Nazwa kierunku

Administracja, profil ogólnoakademicki

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Opis kierunku/specjalności 

 I stopnia

Celem studiów w zakresie kształcenia jest uzyskanie przez absolwenta umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu nauk prawnych i nauk o polityce i administracji, jak i prawidłowe rozumienie i interpretacja tekstów prawnych.

II stopnia

Celem studiów w zakresie kształcenia jest posiadanie przez absolwenta wiedzy z zakresu nauk prawnych, zwłaszcza nauk o polityce i administracji i prawie.

Sylwetka absolwenta

 I stopnia

Absolwent powinien posiadać umiejętność wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Celem studiów jest także nabycie przez studenta umiejętności posługiwania się językiem obcym zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym językiem obcym specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i finansów, w stopniu potrzebnym do wykonywania zawodu.

Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Absolwent potrafi właściwie analizować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski praktyczne oraz formułować i uzasadniać opinie. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą. Umie uczestniczyć w elementarnym zakresie w przygotowaniu projektów społecznych (potrafi projektować rozwiązania prawne, konstruować podstawy działania różnego rodzaju instytucji i organizacji oraz podstawy zarządzania nimi) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne. Potrafi przygotowywać samodzielnie lub w grupie projekty społeczne i właściwie je uzasadnić.

W zakresie kontynuacji studiów absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

II stopnia

Absolwent powinien posiadać umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych.

Absolwent nabywa umiejętność logicznego myślenia, analizy i syntezy, dzięki czemu potrafi przekonująco argumentować i interpretować zjawiska administracyjne, prawne, społeczne, polityczne i ekonomiczne w różnych sytuacjach decyzyjnych.

Celem studiów jest także nabycie przez studenta umiejętności posługiwania się językiem obcym zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym językiem obcym specjalistycznym z zakresu administracji, prawa w stopniu potrzebnym do wykonywania zawodu.

W zakresie kontynuacji studiów absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie.

Absolwent jest gotów do kontynuacji kształcenia w szkole doktorskiej.

Perspektywy zawodowe

Studia I stopnia

W zakresie możliwości zatrudnienia absolwent studiów jest przygotowany do pracy urzędniczej na niskim i średnim szczeblu o charakterze pomocniczym wobec podmiotów decyzyjnych w różnych rodzajach administracji publicznej - tak rządowej, jak i samorządowej - oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

Absolwent jest przygotowany do wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej w pracy urzędniczej niższego szczebla w różnych podmiotach, organach i instytucjach administracji publicznej, firmach prywatnych oraz prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej.

Studia II stopnia

W zakresie możliwości zatrudnienia absolwent studiów jest przygotowany do pracy w różnego rodzaju organach administracji publicznej - tak rządowej jak i samorządowej, podmiotach społecznych i gospodarczych - oraz nabył umiejętność stosowania prawa.

Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami.

Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.