Rzecznik akademicki

Rzecznikiem akademickim (academic ombudsperson) Uniwersytetu Rzeszowskiego jest dr Jan Gałkowski, socjolog i etyk, pracownik Instytutu Nauk Socjologicznych UR. Rzecznik akademicki działa na rzecz całej wspólnoty Uniwersytetu Rzeszowskiego, każdy – osoby pracujące, studiujące, odbywające studia doktorancie czy uczące się w Liceum Uniwersyteckim, przedstawiciele jednostek organizacyjnych UR i samorządów studenckiego i doktoranckiego – może zwrócić się do Rzecznika z prośbą o wsparcie, radę czy rozmowę. Dwa najważniejsze zadania Rzecznika to wspieranie wszystkich osób ze wspólnoty uniwersyteckiej w polubownym rozwiązywaniu konfliktów, sporów i napięć oraz promowanie wysokich standardów etycznych w życiu akademickim.

 

Kiedy zwrócić się do Rzecznika akademickiego?

 • potrzebujesz być wysłuchany_a lub uzyskać poradę dotyczącą życia akademickiego,
 • masz problem dotyczący Twojej pracy lub studiów i nie wiesz do kogo się z nim zwrócić,
 • masz przekonanie, że dostrzegasz problem – dotyczący Ciebie osobiście, jednostki, w której pracujesz lub studiujesz czy też całej uczelni – i chcesz o tym z kimś porozmawiać by poszukać rozwiązania,
 • jesteś uwikłany_a w spór lub sytuację konfliktową,
 • potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu trudnej sprawy, z którą sam sobie nie możesz poradzić,
 • uważasz, że zostałe_aś skrzywdzony_a, potraktowany_a niesprawiedliwie lub dyskryminująco,
 • szukasz facylitatora lub mediatora.

Członkinie i członkowie wspólnoty uniwersyteckiej mogą porozmawiać z Rzecznikiem o każdej sprawie dotyczącej życia akademickiego, funkcjonowania uczelni, pracy lub studiów w UR bez konieczności podejmowania dalszych działań. O tym czy zostaną podjęte dalsze kroki i na czym będą one polegały można zdecydować wspólnie podczas rozmowy z Rzecznikiem.

 

Rzecznik akademicki:

 • wysłuchuje zgłaszające się do niego osoby, pomaga w dokładnym określeniu problemu i w szukaniu jego rozwiązania,
 • pomaga rozwiązywać spory i konflikty w sposób polubowny,
 • rekomenduje mediację i pomaga ją rozpocząć,
 • udziela informacji o możliwych sposobach rozwiązywania problemów,
 • promuje znajomość praw i wartości akademickich, monitoruje ich naruszenia,
 • uczestniczy w tworzeniu dokumentów i rozwiązań mających na celu promowanie praw i wartości akademickich oraz wysokich standardów etycznych.

Rzecznik Więcej o zadaniach Rzecznika możesz przeczytać TUTAJ.

 

Rzecznik akademicki NIE:

 • podejmuje działań w sprawach zgłoszonych anonimowo,
 • zajmuje się poradnictwem prawnym lub psychologicznym,
 • wydaje wiążących opinii lub rozstrzygnięć,
 • występuje jako reprezentant osoby pokrzywdzonej,
 • uczestniczy w dochodzeniach formalnych czy dyscyplinarnych inaczej niż obserwator.

IOA_logo.png [9.49 KB]

Zasady działania Rzecznika akademickiego

Rzecznik akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego działa w oparciu o cztery zasady International Ombuds Association (IOA):

 • niezależności – podejmuje decyzje tylko we własnym imieniu, sam decyduje czy i w jaki sposób zajmie się zgłoszonym problemem, działa niezależnie od innych instytucji uniwersyteckich;
 • bezstronności – działania Rzecznika są neutralne, działa on na rzecz pozytywnego rozwiązania problemu i sprawiedliwego przebiegu sprawy, ale nie reprezentuje żadnej ze stron sporu, jest rzecznikiem akademickich wartości i praw, a nie konkretnych osób czy instytucji;
 • nieformalności – Rzecznika nie prowadzi oficjalnych postępowań, nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji administracyjnych czy dyscyplinarnych, prowadzi jedynie nieformalne działania wyjaśniające i dąży do polubownego rozwiązywania sporów,
 • poufności – tożsamość osób zgłaszających się do rzecznika oraz informacje przez nie przekazywane pozostają poufne i nie są ujawniane osobom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje zagrożenia czyjegoś bezpieczeństwa lub sytuacje wymagane przez prawo.

O standardach praktyki Rzeczników i kodeksie etycznym IOA, które wyznaczają te cztery zasady możesz przeczytać w jęz. angielskim na stronie IOA.

 

Dokumenty

Zarządzenie nr 71/2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21.06.2022 r. w sprawie: powołania Rzecznika akademickiego

Zarządzenie nr 150/2023 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24.10.2023 r. w sprawie: mediacji akademickich

Sprawozdanie Rzecznika akademickiego UR za 2022

Sprawozdanie Rzecznika akademickiego UR za 2023

Formularz zgłoszeniowy

 

Kontakt

Rzecznik akademicki przed zajęciem się zgłoszoną sprawą zaprasza osobę zgłaszającą na spotkanie i rozmowę. Z Rzecznikiem można się umówić mailowo ([email protected]), telefonicznie (737 665 606 lub 17 872 12 74) lub za pośrednictwem Biura ds. równego traktowania. Rzecznik przyjmuje w p. 101, bud. A2, I piętro (al. Kopisto 2a).