaktyczne w zakresie nauczania języka polskiego. W celu osiągnięcia  wszystkich efektów uczenia  się określonych w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela konieczne jest kontynuowanie specjalności nauczycielskiej na studiach II stopnia.

Ścieżka kształcenia z zakresu edytorstwa przygotowuje absolwenta(kę) do podjęcia pracy w różnego typu wydawnictwach (naukowych, komercyjnych), zakładach poligraficznych, redakcjach (na stanowiskach technicznych). 

 

Absolwent(ka) kierunku filologia polska jest przygotowany(a) do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwent(ka) studiów II stopnia posiada wszechstronne umiejętności badania tekstu literackiego, wypowiedzi językowej, tekstu kultury, korzystania z bibliografii ogólnych i specjalnych oraz poprawnego redagowania historycznoliterackich, krytycznoliterackich,  eseistycznych oraz naukowych form wypowiedzi.  Rozumie procesy historycznojęzykowe, poprawnie posługuje się językiem polskim, krytycznie analizuje różne teksty literatury i kultury.

Absolwent(ka) studiów II stopnia o specjalności nauczycielskiej jest profesjonalnie przygotowany do pracy zawodowej na stanowisku nauczyciela języka polskiego. Program kształcenia optymalnie łączy zagadnienia literacko-kulturowe i językowe z metodyką nauczania, co czyni z  absolwentów w pełni wykształconych humanistów i kompetentnych pedagogów.

Absolwent(ka) studiów II stopnia o specjalności edytorstwo zna strukturę, specyfikę, trendy i perspektywy wydawnicze w szeroko pojętym edytorstwie. Akcent położono na kształcenie w zakresie programów służących do składu tekstu oraz programów graficznych i ich zastosowania w firmach wydawniczych. Student(ka) uzyskuje praktyczną umiejętność obsługi specjalistycznych programów, a także poznaje sposoby pracy z dokumentami w obiegu internetowym.

Absolwent(ka) ścieżki kształcenia asystent kadr zarządzających i elit politycznych zyskuje uprawnienia do pracy w PR oraz w urzędach i instytucjach zorientowanych na budowanie własnego wizerunku oraz charakteryzujących się częstym i różnorodnym kontaktem z klientami zewnętrznymi.

Absolwent(ka) filologii polskiej jest przygotowany(a) do podjęcia studiów III stopnia.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci studiów I stopnia o specjalności edytorskiej są przygotowani do podjęcia pracy w różnego typu wydawnictwach (naukowych, komercyjnych), zakładach poligraficznych i redakcjach (na stanowiskach technicznych). Absolwenci specjalności nauczycielskiej mogą pracować w instytucjach kultury; mają oni przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i częściowe przygotowanie dydaktyczne w zakresie nauczania języka polskiego. W celu osiągnięcia  wszystkich efektów uczenia  się określonych w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela konieczne jest kontynuowanie specjalności nauczycielskiej na studiach drugiego stopnia.

Absolwenci studiów II stopnia o specjalności nauczycielskiej mają przygotowanie uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w każdym typie szkół oraz na każdym poziomie edukacji, a także do podjęcia różnych form pracy pozalekcyjnej w szkołach i instytucjach kultury. Absolwenci specjalności edytorstwo są przygotowani do pracy w wydawnictwach, zakładach poligraficznych, redakcjach (na stanowiskach technicznych) oraz instytucjach naukowych prowadzących prace dokumentacyjno-bibliograficzne. Absolwenci studiów drugiego stopnia o specjalności asystent kadr zarządzających i elit politycznych mają przygotowanie do podjęcia pracy w biurach administracji publicznej, agencjach (reklamowych, PR) oraz w urzędach i instytucjach zorientowanych na budowanie własnego wizerunku oraz charakteryzujących się częstym i różnorodnym kontaktem z klientami zewnętrznymi. Ponadto absolwenci studiów zostają przygotowani do pracy w różnego typu firmach na stanowiskach związanych z komunikacją marketingową i redagowaniem tekstów użytkowych.