Pełnomocnik i Komisja ds. równego traktowania

 

Pełnomocnik Rektora UR ds. równego traktowania

Pełnomocnikiem Rektora UR ds. równego traktowania jest dr Dorota Semków, prawnik i politolog, pracownik Instytutu Nauk Prawnych UR. Pełnomocnik działa na rzecz całej wspólnoty Uniwersytetu Rzeszowskiego i podlega bezpośrednio Rektorowi UR. Trzy najważniejsze obowiązki Pełnomocnika to:

  • podejmowanie działań na rzecz równego traktowania i niedyskryminacji (między innymi ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, religię, wyznanie lub światopogląd, orientację psychoseksualną czy tożsamość płciową), w tym, w sposób szczególny, prowadzenie spraw dotyczących ochrony praw cudzoziemców oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych,
  • przewodniczenie pracom Komisji ds. równego traktowania,
  • czuwanie nad terminowym i poprawnym wdrażaniem obowiązującego Planu Równości Płci.

Z pełnomocnikiem Rektora UR ds. równego traktowania możesz się skontaktować za pośrednictwem Biura ds. równego traktowania, gdy uważasz, że napotkałe_aś sytuację nierównego traktowania, zostałe_aś potraktowany w sposób dyskryminujący, chcesz się dowiedzieć jakie prawa Ci przysługują oraz w szczególności, jeśli chcesz złożyć formalną skargę dotyczącą nierównego traktowania.

 

Komisja ds. równego traktowania

Komisja ma dwa główne zadania:

  • prowadzenie formalnych postępowań w sytuacji złożenia skargi dotyczącej dyskryminacji,
  • wspieranie Pełnomocnika ds. równego traktowania w terminowym i poprawnym wdrażaniu Planu Równości Płci.

 

W skład Komisji poza Pełnomocnikiem ds. równego traktowania wchodzą także przedstawiciele pracowników poszczególnych Kolegiów oraz przedstawiciele pracowników administracyjnych UR:

dr Katarzyna Czeszejko-Sochacka (Kolegium Nauk Społecznych)
dr hab. Paweł Korzeniowski, prof. UR (Kolegium Nauk Humanistycznych)
dr Małgorzata Nagórska (Kolegium Nauk Medycznych)
dr hab. Grzegorz Pączka, prof. UR (Kolegium Nauk Przyrodniczych)
dr Krzysztof Piróg (Kolegium Nauk Społecznych)
mgr Joanna Puszkar (Biuro ds. równego traktowania)
dr Marcin Subczak (Kolegium Nauk Humanistycznych)