Zespół monitorujący

_-01.jpg [492.88 KB]

W celu monitorowania wdrożenia zapisów Karty i Kodeksu powołany został Zespół ds. monitorowania wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Uniwersytecie Rzeszowskim, zwany Zespołem ds. monitorowania. Skład zespołu oraz zakres zadań zespołu został określony Zarządzeniem Rektora

Celem nadrzędnym Zespołu ds. monitorowania będzie zapewnianie jakości i skuteczności podejmowanych działań w zakresie Strategii HR4R. Zespół określi mierniki realizacji działań  i systematycznie dokonywać będzie oceny efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu przez poszczególne zespoły i jednostki organizacyjne na Uczelni. Zakłada się, że Zespół spotykać się będzie nie rzadziej niż co pół roku.

Przewodniczący Zespołu ds. wdrożenia zasad Karty i Kodeksu oraz przewodniczący Zespołu ds. monitorowania będą przekazywać cyklicznie Rektorowi sprawozdania z realizacji planu działań.

Raport OTM-R (w opracowaniu)

 

Harmonogramu posiedzeń Zespołu ds. wdrożenia zasad Karty i Kodeksu na najbliższy rok:

 

18.03.2022 r.

10.06.2022 r.

16.09.2022 r.

16.12.2022 r.