Pełnomocnik ds. równego traktowania

 

 

Pełnomocnikiem Rektora ds. równego traktowania w Uniwersytecie Rzeszowskim jest dr Jan Gałkowski

 

Do zadań pełnomocnika Rektora ds. równego traktowania należy:

  • zapobieganie wszelkim formom nierównego traktowania i dyskryminacji,
  • reagowanie na nierówne traktowanie i dyskryminację, jeśli do nich dojdzie,
  • monitorowanie przestrzegania zasad równego traktowania,
  • upowszechnianie wiedzy w zakresie przestrzegania zasad równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

 

Skontaktuj się z Pełnomocnikiem, jeżeli:

  • potrzebujesz wsparcia jako osoba dyskryminowana lub pokrzywdzona,
  • jesteś osobą, która zauważyła nierówne traktowanie w Uczelni lub jesteś świadkiem dyskryminującego zachowania,
  • możesz pomóc, by zasady równego traktowania były jeszcze lepiej przestrzegane, a Uniwersytet stawał się bardziej wspólnotowy i przyjazny dla wszystkich,
  • potrzebujesz informacji na temat regulacji dotyczących równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji obowiązujących w Uniwersytecie.

 

Działania nieformalne i formalne

Doświadczenia działania pełnomocników ds. równego traktowania w innych uczelniach polskich wskazują, że osoby, których dotyka dyskryminacja najczęściej potrzebują wysłuchania, konsultacji, otrzymania potrzebnych informacji i nieformalnego rozwiązania sprawy. Dlatego pełnomocnik dąży przede wszystkim do nieoficjalnego rozwiązania zaistniałego problemu. Jednakże na życzenie osoby zainteresowanej pełnomocnik może nadać sprawie formalny bieg. Pełnomocnik reaguje natychmiast, w sposób uzgodniony ze zgłaszającą się do niego osobą. Kontakt z pełnomocnikiem nie oznacza automatycznego wszczęcia jakichkolwiek oficjalnych procedur.

 

Poufność

Pełnomocnik działa zgodnie z zasadą poufności. Tożsamość osób zgłaszających się do niego i informacje pozwalające na ich zidentyfikowanie nie są bez ich zgody ujawniane innym organom uczelnianym. Zasada poufności może zostać naruszona jedynie w przypadku wyższej konieczności (np. zaistnienia sytuacji bezpośrednio zagrażającej czyjemuś bezpieczeństwu). Wszczęcie niektórych działań może wymagać ujawnienia określonych informacji, ale dzieje się to w uzgodnieniu z osobą zainteresowaną.

 

Upowszechnianie wiedzy

Pełnomocnik podejmuje działania upowszechniające wiedzę w zakresie przestrzegania zasad równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności w formie spotkań lub szkoleń kierowanych do wspólnoty akademickiej. Jego celem jest także wspieranie wspólnoty uniwersyteckiej we wdrażaniu obowiązujących procedur przeciwdziałania dyskryminacji.