Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Absolwent jest przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego w periodycznych mediach masowych (przede wszystkim w prasie, radiu i telewizji). Kształcenie na tym kierunku jest prowadzone w zakresie jednej z dwóch ścieżek kształcenia: media i broker informacji oraz reklama, concierge, public relations.

Charakterystyka szczegółowa (ścieżka media i broker informacji)

Absolwent studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna ze specjalnością media i broker informacji posiada wiedzę z zakresu dziennikarstwa prasowego, internetowego, radiowego oraz telewizyjnego. Zna niezbędne zagadnienia dotyczące m.in. komunikacji językowej, retoryki i erystyki, podstaw prawa, gatunków dziennikarskich, infobrokeringu, tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji. Absolwenci są przygotowani do tworzenia różnych tekstów dziennikarskich, zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, a także  poprawnych pod względem językowym i stylistycznym. Absolwent zna również  funkcje współczesnych mediów i ich znaczenie w kulturze; cechuje go dbałość o kwestię etyki medialnej.  Potrafi  analizować i oceniać zjawiska zachodzące we współczesnej komunikacji medialnej i kulturowej.

Studia przygotowują do podjęcia zatrudnienia we wszystkich typach mediów:

a) w mediach drukowanych i cyfrowych - program studiów skoncentrowano na intensywnym warsztacie słowa mówionego i pisanego (m.in. na umiejętnościach: pozyskiwania informacji oraz oceny ich wagi i jakości;  przekazywania danej informacji w formie różnych gatunków dziennikarskich;  pracy z cudzym tekstem; redagowaniu tekstów dziennikarskich, np. reportaży, felietonów, komentarzy itp. );

b) w radiu i telewizji - szczególny nacisk kładzie się na kompetencje związane  z autoprezentacją, wystąpieniami przed kamerą i z mikrofonem, a także na umiejętności dotyczące obsługi nowoczesnego sprzętu w studiu telewizyjnym i radiowym. Absolwenci potrafią tworzyć  programy informacyjne, publicystyczne, rozrywkowe (w radiu i telewizji), zgodnie
z obowiązującą konwencją gatunkową. Są profesjonalnie przygotowani do roli prezentera radiowego lub telewizyjnego. Rozumieją rolę radia i telewizji w społeczeństwie demokratycznym, znają  zagadnienia dotyczące wpływu społecznego tych mediów.

Charakterystyka szczegółowa (ścieżka reklma, concierge, PR)

Absolwent studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna ze specjalnością reklama, concierge, PR dysponuje wiedzą teoretyczną z zakresu komunikacji medialnej i kulturowej, zna  m. in. problemy  dotyczące etykiety biznesu, komunikacji interpersonalnej, komunikacji niewerbalnej, języka reklamy, psychologii społecznej, technik perswazji, językoznawstwa pragmatycznego, public relations, teorii komunikowania, teorii kultury. Nacisk w edukacji położony jest na poznanie języka nowych mediów, komunikacji wizualnej i innych współczesnych zjawisk komunikacyjnych.

Absolwenci tej specjalności  przede wszystkim są przygotowani do:

a) wykonywania zawodu rzecznika prasowego różnych instytucji życia publicznego, a także do pracy w mediach;

b) pracy na stanowisku specjalisty dbającego o pozytywny wizerunek instytucji (firmy, szkoły, zakładu itp.);

c) pracy w  agencji reklamowej;

d) pracy na stanowisku concierge, czyli „asystenta od wszystkiego” - doradcy udzielającego biznesowego wsparcia swojemu przełożonemu (współuczestnika spotkań służbowych kontrolującego przepływ informacji; zarządcy kalendarzem dyrektorów firmy, organizatora spotkań biznesowych, osoby przygotowującej prezentacje i materiały na różnego typu spotkania, osoby o szerokich kompetencjach biznesowo-kulturowych).

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent rozumie podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej, jak i krajowo-międzynarodowej. Rozumie również znaczenie mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa. Ponadto absolwent posiada  umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej - w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną. Absolwent zna także język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwenci  mają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie sprawnego i poprawnego komunikowania się w języku ojczystym (w odmianie pisanej oraz mówionej). Znają zasady pisania i redagowania tekstów o charakterze informacyjnym i perswazyjnym (m. in. oświadczeń dla prasy, komunikatów reklamowych), udzielania wywiadów dla mediów, prowadzenia konferencji prasowych, przygotowywania mów okolicznościowych, tworzenia strony internetowej. Wyposażeni są w podstawowe kompetencje potrzebne do zarządzania wizerunkiem i informacją, planowania i realizowania strategii public relations, budowania tekstowych strategii prezentacyjnych i autoprezentacyjnych, zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych oraz w wiedzę dotyczącą podstaw prawnych i etycznych działań PR.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności media i broker informacji będą mogli podejmować pracę: 

- w redakcjach ogólnotematycznych i specjalistycznych (w rozmaitym charakterze - na każdym etapie pracy redakcyjnej: od dziennikarza, poprzez sekretarza redakcji, po redaktora naczelnego);

-  w mediach tradycyjnych i zorientowanych na nowego odbiorcę;

-  w portalach internetowych;

-  w zakresie rzecznictwa prasowego;

-  w mediach różnych typów i poziomów przede wszystkim od lokalnych po ogólnokrajowe;

-  mogą także prowadzić samodzielną działalność na rynku mediów jako czynni dziennikarze lub redaktorzy odpowiedzialni za opracowanie dostarczanych im materiałów autorskich;

- w regionalnych, ale także w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, zarówno publicznych, jak i komercyjnych;

-  w regionalnych, ale także w ogólnopolskich stacjach radiowych;

-  w telewizjach internetowych i kablowych;

-  w radiu internetowym;

- w agencjach informacyjnych;

- jako reporterzy;

- jako reportażyści, dokumentaliści;

-  jako prezenterzy radiowi i telewizyjni;

-  jako doradcy do spraw mediów;

- jako konsultanci w zakresie tworzenia wizerunku medialnego;

-  jako twórcy i organizatorzy radiowo-telewizyjnych mediów lokalnych i sublokalnych.

