Ekonomia

Ekonomia - studia I i II stopnia

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Kształcenie na studiach I i II stopnia umożliwia zdobycie wiedzy ekonomicznej i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku pracy.

Kształcenie na studiach I stopnia prowadzone jest w ramach wybieranych przez studenta specjalnościach:

- Ekonomia przedsiębiorstwa

- Ekonomia usług biznesowych

- Ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym

- Gospodarka finansowa i rachunkowość

- Gospodarka regionalna i lokalna

Kształcenie na studiach II st. prowadzone jest w ramach wybieranych przez studenta specjalnościach:

- Ekonomia przedsiębiorstwa

- Ekonomia usług biznesowych

- Ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym

- Gospodarka finansowa i rachunkowość

- Gospodarka regionalna i lokalna

- International Business - Cross-CulturalAspect (studia w języku angielskim)

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu podstaw nauk ekonomicznych oraz zna podstawowe narzędzia warsztatu ekonomisty w zakresie empirycznych zastosowań analizy ekonomicznej w praktyce gospodarczej.

Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych, doradczych czy eksperckich. Nauka języków obcych na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego pozwala uzyskać kwalifikacje niezbędne w pracy zawodowej ekonomisty, także w otoczeniu międzynarodowym. Studia dają podstawę do dalszej edukacji (studia III stopnia) i umożliwiają podejmowanie pracy naukowej lub dydaktycznej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci I i II stopnia studiów wszystkich specjalności są przygotowani do pracy w instytucjach i organizacjach gospodarczych oraz administracji publicznej na stanowiskach szczebla operacyjnego oraz kierowniczych. Nauka języków obcych na poziomie B2 oraz B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego pozwala na swobodną komunikację w otoczeniu międzynarodowym z użyciem specjalistycznego słownictwa ekonomicznego. Ponadto wynikająca z przyjętego systemu kompatybilność i porównywalność z programami nauczania na większości europejskich uczelni, daje szerokie możliwości absolwentom Ekonomii. Otwiera między innymi drogę do kontynuowania studiów na innych uczelniach, także poza granicami kraju oraz daje atut w postaci akceptowanego na terenie całej Unii Europejskiej dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

ekonomia - studia I stopnia

http://www.we.ur.edu.pl/kandydat/kierunki-studiow/ekonomia/studia-i-stopnia/oferta-dydaktyczna

ekonomia - studia II stopnia

http://www.we.ur.edu.pl/kandydat/kierunki-studiow/ekonomia/studia-ii-stopnia/oferta-dydaktyczna