Nazwa kierunku

Ekonomia

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Kształcenie na studiach I i II stopnia umożliwia zdobycie wiedzy ekonomicznej i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku pracy.

Kształcenie na studiach I stopnia prowadzone jest w ramach wybieranych przez studenta specjalnościach:

  • Ekonomia przedsiębiorstwa
  • Ekonomia usług biznesowych
  • Ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym
  • Gospodarka finansowa i rachunkowość

Kształcenie na studiach II stopnia prowadzone jest w ramach wybieranych przez studenta specjalnościach:

  • Ekonomia przedsiębiorstwa
  • Ekonomia usług biznesowych
  • Ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym
  • Gospodarka finansowa i rachunkowość
  • International Business - Cross-CulturalAspect (studia w języku angielskim)

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu podstaw nauk ekonomicznych oraz zna podstawowe narzędzia warsztatu ekonomisty w zakresie empirycznych zastosowań analizy ekonomicznej w praktyce gospodarczej.

Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych, doradczych czy eksperckich. Nauka języków obcych na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego pozwala uzyskać kwalifikacje niezbędne w pracy zawodowej ekonomisty, także w otoczeniu międzynarodowym. Studia dają podstawę do dalszej edukacji w Szkole Doktorskiej i umożliwiają podejmowanie pracy naukowej lub dydaktycznej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci I i II stopnia studiów wszystkich specjalności są przygotowani do pracy w instytucjach i organizacjach gospodarczych oraz administracji publicznej na stanowiskach szczebla operacyjnego oraz kierowniczych. Nauka języków obcych na poziomie B2 oraz B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego pozwala na swobodną komunikację w otoczeniu międzynarodowym z użyciem specjalistycznego słownictwa ekonomicznego. Ponadto wynikająca z przyjętego systemu kompatybilność i porównywalność z programami nauczania na większości europejskich uczelni, daje szerokie możliwości absolwentom Ekonomii. Otwiera między innymi drogę do kontynuowania studiów na innych uczelniach, także poza granicami kraju oraz daje atut w postaci akceptowanego na terenie całej Unii Europejskiej dyplomu ukończenia szkoły wyższej.