Pełnomocniczka i Komisja ds. równego traktowania

Pełnomocniczka Rektora UR ds. równego traktowania

Pełnomocniczką Rektora UR ds. równego traktowania jest dr Magdalena Pokrzywa, socjolożka i pracownica socjalna, zatrudniona w Instytucie Nauk Socjologicznych UR. Pełnomocniczka działa na rzecz całej wspólnoty Uniwersytetu Rzeszowskiego i podlega bezpośrednio Rektorowi UR. Trzy najważniejsze obowiązki Pełnomocniczki to:

  • podejmowanie działań na rzecz równego traktowania i niedyskryminacji (między innymi ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, religię, wyznanie lub światopogląd, orientację psychoseksualną czy tożsamość płciową), w tym, w sposób szczególny, prowadzenie spraw dotyczących ochrony praw cudzoziemców oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych,
  • przewodniczenie pracom Komisji ds. równego traktowania,
  • czuwanie nad terminowym i poprawnym wdrażaniem obowiązującego Planu Równości Płci.

Sprawozdanie Pełnomocniczki Rektora UR ds. równego traktowania z realizacji Planu Równości Płci za 2022 rok jest dostępne TUTAJ

Sprawozdanie Pełnomocniczki Rektora UR ds. równego traktowania z realizacji Planu Równości Płci za 2023 rok jest dostępne TUTAJ

Z pełnomocniczką Rektora UR ds. równego traktowania możesz się skontaktować za pośrednictwem Biura ds. równego traktowania, gdy uważasz, że napotkałe_aś sytuację nierównego traktowania, zostałe_aś potraktowany w sposób dyskryminujący, chcesz się dowiedzieć jakie prawa Ci przysługują oraz w szczególności, jeśli chcesz złożyć formalną skargę dotyczącą nierównego traktowania.

Komisja ds. równego traktowania

Komisja ma dwa główne zadania:

  • prowadzenie formalnych postępowań w sytuacji złożenia skargi dotyczącej dyskryminacji,
  • wspieranie Pełnomocniczki ds. równego traktowania w terminowym i poprawnym wdrażaniu Planu Równości Płci.

W skład Komisji poza Pełnomocniczką ds. równego traktowania wchodzą także przedstawiciele pracowników poszczególnych Kolegiów oraz przedstawiciele pracowników administracyjnych UR:

dr hab. Paweł Korzeniowski, prof. UR (Kolegium Nauk Humanistycznych)
dr Małgorzata Nagórska (Kolegium Nauk Medycznych)
dr hab. Grzegorz Pączka, prof. UR (Kolegium Nauk Przyrodniczych)
dr Krzysztof Piróg (Kolegium Nauk Społecznych)
dr Marcin Subczak (Kolegium Nauk Humanistycznych)
mgr Michał Skóra (Kolegium Nauk Społecznych)
mgr Anna Janczycka (przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi)