Nazwa kierunku

Filologia polska

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia, stacjonarne

Opis kierunku/specjalności 

Studia I stopnia i II stopnia na kierunku filologia polska zapewniają zdobycie rzetelnej wiedzy ogólnohumanistycznej oraz wiedzy szczegółowej z zakresu  literatury, języka i kultury polskiej. Student(ka) nabywa umiejętność badania tekstu literackiego, wypowiedzi językowej, analizy tekstu kultury, uczy się korzystania z bibliografii ogólnych i specjalnych oraz poprawnego redagowania historycznoliterackich, krytycznoliterackich,  eseistycznych oraz naukowych form wypowiedzi.  Student(ka) nabywa kompetencje w zakresie rozumienia procesów historycznojęzykowych, poprawnego  posługiwania się językiem polskim oraz krytycznej analizy różnych tekstów literatury i kultury.

Istotą programu studiów na kierunku filologia polska na studiach I stopnia  jest możliwość wyboru specjalności  nauczycielskiej albo specjalności edytorstwo, pozwalających na rozszerzenie i uzupełnienie  wiedzy.

Program studiów na specjalności nauczycielskiej optymalnie łączy zagadnienia literacko-kulturowe oraz językowe z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym oraz metodyką nauczania literatury i języka polskiego.

Student(ka) specjalności edytorstwo zdobywa m.in. umiejętności i wiedzę  z podstaw poligrafii współczesnej i edytorstwa cyfrowego oraz zagadnień poprawności językowej.

Na studiach II stopnia student(ka) filologii polskiej ma możliwość wyboru specjalności nauczycielskiej albo specjalności: edytorstwo lub asystent kadr zarządzających i elit politycznych.

Specjalność nauczycielska przygotowuje do pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także do pracy w placówkach oświaty, szkolno-wychowawczych i ośrodkach kultury. Program kształcenia uwzględnia, oprócz metodyki nauczania literatury i języka polskiego, m.in. arteterapię i pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (na lekcjach języka polskiego).

Specjalność edytorstwo przygotowuje do podjęcia kompleksowej realizacji zadań edytorskich w ramach planowanej kariery zawodowej. Program studiów zapewnia studentom zapoznanie się ze specyfiką wszystkich etapów procesu wydawniczego, uwzględniając najnowsze techniki publikacji.

Specjalność asystent kadr zarządzających i elit politycznych przygotowuje do pracy w biurach administracji publicznej lub różnego typu firmach, w których potrzebne są kompetencje komunikacyjne, organizacyjne, umiejętność poprawnego formułowania wypowiedzi pisemnych i ustnych. Szczególną uwagę zwraca się na kształcenie w zakresie komunikacji interpersonalnej, etykiety biznesu, reklamy i komunikacji marketingowej oraz  redagowanie tekstów użytkowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent(ka) studiów I stopnia ma możliwość czerpania z dorobku różnych dziedzin humanistyki, ukazującego świat całościowo, jest przygotowany(a) do aktywnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Absolwent(ka) specjalności nauczycielskiej ma przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i częściowe przygotowanie dydaktyczne w zakresie nauczania języka polskiego. W celu osiągnięcia  wszystkich efektów uczenia  się określonych w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela konieczne jest kontynuowanie specjalności nauczycielskiej na studiach II stopnia.

Specjalność edytorstwo przygotowuje absolwenta(kę) do podjęcia pracy w różnego typu wydawnictwach (naukowych, komercyjnych), zakładach poligraficznych, redakcjach (na stanowiskach technicznych). 

Absolwent(ka) kierunku filologia polska jest przygotowany(a) do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwent(ka) studiów II stopnia posiada wszechstronne umiejętności badania tekstu literackiego, wypowiedzi językowej, tekstu kultury, korzystania z bibliografii ogólnych i specjalnych oraz poprawnego redagowania historycznoliterackich, krytycznoliterackich,  eseistycznych oraz naukowych form wypowiedzi.  Rozumie procesy historycznojęzykowe, poprawnie posługuje się językiem polskim, krytycznie analizuje różne teksty literatury i kultury.

Absolwent(ka) studiów II stopnia o specjalności nauczycielskiej jest profesjonalnie przygotowany do pracy zawodowej na stanowisku nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Program  studiów  optymalnie łączy zagadnienia literacko-kulturowe i językowe z metodyką nauczania, co czyni z  absolwentów w pełni wykształconych humanistów i kompetentnych pedagogów.

Absolwent(ka) studiów II stopnia o specjalności edytorstwo zna strukturę, specyfikę, trendy i perspektywy wydawnicze w szeroko pojętym edytorstwie. Akcent położono na kształcenie w zakresie programów służących do składu tekstu oraz programów graficznych i ich zastosowania w firmach wydawniczych. Student(ka) uzyskuje praktyczną umiejętność obsługi specjalistycznych programów (w tym dotyczących edytorstwa cyfrowego), a także poznaje sposoby pracy z dokumentami w obiegu internetowym.

Absolwent(ka) specjalności asystent kadr zarządzających i elit politycznych zyskuje uprawnienia do pracy w PR oraz w urzędach i instytucjach zorientowanych na budowanie własnego wizerunku oraz charakteryzujących się częstym i różnorodnym kontaktem z klientami zewnętrznymi.

Absolwent(ka) filologii polskiej jest przygotowany(a) do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia:

Absolwenci studiów I stopnia:

 • wydawnictwa (naukowe, komercyjne),
 • zakłady poligraficzne,
 •  redakcje (na stanowiskach technicznych),
 • instytucje kultury.

Absolwenci studiów II stopnia specjalności nauczycielskiej:

 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe,
 • placówki oświaty,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • instytucje kultury.

Absolwenci studiów II stopnia specjalności specjalności edytorstwo:

 • wydawnictwa (naukowe, komercyjne),
 • zakłady poligraficzne,
 • redakcje (na stanowiskach technicznych).

Absolwenci studiów II stopnia specjalności specjalności asystent kadr zarządzających i elit politycznych:

 • biura administracji publicznej,
 • firmy (komunikacja marketingowa,  redagowanie tekstów użytkowych), 
 • agencje (reklamowe, PR),
 • urzędy i instytucje zorientowane  na budowanie własnego wizerunku oraz kontakt z klientami.

Oczekiwane od Kandydatów na studia kompetencje cyfrowe oraz minimalne wymagania sprzętowe związane z kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

Znajomość programu Microsoft Office 365, w tym Microsoft Teams oraz urządzenie z dostępem do internetu.