Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości

LOGO_ASBiR.jpg [2.04 MB]

Kim jesteśmy?

Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości to wspólnota łącząca osoby pełniące na polskich uczelniach wyższych funkcje związane z ochroną praw i wartości akademickich, a także bezpieczeństwa, równości i różnorodności.

Niezależnie od nazwy pełnionych przez nas funkcji, łączą nas zakresy kompetencji, wspólnota doświadczeń oraz sposób postrzegania wartości etycznych leżących u podstaw funkcjonowania akademii.

Organizacja ma charakter nieformalny, w obszar jej działania wpisuje się wzajemne wsparcie w pełnieniu swoich funkcji oraz realizacja wskazanych poniżej celów.

 

Cele i zakres działania organizacji:

· zapewnienie przestrzeni bezpiecznego i poufnego dzielenia się wiedzą i doświadczeniami na temat problemów istniejących na uczelni i sposobów ich rozwiązywania,

· poszukiwanie najlepszych schematów działania w sytuacjach wymagających pomocy,

· tworzenie bazy wiedzy i dobrych praktyk,

· diagnozowanie i sygnalizowanie problemów wspólnych dla wielu instytucji akademickich,

· prowadzenie wspólnych badań i tworzenie raportów „trans-uniwersyteckich”,

· współpraca krajowa i międzynarodowa z organizacjami działającymi na rzecz równości i bezpieczeństwa w akademii, w szczególności z European Network of Ombuds in Higher Education - ENOHE (Europejską Siecią Rzeczników Akademickich),

· dzielenie się informacjami o wydarzeniach krajowych i międzynarodowych.

 

Jak działamy?

Spotykamy się przynajmniej raz na dwa miesiące w formule on-line. Spotkania są organizowane naprzemiennie przez zgłaszające się osoby z sieci i dotyczą konkretnych,

uzgodnionych wcześniej tematów. W toku spotkań omawiamy wspólne problemy, dzielimy się doświadczeniami, prezentujemy rozwiązania przyjęte na poszczególnych uczelniach, dyskutujemy na tematy bieżące oraz informujemy się o planowanych wydarzeniach i aktualnościach.

Przynajmniej raz w roku spotykamy się na stacjonarnym spotkaniu plenarnym, organizowanym rotacyjnie przez kolejne uczelnie.

Sieć ma także swoją przestrzeń wirtualną na platformie Teams, która służy do bieżącej komunikacji, cyklicznych spotkań w formule on-line oraz gromadzenia wspólnej bazy wiedzy.

 

Jak do nas dołączyć?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączania się w działania Sieci. Jeśli pełnisz funkcje związane z ochroną praw i wartości akademickich, bezpieczeństwa, równości i różnorodności w świecie akademickim i bliskie są Ci cele przyjęte przez naszą Sieć - przyłącz się do nas!

Zachęcamy do udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach, wspierania nas w aktualizowaniu strony internetowej oraz współtworzenia wirtualnej społeczności.

· W celu udziału w konkretnym wydarzeniu prosimy o bezpośredni kontakt z osobami, które je organizują,

· W celu umieszczenia (lub aktualizacji) danych na stronie internetowej prosimy o kontakt z osobą administrującą stroną na adres: [email protected] .

· Aby dołączyć do przestrzeni wirtualnej na platformie Teams prosimy o przesłanie prośby wraz ze wskazaniem swojego stanowiska lub opisem zakresu pełnionych obowiązków na adres administratorów sieci z Uniwersytetu Wrocławskiego: [email protected] .

· Aby w sposób trwały włączyć się do współpracy w ramach sieci niezbędne jest dodanie swoich danych do bazy teleadresowej prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski. W tym celu prosimy o przesłanie prośby wraz ze wskazaniem swojego stanowiska lub opisem zakresu pełnionych obowiązków na adres: [email protected] .


