Nazwa kierunku

Archeologia

Poziom i forma studiów

Studia I stopnia stacjonarne

Opis kierunku/specjalności

Studia I stopnia na kierunku archeologia są studiami 3-letnimi o profilu ogólnoakademickim, uprawniającymi do uzyskania dyplomu z tytułem licencjata. Ich głównym celem jest zdobycie ogólnej wiedzy na temat ziem polskich w pradziejach i czasach historycznych, miejsca i znaczenia archeologii w systemie nauk, głównych kierunków jej rozwoju i nowych osiągnięć, współpracy z innymi dyscyplinami nauk w badaniach nad przeszłością, a także zakresu działalności instytucji naukowych zajmujących się archeologią, instytucji kultury i ochrony dziedzictwa. Studia przygotowują również do pracy terenowej poprzez udział studentów w badaniach wykopaliskowych i powierzchniowych, prowadzonych zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. W trakcie ćwiczeń terenowych odbywanych poza granicami Polski studenci mają możliwość nie tylko praktycznej nauki zawodu, ale również czynnego udziału we współpracy międzynarodowej (zapoznania z działalnością zagranicznych ośrodków naukowych, muzealnych, konserwatorskich oraz współpracą w ramach grantów).

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada ogólną wiedzę na temat ziem polskich w pradziejach oraz okresach historycznych, po czasy nowożytne. Posiada również podstawową wiedzę źródłoznawczą, umożliwiającą określenie chronologii znalezisk archeologicznych i ich przynależności kulturowej. Absolwent zna metody i techniki prac archeologicznych, a wiedza ta jest pogłębiona od strony praktycznej dzięki uczestnictwu w ćwiczeniach terenowych, w tym badaniach wykopaliskowych i powierzchniowych. W trakcie studiów student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu nauk współpracujących z archeologią w badaniach nad przeszłością. Student poznaje dwa języki obce, w tym co najmniej jeden w stopniu umożliwiającym posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu archeologii.

Absolwenci mogą podjąć studia II stopnia na kierunku archeologia, w celu pogłębienia wiedzy oraz zdobycia uprawnień do prowadzenia samodzielnych badań archeologicznych.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

  • instytucjach i firmach prowadzących prace archeologiczne jako technik archeolog (np. rysownik, dokumentalista);
  • instytucjach związanych z przechowywaniem, inwentaryzowaniem i dokumentowaniem zbiorów archeologicznych (muzea, składnice zabytków, urzędy konserwatorskie).

 

Nazwa kierunku

Archeologia

Poziom i forma studiów

Studia II stopnia stacjonarne

Opis kierunku/specjalności 

Studia II stopnia na kierunku archeologia są studiami 2-letnimi o profilu ogólnoakademickim, uprawniającymi do uzyskania dyplomu z tytułem magistra. Ich głównym celem jest pogłębienie wiedzy zdobytej na studiach I stopnia oraz rozszerzenie o nowe zagadnienia związane z naukami współpracującymi z archeologią oraz nowoczesnymi technikami pomiarów i dokumentacji stosowanymi w archeologii (GIS, georadar, geomagnetyka, skaning 3D, dokumentacja przy użyciu drona). Studia II stopnia umożliwiają zdobycie uprawnień do prowadzenia samodzielnych badań archeologicznych. Pogłębione umiejętności praktyczne studenci nabywają w trakcie ćwiczeń terenowych - badań wykopaliskowych oraz innych, nieinwazyjnych prac terenowych. Podobnie jak w przypadku studiów I stopnia, prowadzone są one zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. Studenci mogą brać czynny udział w grantach i projektach realizowanych przez pracowników Instytutu Archeologii przy szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej (współudział wielu różnych instytucji naukowo-badawczych, muzealnych, konserwatorskich oraz specjalistów różnych dziedzin i dyscyplin nauki). Ważnym aspektem jest praca z obcojęzyczną dokumentacją archiwalną i terenową lub z wynikami specjalistycznych analiz. Dzięki takim aktywnościom studenci mają możliwość nawiązywania indywidualnych, niezwykle cennych dla dalszej pracy naukowej kontaktów międzynarodowych, które mogą kontynuować na dalszych etapach pracy naukowej, np. w Szkole Doktorskiej lub też w pracy zawodowej w instytucjach zagranicznych i krajowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia na kierunku archeologia posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu archeologii oraz zmian kulturowych zachodzących na ziemiach Polski i krajów sąsiednich od pradziejów po okres historyczny. Posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej, metodycznej i metodologicznej archeologii, pogłębioną umiejętnościami praktycznymi zdobytymi w trakcie ćwiczeń terenowych.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań terenowych i samodzielnego opracowywania ich wyników. Jest w stanie analizować źródła archeologiczne, a także właściwie ocenić wartość i przydatność analiz archeometrycznych, antropologicznych, archeozoologicznych i archeobotanicznych. Zna i potrafi stosować zaawansowane narzędzia cyfrowe, w tym z zakresu systemu informacji geograficznej i dokumentacji trójwymiarowej. Zna problematykę  związaną z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacją nauki.

Absolwenci studiów drugiego stopnia zwiększają swoje szanse zatrudnienia zgodnego z kierunkiem studiów przez zdobycie wysokich kwalifikacji zawodowych w zakresie teorii i praktyki badawczej. Mogą również kontynuować edukację w Szkole Doktorskiej.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

  • instytucjach naukowych i naukowo-dydaktycznych prowadzących badania archeologiczne;
  • placówkach muzealnych i innych, zajmujących się magazynowaniem, inwentaryzacją i popularyzacją źródeł archeologicznych;
  • służbach ochrony zabytków;
  • prywatnych firmach archeologicznych.