Filologia angielska

 

Filologia angielska

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Studenci filologii angielskiej mają okazję do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie języka angielskiego zarówno dzięki bogatej ofercie zajęć, jak też  poprzez wyjazdy w ramach programów wymian międzynarodowych. Anglistyka to nie tylko nauka języka, ale również możliwość zdobycia wiedzy o strukturze języka, literaturze, kulturze oraz historii krajów anglojęzycznych. Po I semestrze studiów I stopnia, studenci dokonują wyboru pomiędzy specjalnością nauczycielskątranslatoryczną.  W ramach specjalności nauczycielskiej poznają nowoczesne metody i techniki pracy z różnymi grupami uczniów. Przyszli tłumacze zdobywają wiedzę  i umiejętności przekładu pisemnego oraz ustnego różnego typu tekstów. Na studiach II stopnia osobne zajęcia poświęcone są tłumaczeniom specjalistycznym prawniczym, biznesowym oraz technicznym.   

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent(ka) studiów I stopnia:

- posiada umiejętności językowe: biegłą znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1, jak też znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posiada podstawową wiedzę o literaturze, kulturze i historii krajów obszaru anglojęzycznego;

- posiada podstawową wiedzę o historii i strukturze języka angielskiego;

- nabywa podstawowe umiejętności translatorskie;

- wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy
i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;

- nabywa umiejętności badawcze oraz krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.

- posiada przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (specjalność nauczycielska), jest gotów do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych oraz posiada częściowe przygotowanie dydaktyczne do nauczania języka angielskiego ; dla uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela wymagana jest kontynuacja nauki na studiach II stopnia w ramach specjalności nauczycielskiej.

-       jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

Absolwent(ka) studiów II stopnia posiada:

- umiejętności językowe na poziomie C2 w zakresie znajomości języka angielskiego oraz
znajomość drugiego języka obcego w stopniu zaawansowanym;

- pogłębioną wiedzę o literaturze, kulturze i historii krajów obszaru anglojęzycznego;

- pogłębioną wiedzę o historii i strukturze języka angielskiego;

- zaawansowane umiejętności tłumaczeniowe;

- zaawansowane umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;

- umiejętności badawcze oraz krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.

- w przypadku specjalności nauczycielskiej przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w każdym typie szkół i na każdym poziomie edukacji, jak również w charakterze lektora w uczelniach wyższych i na kursach języka angielskiego.

Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany językowo i merytorycznie do podjęcia studiów III stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych, może uczestniczyć w studiach podyplomowych w Uniwersytecie Rzeszowskim oraz innych uczelniach, poszerzających jego kwalifikacje.

Perspektywy zawodowe

- korporacje, firmy handlowe oraz usługowe: stanowiska wymagające bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i wysokich kompetencji społecznych

- w przypadku specjalności translatorycznej jako tłumacz języka angielskiego w różnych instytucjach: urzędach, biurach tłumaczeń oraz korporacjach czy firmach produkcyjnych lub usługowych..

- w przypadku specjalności nauczycielskiej uzyskany dyplom oraz tytuł zawodowy magistra uprawniają do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w każdym typie szkół i na każdym poziomie edukacji.