Uczelnia nazwa stanowiska Imię i nazwisko adres e-mail adres strony
Akademia Górniczo-Hutnicza Rzecznik Praw Studenta mgr Agnieszka Zatyka-Szlachcic [email protected] http://rps.agh.edu.pl/
Akademia Sztuki Wojennej  Rzecznik akademicki dr hab. Andrzej Pawlikowski, prof. ASzWoj  [email protected] https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/rzecznik-akademicki/
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza Rzeczniczka Praw Studenckich dr hab. Agata Adamiecka-Sitek [email protected] https://akademia.at.edu.pl/studia-i-studenci/rzeczniczka-praw-studenckich/
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  Pełnomocnik rektora ds. równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją  dr hab. Krzysztof Pezdek prof. AWF [email protected] https://awf.wroc.pl/uczelnia/krzysztof-pezdek-13336
Politechnika Gdańska Rzecznik Praw i Wartości Akademickich  Prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń  [email protected]  https://pg.edu.pl/uczelnia/organizacja/rzecznik-praw-i-wartosci-akademickich
Politechnika Krakowska Rzecznik/mediator dr Justyna Małkuch- Świtalska [email protected]  
Politechnika Krakowska Dyrektor Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej dr inż. Elżbieta Jarosińska [email protected]pk.edu.pl www.cewsa.pk.edu.pl
Politechnika Wrocławska Pełnomocniczka ds. przeciwdziałania dyskryminacji dr hab. Karolina Jaklewicz, prof. PWr. [email protected] www.rowna.pwr.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński Rzeczniczka Praw i Wartości Akademickich Beata Kowalska [email protected] www.ombuds.uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński Dział Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ Michał Powszedniak (koordynator Działu)

[email protected] ; 

[email protected]

www.bezpieczni.uj.edu.pl
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Rzecznik praw akademickich  Prof. Dr hab. Katarzyna Dudka [email protected] https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,616,pl.html
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Pełnomocniczka Rektora ds. Równości Płci dr hab. Joanna Konopińska [email protected]

https://www.umb.edu.pl/rowni/pelnomocniczka_rektora_ds._rownosci_plci

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Rzecznik akademicki  dr Bartłomiej Chludziński [email protected] https://www.umk.pl/uczelnia/rzecznik_akademicki/
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Pełnomocniczka do spraw równego traktowania dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK [email protected] www.umk.pl/uczelnia/wladze/pelnomocnicy/
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Pełnomocniczka ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów Magdalena Kalińska [email protected] https://www.umk.pl/uczelnia/wladze/pelnomocnicy/
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Rzecznik ds. równego traktowania i prewencji dyskryminacji/Specjalista ds. HR Justyna Łochańska [email protected]  
Uniwersytet Rzeszowski Rzecznik akademicki dr Jan Gałkowski [email protected] https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/rowne-traktowanie/rzecznik-akademicki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Rzecznik ds. Równości Szans Mateusz Dampc [email protected] http://zagiel.uwm.edu.pl/rzecznik-ds-rownosci-szans
Uniwersytet Warszawski Rzeczniczka akademicka ds. studenckich i pracowniczych dr Anna Cybulko [email protected] www.ombudsman.uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski Główna specjalistka ds. równourpawnienia na UW Anna Grędzińska [email protected]   www.rownowazni.uw.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski Pełnomocniczka Rektora UWr ds bezpieczeństwa studentów i doktorantów Barbara Kowalczyk [email protected] https://uni.wroc.pl/pomocny-uwr/bezpieczenstwo-studentow-i-doktorantow/pelnomocnik-rektora-ds-bezpieczenstwa-studentow-i-doktorantow/
Uniwersytet Wrocławski Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji  dr Ariel Przybyłowicz [email protected] uni.wroc.pl/rowny-uwr/o-rzeczniku-kontakt/
Warszawski Uniwersytet Medyczny Rzecznik Akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mec. Oskar Luty [email protected] www.wum.edu.pl/ombudsman