Nazwa kierunku

 Biologia

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Opis kierunku/specjalności

Biologia to kierunek, który kształci studentów na studiach I i II stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym już od 1996 roku. Studia na kierunku biologia to zajęcia w nowoczesnych salach, pracowniach i laboratoriach wyposażonych w specjalistyczną aparaturę badawczą, prowadzone przez profesjonalną kadrę naukową. Studia na kierunku biologia wyróżnia szeroka oferta przedmiotów do wyboru bazująca na badaniach prowadzonych przez pracowników Instytutu Biologii i Biotechnologii oraz najnowszych trendach i kierunkach w naukach biologicznych, możliwość udziału studentów w badaniach naukowych oraz zajęcia terenowe z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. Student kierunku biologia może rozwijać swoje zainteresowania w ramach kół naukowych, a także uczestniczyć w wydarzeniach popularyzujących naukę.

W ramach studiów na kierunku biologia istnieje możliwość wyboru specjalności: biologia eksperymentalna lub biologia środowiskowa na studiach I stopnia oraz diagnostyka molekularna i monitoring środowiska na studiach II stopnia.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia kierunku biologia posiada wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartą na podstawach nauk ścisłych i przyrodniczych, posługuje się odpowiednią terminologią oraz posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk biologicznych. Absolwent dysponuje wiedzą teoretyczną pozwalającą na wyjaśnianie zjawisk oraz procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w organizmach żywych na różnym poziomie ich organizacji. Zna i rozumie prawa przyrody oraz zależności występujące między elementami środowiska. Zna i rozumie biochemiczne, genetyczne, molekularne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania organizmów pro- i eukariotycznych. Posiada wiedzę dotyczącą mechanizmu toksycznego działania wybranych związków pochodzenia naturalnego i antropogenicznego, ekologiczne uwarunkowania funkcjonowania organizmów w środowisku a także aktualne problemy ochrony środowiska i przyrody. Posiada umiejętności posługiwania się aparaturą naukowo-badawczą oraz różnymi technikami badawczymi m.in. biochemicznymi, mikrobiologicznymi, genetycznymi, molekularnymi i immunologicznymi a także pracy w terenie. Absolwent jest przygotowany zarówno do pracy zespołowej jak i samodzielnej realizacji powierzonych zadań.

Absolwent studiów II stopnia kierunku biologia posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, a także specjalistyczną wiedzę z zakresu wybranej specjalności. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się specjalistyczną aparaturą naukowo-badawczą oraz zaawansowanymi technikami badawczymi.

Specjalność: diagnostyka molekularna

Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie biologii molekularnej, inżynierii genetycznej oraz wybranych aspektów procesów wewnątrzkomórkowych. Absolwent potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty naukowe oraz opisać i zinterpretować uzyskane wyniki. Absolwent dysponuje także praktycznymi umiejętnościami wykonywania analiz z wykorzystaniem materiału biologicznego.

Specjalność: monitoring środowiska

Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie biologii różnych grup roślin i zwierząt, monitoringu środowiska przyrodniczego oraz zagadnień związanych z ewolucją, filogenezą i paleobiologią. Posiada umiejętności pozwalające na identyfikację zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych oraz realizację zadań badawczych w terenie.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku biologia mogą pracować w:

  • laboratoriach badawczych, analitycznych, środowiskowych,
  • terenowych stacjach badawczych oraz w placówkach związanych z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną,
  • firmach o profilu farmaceutycznym, medycznym, mikrobiologicznym,
  • muzeach, centrach nauki oraz placówkach popularyzujących naukę,
  • urzędach administracji państwowej i samorządowej.