Bezpieczeństwo wewnętrzne

    Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I i II stopnia

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Studia I stopnia odbywają się  na specjalnościach:

·   ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

·   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 Studia II stopnia odbywają się  na specjalnościach:

·   ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PUBLICZNYM

·   SŁUŻBY MUNDUROWE

Student poznaje zasady  funkcjonowania instytucji państwa. Zdobywa praktyczną znajomość norm prawnych regulujących funkcjonowanie państwa, wiedzę na temat zadań administracji publicznej w tym wymiarze oraz problematyki z zakresu zarządzania kryzysowego. Nabywa praktyczną wiedzę z obszaru nauk społecznych, związaną z zagadnieniami dotyczącymi polityki bezpieczeństwa państwa. Rozróżnia rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa we współczesnym świecie oraz zna sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom. Poznaje podstawową wiedzę w zakresie kryminologii i kryminalistyki oraz zwalczania przestępczości. Studia dostarczają  wiedzy na tematy polityczne, historyczne, prawne, ekonomiczne, psychologiczne i kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa państwa. Nabywa wiedzę dotyczącą metodologii prowadzenia badań w dziedzinie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności w badaniach nad bezpieczeństwem.

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent kierunku zna zasady funkcjonowania instytucji państwa, których przedmiot działalności jest związany z bezpieczeństwem. Dotyczy to praktycznej znajomości norm prawnych regulujących ich funkcjonowanie, wiedzy na temat zadań administracji publicznej w tym wymiarze oraz problematyki z zakresu zarządzania kryzysowego. Posiada praktyczną wiedzę z obszaru nauk społecznych, związaną z zagadnieniami dotyczącymi polityki bezpieczeństwa państwa. Rozróżnia rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa we współczesnym świecie oraz zna sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Posiada umiejętności w zakresie strzelectwa i samoobrony. Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, docenia znaczenie efektywności pracy zespołowej w organizacjach politycznych, w strukturach administracji publicznej, instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli. Nabywa umiejętności do kierowania małymi zespołami ludzkimi. Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze studiowanym kierunkiem. 

Perspektywy zawodowe

Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwent nabywa kwalifikacje do pracy w administracji rządowej i samorządowej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne. Znajduje zatrudnienie w instytucjach unijnych, instytucjach bezpieczeństwa narodowego, służbach specjalnych, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się bezpieczeństwem w jego praktycznym wymiarze. Absolwenci kierunku uzyskują przygotowanie do pełnienia funkcji w instytucjach sektora publicznego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (Policja, Służba Więzienna, Straż Graniczna, straże miejskie, centra zarządzania kryzysowego i inne).