Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych podlega organizacyjnie Zamiejscowemu Wydziałowi Biotechnologii z siedzibą w Weryni. Zakupione wyposażenie naukowe jest zlokalizowane w laboratoriach, w ramach których utworzonych jest 13 pracowni:

 

Laboratorium Badawcze Zakładu Fizjologii i Rozrodu Zwierząt

 • Sala Operacyjna dla dużych zwierząt doświadczalnych
 • Pracownia Immunodiagnostyki
 • Pracownia Badań Molekularnych nad Rozrodem Zwierząt
 • Pracowania Badań Stężeń Gazów i  Związków Biologicznie Czynnych w Materiałach Biologicznych i Środowisku

 

Laboratorium Morfogenezy i  Biomechaniki Roślin

 • Pracownia Mikroskopii i Mikromechaniki
 • Pracownia Molekularnej Fizjologii Roślin

 

Laboratorium Biotechnologii Molekularnej

 • Pracownia Bioinżynierii Białka
 • Pracownia Fizjologii Komórki
 • Pracownia Proteomiczna typu LC/MS

 

Laboratorium Ekotoksykologii

 • Pracownia Ekologii Molekularnej
 • Pracownia Toksykologii Środowiska

 

Laboratorium Genetyki i  Cytogenetyki Molekularnej

 • Pracownia Mikroskopowa
 • Pracownia Genetyki Molekularne.

 

Zakupione wyposażenie jest wykorzystywane nie tylko przez Zamiejscowy Wydział Biotechnologii, ale również przez dwie inne jednostki uczelniane: Wydział Matematyczno–Przyrodniczy i Wydział Biologiczno–Rolniczy. Powołane Centrum tym samym stanowi platformę wzajemnej współpracy pomiędzy kadrą naukowo–badawczą, specjalizującą się w naukach biologicznych, rolniczych i medycznych, jak i  podmiotami gospodarczymi, prowadzącymi działalność w tych dziedzinach. Zadania badawcze, planowane do realizacji w Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, nie są w chwili obecnej realizowane na taką skalę i w sposób kompleksowy przez żadną inną jednostkę, zlokalizowaną na terenie województwa podkarpackiego. W centrum tym są realizowane następujące główne działania: prace badawcze oraz aplikacyjne w dziedzinie biotechnologii zwierząt, roślin, żywności, medycyny oraz ochrony środowiska, wdrażanie nauk podstawowych w opracowywanie technologii wykorzystujących systemy biologiczne, współpraca z sektorem gospodarczym oraz innymi krajowymi jak i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, kształcenie specjalistów z zakresu biotechnologii.