Archeologia

Archeologia 

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Studia 3-letnie licencjackie

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

Absolwent posiada ogólną wiedzę na temat ziem polskich w pradziejach oraz okresach historycznych, po czasy nowożytne. Posiada również podstawową wiedzę źródłoznawczą, umożliwiającą określenie chronologii znalezisk archeologicznych i ich przynależności kulturowej. Absolwent zna metody i techniki prac archeologicznych, a wiedza ta jest pogłębiona od strony praktycznej dzięki uczestnictwu w ćwiczeniach terenowych, w tym badaniach wykopaliskowych i powierzchniowych. W trakcie studiów student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu nauk współpracujących z archeologią w badaniach nad przeszłością. Student poznaje dwa języki obce, w tym co najmniej jeden w stopniu umożliwiającym posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu archeologii

Absolwenci mogą podjąć studia II stopnia na kierunku Archeologia, w celu pogłębienia wiedzy oraz zdobycia uprawnień do prowadzenia samodzielnych badań archeologicznych.

Perspektywy zawodowe

Posiadana wiedza i umiejętności pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy na stanowiskach określanych jako technik archeolog (np. rysownik, dokumentalista), w instytucjach i firmach prowadzących prace archeologiczne.  Zdobyta wiedza umożliwia również pracę ze zbiorami archeologicznymi w instytucjach związanych z ich przechowywaniem, inwentaryzowaniem i dokumentowaniem ( muzea, składnice zabytków, urzędy konserwatorskie).

 

 

Archeologia 

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Studia 2-letnie magisterskie

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent studiów II stopnia na kierunku archeologia posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu archeologii oraz zmian kulturowych zachodzących na ziemiach Polski i krajów sąsiednich od pradziejów po okres historyczny. Posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej, metodycznej i metodologicznej archeologii, pogłębioną umiejętnościami praktycznymi zdobytymi w trakcie ćwiczeń terenowych.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań terenowych i samodzielnego opracowywania ich wyników. Jest w stanie analizować źródła archeologiczne, a także właściwie ocenić wartość i przydatność analiz archeometrycznych, antropologicznych, archeozoologicznych i archeobotanicznych. Zna i potrafi stosować zaawansowane narzędzia cyfrowe, w tym z zakresu systemu informacji geograficznej i dokumentacji trójwymiarowej. Zna problematykę  związaną z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacją nauki.

Absolwenci mogą również kontynuować edukację w Szkole Doktorskiej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci studiów drugiego stopnia zwiększają swoje szanse zatrudnienia zgodnego z kierunkiem studiów przez zdobycie wysokich kwalifikacji zawodowych w zakresie teorii i praktyki badawczej. Absolwenci z tytułem magistra mogą podjąć pracę w:

- instytucjach naukowych i naukowo-dydaktycznych prowadzących badania archeologiczne;

- placówkach muzealnych i innych, zajmujących się magazynowaniem, inwentaryzacją i popularyzacją źródeł archeologicznych;

- służbach ochrony zabytków;

- prywatnych firmach archeologicznych.