Absolwenci specjalności reklma, concierge, PR będą mogli podejmować pracę: 

- w różnych instytucjach życia publicznego;

- w agencjach reklamowych i PR;

- w urzędach i instytucjach zorientowanych na budowanie własnego wizerunku oraz charakteryzujących się częstym i różnorodnym kontaktem z klientami zewnętrznymi;

- w organizacjach samorządowych i pozarządowych;

- w mediach;

- jako specjalista ds. reklamy i PR;

- jako concierge;

- jako copywriter.

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia II stopnia

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Absolwenci kończą studia o charakterze interdyscyplinarnym - odpowiadające współczesnym trendom uniwersyteckim - łączą wiedzę z zakresu językoznawstwa, nauk o kulturze i religii, komunikacji społecznej i mediów oraz literaturoznawstwa, co umożliwia im uzyskanie szerokich możliwości zatrudnienia.

Kształcenie na tym kierunku jest prowadzone w zakresie jednej z dwóch ścieżek kształcenia: redaktorska oraz copywriting i kreowanie wizerunku.

Charakterystyka szczegółowa (ścieżka redaktorska)

To tradycyjny profil kształcenia wzbogacony jednak o unikatowe w skali kraju, ale też odpowiadające nowoczesnym mediom kształcenie w zakresie między innymi warsztatów form filmowych i telewizyjnych; współczesnych form dziennikarstwa radiowego i formatów medialnych czy alternatywnych metod komunikacji (podstawy języka migowego dla dziennikarzy).

Absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności z wielu przedmiotów, do których należą: produkcja medialna, warsztat biograficzno-dokumentacyjny prasoznawcy, wystąpienia publiczne i redakcja tekstów medialnych, korekta, redakcja i skład tekstu, emisja, estetyka i higiena głosu, poprawność językowa, warsztaty form filmowych i telewizyjnych, współczesne formy dziennikarstwa radiowego i formaty medialne, podstawy języka migowego dla dziennikarzy.

Charakterystyka szczegółowa (ścieżka copywriting i kreowanie wizerunku)

Absolwenci zdobywają kwalifikacje z zakresu zyskującej coraz większe zainteresowanie w kraju i Europie - profesji copywritera oraz specjalisty od wizerunku.  Absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności z wielu przedmiotów, do których należą: media cyfrowe w kulturze i komunikacji, multimedia i grafika, zarządzanie informacją, copywriting (wraz z SEM i SEO), język jego zastosowanie w kulturze medialnej, twórcze pisanie tekstów, warsztaty z autoprezentacji, zarządzanie kampania reklamową, budowanie marki i jej wizerunku, kreowanie i zarządzanie wizerunkiem w Internecie, warsztat rzecznika instytucji.

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

W trackie dwuletnich studiów magisterskich studenci poszerzają swoją wiedzę i przygotowują się do samodzielnego prowadzenia badań naukowych. W programie studiów zwrócono szczególną uwagę na zdobycie przez studentów wiedzy
 i umiejętności związanych z różnymi gatunkami wypowiedzi dziennikarskiej (telewizyjnymi, radiowymi i prasowymi), mechanizmami produkcji medialnej, pracą z kamerą, zasadami montażu filmowego oraz na kształcenie kompetencji językowych (pisanie tekstów, przygotowywanie scenariuszy telewizyjnych spotów, reklam dla różnorodnych środków masowego przekazu, broszur reklamowych, ulotek itp.; tworzenie form o funkcji użytkowej; znajomość strategii komunikacyjnych itd.).

Absolwenci zdobywają wiedzę z zakresu wielu przedmiotów, do których należą: społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, genologia dziennikarska, montaż zaawansowany, tworzenie stron internetowych, fotografia prasowa i reklamowa, zarządzanie mediami, pragmatyka językowa, metodologie badań medioznawczych, metodologie badań językowo-kulturowych, główne nurty literatury światowej i polskiej XX i XXI wieku, praca z kamerą i mikrofonem, social media, webwriting, język obcy nowożytny. 

Perspektywy zawodowe

Potencjalne obszary zatrudnienia absolwentów:

- ścieżka redaktorska: prasa, radio, telewizja i portale internetowe, a także organy użyteczności publicznej, organizacje samorządowe i pozarządowe, agencje reklamowe, promocyjne i public relations, instytucje prowadzące edukację medialną, działalność informacyjną, a także badania nad mediami. Absolwenci mogą samodzielnie podejmować działania w takich zawodach jak: dziennikarz, redaktor, menadżer public relations, rzecznik prasowy;

ścieżka copywriting i kreowanie wizerunku: organy użyteczności publicznej, organizacje samorządowe i pozarządowe, agencje reklamowe, promocyjne i public relations, instytucje prowadzące edukację medialną, działalność informacyjną, a także badania nad mediami. Absolwent może samodzielnie podejmować działania w takich zawodach jak: menadżer public relations, specjalista ds. komunikacji zewnętrznej, rzecznik prasowy, doradca ds. stosunków międzynarodowych, copywriter.