Nazwa kierunku

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia stacjonarne 

Opis kierunku/specjalności

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej przygotowują do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela, dyrygenta i animatora życia muzycznego w różnego rodzaju instytucjach kultury. W programie studiów, obok przedmiotów ogólnomuzycznych, zawarte zostały przedmioty psychologiczne, pedagogiczne, metodyczne, a także praktyka pedagogiczna i metodyczna. Ich celem jest  wyposażenie absolwenta w podstawową wiedzę i umiejętności, jakie są niezbędne w pracy nauczyciela.

Studenci mają możliwość wyboru jednej spośród następujących specjalności:

Studia I stopnia:

 • muzyka estradowa
 • rytmika w edukacji przedszkolnej i szkolnej
 • muzyk kościelny

Studia II stopnia:

 • muzyka w mediach
 • edukacja tańca
 • prowadzenie zespołów muzycznych

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia posiada określoną programem studiów wiedzę oraz umiejętności muzyczne i pedagogiczne, wzbogacone zasobem ogólnej wiedzy humanistycznej.

Absolwent/ka studiów II stopnia w zależności od ukończonej specjalności, posiada muzyczną wiedzę teoretyczną i umiejętności do prowadzenia:

- zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej;

- zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych;

- zespołów tanecznych;

- zajęć muzyczno - ruchowych w różnego typu placówkach;                                                

- działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach;

- działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów i imprez muzycznych

- animacji kultury muzycznej w społeczeństwie

Perspektywy zawodowe

Studia I stopnia

Perspektywy zatrudnienia:

 • aktywny udział w życiu muzycznym jako członek różnego typu zespołów muzycznych,
 • możliwość prowadzenia zajęć umuzykalniających w różnego typu placówkach,
 • dyrygent, kierownik artystyczny zespołów instrumentalnych, wokalnych i wokalno - instrumentalnych,
 • animator życia muzycznego.

Studia II stopnia

Perspektywy zatrudnienia:

 • szkoły ogólnokształcące (podstawowe i ponadpodstawowe),
 • instytucje kultury,
 • media,
 • dyrygent, kierownik artystyczny zespołów instrumentalnych, wokalnych i wokalno - instrumentalnych,
 • prowadzący zespoły taneczne i zajęcia muzyczno - ruchowe w placówkach różnego typu,
 • dziennikarz muzyczny,
 • animator i organizator wydarzeń muzycznych, w tym koncertów, kursów, festiwali, konkursów.