Strategia HR4R dla UR

_-07.jpg [589.67 KB]

Opierając się na szczegółowej analizie wewnętrznej zarówno regulacji prawnych jak i praktyk stosowanych na UR oraz analizie wyników badań ankietowych wśród pracowników naukowych i doktorantów UR dotyczących realizacji zapisów Karty i Kodeksu na Uczelni, zidentyfikowano obszary działalności, które wymagają doskonalenia i działań naprawczych. Na tej podstawie została opracowana Strategia HR4R UR na lata 2021-2024, zawierającą plan działań, z określeniem rodzaju i opisem merytorycznym działań oraz wskazaniem, które organy i jednostki Uczelni są odpowiedzialne za realizację działań w określonych ramach czasowych.

Na podstawie przeprowadzonych badań określono dwa rodzaje działań dla Uniwersytetu Rzeszowskiego umożliwiających wdrożenie HRs4R UR. Pierwszym jest opracowanie koniecznych rozwiązań poprawiających obszary niekorzystnie ocenione przez respondentów, a drugim bardziej intensywne promowanie istniejących rozwiązań prawnych w obszarach gdzie respondenci odpowiedzieli ‘nie wiem”, nie znając do końca procedur i zarządzeń. Jedynym niezaimplementowanym obszarem według respondentów jest dostęp do doradztwa zawodowego, a większa część rekomendacji zawartych w dokumentach UE jest zaimplementowana w pełni lub częściowo. W procesie przejściowym obszary w których wykazano konieczność dostosowania zostaną zmodyfikowane tak, aby w pełni spełniać wymagania UE.

Konsekwentna realizacja Strategii HR4R UR pozwoli na skuteczne wdrożenie zasad Karty i Kodeksu, co powinno przyczynić się do poprawienia warunków zatrudniania i pracy naukowców oraz rozwoju nauki na UR.

Strategia HR4R UR - tekst jednolity z dnia 28 kwietnia 2022 r.

HRS4R UR Strategy

Plan działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Uniwersytecie Rzeszowskim

Uchwała nr 81/05/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania Strategii HR4R UR – Plan działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Uniwersytecie Rzeszowskim