Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Studia na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej przygotowują do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela, dyrygenta i animatora życia muzycznego w różnego rodzaju instytucjach kultury. W programie studiów, obok przedmiotów ogólnomuzycznych, zawarte zostały przedmioty psychologiczne, pedagogiczne, metodyczne, a także praktyka pedagogiczna i metodyczna. Ich celem jest  wyposażenie absolwenta w podstawową wiedzę i umiejętności, jakie są niezbędne w pracy nauczyciela.

Studenci mają możliwość wyboru jednej spośród następujących specjalności:

Studia I stopnia

- muzyka estradowa

- rytmika w edukacji przedszkolnej i szkolnej

- muzyk kościelny

Studia II stopnia

- muzyka w mediach

- edukacja tańca

-prowadzenie zespołów muzycznych

 

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent studiów I stopnia posiada określoną programem studiów wiedzę oraz umiejętności muzyczne i pedagogiczne, wzbogacone zasobem ogólnej wiedzy humanistycznej.

Absolwent/ka studiów II stopnia w zależności od ukończonej specjalności, posiada muzyczną wiedzę teoretyczną i umiejętności do prowadzenia:

- zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej;

- zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych;

- zespołów tanecznych;

- zajęć muzyczno - ruchowych w różnego typu placówkach; 

- działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach;

- działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów i imprez muzycznych

-animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.

Perspektywy zawodowe

Perspektywy zatrudnienia:

Studia I stopnia

- aktywny udział w życiu muzycznym jako członek różnego typu zespołów muzycznych,

- możliwość prowadzenia zajęć umuzykalniających w różnego typu placówkach,

- dyrygent, kierownik artystyczny zespołów instrumentalnych, wokalnych i wokalno - instrumentalnych,

- animator życia muzycznego

Studia II stopnia

- szkoły ogólnokształcące (podstawowe i ponadpodstawowe),

- instytucje kultury,

- media

Szeroka paleta możliwości:

- nauczyciel,

- dyrygent, kierownik artystyczny zespołów instrumentalnych, wokalnych i wokalno - instrumentalnych,

- prowadzący zespoły taneczne i zajęcia muzyczno - ruchowe w placówkach różnego typu,

- dziennikarz muzyczny,

- animator i organizator wydarzeń muzycznych, w tym koncertów, kursów, festiwali, konkursów