Nazwa kierunku

Filologia germańska

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia, stacjonarne

Opis kierunku/specjalności

Oferta dydaktyczna Katedry Germanistyki skierowana jest zarówno do kandydatów ze znajomością języka niemieckiego, jak i do osób chcących uczyć się języka niemieckiego od podstaw. Kształcenie obejmuje rozwijanie kompetencji językowych w ramach praktycznej nauki języka niemieckiego oraz moduły służące zdobywaniu przez studenta wiedzy w zakresie językoznawstwa, literatury, kultury i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Po pierwszym semestrze studiów I stopnia studenci dokonują wyboru pomiędzy specjalnością nauczycielską a translatoryczną. W ramach specjalności nauczycielskiej przygotowywani są do podjęcia pracy jako nauczyciele języka niemieckiego we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych. Z kolei studenci specjalności translatorycznej zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie analizy i przekładu tekstu i przygotowywani są do pracy w charakterze tłumacza w biurach tłumaczeń, firmach, turystyce czy instytucjach kultury.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia:

 • posiada znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 oraz znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • posiada podstawową wiedzę w zakresie językoznawstwa, literatury, kultury i historii krajów niemieckiego obszaru językowego,
 • posiada przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (specjalność nauczycielska), jest gotów do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych oraz posiada częściowe przygotowanie dydaktyczne do nauczania języka niemieckiego; dla uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela wymagana jest kontynuacja nauki na studiach II stopnia w ramach specjalności nauczycielskiej;
 • posiada podstawowe umiejętności translatorskie (specjalność translatoryczna) oraz przygotowanie merytoryczne do pracy tłumacza w instytucjach współpracujących z krajami niemieckiego obszaru językowego i innymi;
 • odbył praktykę zawodową zgodną z wybraną specjalnością, tj.: praktykę pedagogiczną i przedmiotowo-metodyczną na specjalności nauczycielskiej lub translatoryczną w zakresie języka niemieckiego, zdobył umiejętności zawodowe, poznał organizację i pracę szkół oraz instytucji pozaszkolnych, jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

Absolwent studiów II stopnia:

 • nabywa umiejętności językowe do poziomu C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • posiada umiejętności w zakresie kształcenia kierunkowego, wyrażające się ugruntowaną wiedzą z zakresu filologii germańskiej oraz znajomością drugiego języka obcego w stopniu zaawansowanym,
 • może uczestniczyć w studiach podyplomowych, poszerzających jego kwalifikacje.
 • jest przygotowany merytorycznie do podjęcia studiów III stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych.

Absolwent specjalności nauczycielskiej:

 • jest przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego we wszystkich typach szkół, jak również w charakterze lektora w uczelniach wyższych oraz na kursach języka niemieckiego,
 • posiada kompetencje merytoryczne w zakresie przekazywania nabytej wiedzy oraz samodzielnego jej pogłębiania i aktualizowania, a także integrowania posiadanej wiedzy kierunkowej z innymi dziedzinami nauki i sztuki.

Absolwent specjalności translatorycznej:

 • jest przygotowany do pracy w charakterze tłumacza,
 • posiada kompetencje merytoryczne w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego,
 • posiada kompetencje w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy tłumacza.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

 • instytucjach oświatowych (szkołach publicznych, społecznych oraz szkołach językowych) i kulturalnych,
 • sektorze usług, korporacjach, firmach polsko-niemieckich, gdzie wymagana jest znajomość języka niemieckiego (obsługa klientów niemieckojęzycznych, usługi consultingowe, księgowe, izby i przedstawicielstwa handlowe, itp.),
 • mediach,
 • wydawnictwach,
 • biurach tłumaczeń,
 • turystyce (biurach podróży, liniach lotniczych),
 • jednostkach samorządowych.