Mediacje akademickie

Uniwersytet Rzeszowski należy do grona uczelni aktywnie promujących mediacje jako metodę rozwiązywania sporów i konfliktów w środowisku akademickim. Mediacja zakłada udział osoby trzeciej – mediatora – w próbie rozwiązania sporu. Rolą mediatora, który pozostaje bezstronny i neutralny, jest pomoc w komunikacji pomiędzy stronami i wypracowaniu rozwiązania akceptowalnego dla wszystkich. Mediator nie narzuca rozwiązań, nie podejmuje decyzji za strony ani nie rozstrzyga kwestii spornych. Mediacja jest zawsze dobrowolna i może być prowadzona tylko po wyrażeniu na nią zgody przez wszystkie strony sporu. Mediacja jest także poufna. Na końcową ugodę muszą wyrazić zgodę wszystkie strony.

Mediatorzy akademiccy powołani przez Rektora UR to nauczyciele akademiccy posiadający odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji:

  • dr hab. Aneta Arkuszewska, prof. UR z Instytutu Nauk Prawnych UR, Kierownik Centrum Mediacji i Rozwiązywania Sporów UR, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie,
  • dr Jan Gałkowski z Instytutu Nauk Socjologicznych UR, Rzecznik akademicki UR, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie,
  • dr Dorota Rynkowska z Instytutu Nauk Socjologicznych UR, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.

Zgodnie z Zarządzeniem w Uniwersytecie Rzeszowskim nad prawidłową organizacją mediacji akademickich czuwa Rzecznik akademicki, który merytorycznie i organizacyjnie wspomaga mediatorów w wykonywaniu ich obowiązków oraz do promuje mediacje akademickie w społeczności akademickiej.

Co zrobić by przystąpić do mediacji?

  • przeczytaj Zarządzenie Rektora (poniżej),
  • przygotuj informację o sporze, którego jesteś stroną,
  • zgłoś się do Rzecznika akademickiego.

Dokumenty: