Zespół ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania

_-01.jpg [492.88 KB]

Na mocy Zarządzenia Rektora UR nr 23/2021 z 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Uniwersytecie Rzeszowskim rozpoczął się formalny proces wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Uniwersytecie Rzeszowskim

JM Rektor powołał Zespół ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Uniwersytecie Rzeszowskim w następującym składzie:

  • dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR - Przewodniczący Zespołu
  • dr hab. Elżbieta Rokosz, prof. UR - Koordynator Zespołu
  • dr hab. Anna Koziorowska, prof. UR
  • dr Jakub Czopek
  • dr Jarosław Kinal
  • dr Piotr Matłosz
  • mgr Małgorzata Soroń (Przedstawicielka doktorantów)
  • mgr inż. Justyna Czarnik-Kwaśniak (Przedstawicielka pracowników inżynieryjno-technicznych/ naukowo-technicznych)
  • dr Maciej Ulita (Przedstawiciel administracji)
  • mgr Ewelina Piszczek (Przedstawicielka administracji)

Metodyka pracy Zespołu

Na pierwszym formalnym spotkaniu Zespołu, które odbyło się 22 lutego 2021 r. ustalono metodologię pracy, ustalono harmonogram spotkań oraz koncepcję wdrażania zasad Karty i Kodeksu. Dokonano także podziału pracy nad analizą zewnętrznych i instytucjonalnych regulacji prawnych oraz praktyk obowiązujących na Uniwersytecie Rzeszowskim. Omówiono planowany proces ankietyzacji oraz ustalono szczegółowo jego metodologię.

Harmonogram pracy Zespołu ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Uniwersytecie Rzeszowskim

Termin

Cel spotkania

22 lutego 2021

Spotkanie organizacyjne, wybór koordynatora prac Zespołu, ustalenie metodologii pracy zespołu, ustalenie harmonogramu prac Zespołu oraz koncepcji wdrożenia zasad Karty i Kodeksu

22 luty -15 marca 2021

Przeprowadzenie przez Zespół przeglądu zapisów ogólnokrajowych i wewnętrznych regulacji prawnych oraz procedur i praktyk stosowanych na Uczelni w zakresie realizacji zapisów Karty i Kodeksu, rozpoczęcie prac nad przygotowaniem analizy wewnętrznej z wykorzystaniem ankiety online wg rekomendacji dotyczących analizy wewnętrznej udostępnionych przez KE na stronie internetowej EURAXESS

16 marca 2021

Rozpoczęcie procedury ankietyzacji na temat warunków pracy i zatrudniania na UR pracowników naukowych

31 marca 2021

Zakończenie procedury ankietyzacji oraz rozpoczęcie analizy wewnętrznej luk zapisów wewnętrznych regulacji prawnych oraz procedur i praktyk stosowanych na Uczelni w zakresie realizacji zapisów Karty i Kodeksu

6 kwiecień 2021

Rozpoczęcie opracowywania dokumentu dotyczącego podsumowania  regulacji prawnych oraz praktyk stosowanych  na UR na podstawie przeprowadzonej analizy luk

9-15 kwietnia 2021

Przeprowadzenie dodatkowych konsultacji w obrębie różnych grup pracowniczych UR w zakresie propozycji możliwych rozwiązań proceduralnych oraz dobrych praktyk w odniesieniu do aspektów etycznych i zawodowych, rekrutacji, warunków pracy i ubezpieczeń społecznych

20 i 27 kwietnia 2021

Spotkania robocze Zespołu poświęcone podsumowaniu analizy wewnętrznej luk zapisów wewnętrznych regulacji prawnych oraz procedur i praktyk stosowanych na Uczelni w zakresie realizacji zapisów Karty i Kodeksu oraz przygotowywanego raportu

5 maj 2021

Przedstawienie władzom UR wniosków z analizy oraz propozycji rozwiązań. Spotkanie Zespołu wdrożeniowego – podsumowanie przygotowanej Strategii HR oraz Planu działań

10 maj 2021

Przygotowanie kampanii informacyjnej dotyczącej przygotowanej Strategii HR oraz planu działań (informacja na stronie UR oraz przygotowanie artykułu do Gazety Uniwersyteckiej) 

27 maja 2021

Prezentacja oraz przyjęcie przygotowanej Strategii zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na UR podczas Senatu UR

27 maja 2021

Rozpoczęcie wdrażania Strategii w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na UR

30 września 2021

Aktualizacja Strategii HR4R UR przez Senat UR

18 listopada 2021

Złożenie dokumentów Gap-Analysis, OTM-R i Action Plan do oceny przez EURAXESS Rights team

09 grudnia 2021

Zatwierdzenie formalne dokumentów Gap-Analysis, OTM-R i Action Plan przez The EURAXESS Rights team

10 marca 2022

Otrzymanie raportu EURAXESS Rights team z dokonanej oceny dokumentów aplikacyjnych (nadanie w systemie statusu Pending minor modifications)

22 kwietnia 2022

Przygotowanie aktualizacji Strategii HR4R UR oraz uzupełnienia informacji zawartej w dokumentach aplikacyjnych tj. Gap-Analysis-Process Description, Gap-Analysis Charter and Code Checklist, OTM-R Checklist i Action Plan według zaleceń recenzenta EURAXESS Rights team

28 kwietnia 2022

Zaopiniowanie zaktualizowanej Strategii HR4R UR przez Senat UR

 

W okresie 16 - 31 marca 2021 przeprowadzono  ankietyzację wśród pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat warunków pracy i zatrudniania na UR pracowników naukowych w celu identyfikacji luk zapisów wewnętrznych regulacji prawnych oraz procedur i praktyk stosowanych na Uczelni w zakresie realizacji zapisów Karty i Kodeksu. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego w formie ankiety online. Informacja o celu badania oraz prośba o aktywne włączenie się pracowników UR oraz doktorantów do prac nad realizacją strategii HR4R została zamieszczona na stronie UR oraz w informacji e-mailowej zawierającej link do ankiety. Dodatkowo członkowie Zespołu ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Uniwersytecie Rzeszowskim przeprowadzili konsultacje w obrębie różnych grup pracowniczych UR w zakresie propozycji możliwych rozwiązań proceduralnych oraz dobrych praktyk w odniesieniu do aspektów etycznych i zawodowych, rekrutacji, warunków pracy i ubezpieczeń społecznych.

W trakcie prac nad strategią HR4R korzystano ze wsparcia Działu Nauki i Projektów, Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii, Biblioteki UR, Działu Spraw Osobowych, Kanclerza UR, Działu Kształcenia, Sekretariatów Kolegiów, Pełnomocnika ds. polityki naukowej UR, Uniwersyteckiego Centrum Informatyzacji, Koordynator ds. Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Koordynatora ds. Wymiany i Współpracy Międzynarodowej Studentów i Nauczycieli Akademickich w Kolegium Nauk Przyrodniczych

W okresie przygotowywania Strategii HR4R oraz planu i harmonogramu działań naprawczych i doskonalących odbyły się spotkania zespołów roboczych, które realizowały poszczególne zadania przydzielone zgodnie z obszarem swoich kompetencji. W dniu 27.04.2021 r. odbyło się spotkanie podsumowujące działania zmierzające do opracowania Strategii HR4R oraz planu i harmonogramu działań. Od momentu podjęcia decyzji władz Uniwersytetu Rzeszowskiego o wdrożeniu zasad Karty i Kodeksu trwa akcja promująca wdrożenie Karty i Kodeksu na Uczelni.