Laboratorium Biotechnologii

W ramach projektu Biotechnologie Przyjazne Dla Środowiska wybudowane zostanie następujące laboratorium:

 1. Laboratorium Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Cele:

 • Budowa pracowni dla biotechnologii roślin
 • prowadzenie badań w zakresie:
  • innowacji natury biotechnologicznej,
  • praktyki ogrodniczej i rolniczej
  • oraz środowiska naturalnego.

Założone wskaźniki:

 • Powierzchnia laboratorium    - ok. 970 m2
 • Aparatura badawcza             -  ok. 6 mln zł
 • Pracownie specjalistyczne     - 4

Budynek Laboratorium Biotechnologii UR będzie składać się z klimatyzowanych pomieszczeń laboratoryjnych wyposażonych w  sprzęt i aparaturę, pomieszczeń spełniających funkcję szklarni-mnożarki oraz hali wegetacyjnej (położonych przy ścianach budynku lub/i na dachu). Badania prowadzone będą w czterech, ściśle ze sobą wsp ółpracujących zespołach/pracowniach badawczych:

 • Pracownia Roślinnych Kultur in Vitro
 • Pracownia Biotyzacji Roślin i Allelopatii
 • Pracownia Marker ów Molekularnych
 • Pracownia Chromatografii

Badania prowadzone w w/w pracowniach będa miały wpływ głównie na takie dziedziny jak: introdukcja roślin wykorzystywanych w farmaceutyce i produkcji substytutów żywności, doskonalenie metod oczyszczania odpadów komunalnych i przemysłowych, rekultywacja lub zapobieganie powstawaniu terenów zdegradowanych oraz otrzymywanie substancji, mikroorganizmów i roślin odpornych na szok cieplarniany  oraz ograniczenie stosowania nawozów sztucznych i  mineralnych.

Przewidywane produkty

 • Instrukcje wdrożeniowe dotyczące mikrorozmnażania roślin sadowniczych, ozdobnych i  energetycznych
 • Instrukcje wdrożeniowe dotyczące oceny jakości/certyfikacji materiału szk ółkarskiego otrzymanego za pośrednictwem kultur in vitro
 • Odmiany roślin sadowniczych przystosowane do uprawy ekologicznej i integrowanej, tolerancyjne na stresy związane z efektem cieplarnianym;
 • Odmiany roślin energetycznych nadających się do uprawy w terenach zanieczyszczonych lub podatnych na zanieczyszczenie
 • Odmiany ozdobne szczeg ólnie przydatne w nasadzeniach miejskich i terenach zanieczyszczonych lub podatnych na zanieczyszczenie
 • Substancje naturalne oraz szczepy pożytecznych mikroorganizm ów wykorzystywane jako skuteczne środki ochrony roślin lub w inny sposób zwiększające/stabilizujące plonowanie i jakość plonu
 • Produkcja elitarnego materiału szkółkarskiego ww. odmian (we współpracy z firmami szkółkarskimi na Podkarpaciu) w ilości zaspokajających potrzeby południowo-wschodniej Polski.