INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA PRAC NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ DLA DOKTORANTÓW UKRAIŃSKICH W RAMACH PROGRAMU NAWA „SOLIDARNI Z UKRAINĄ”

 

Kto może wziąć udział w programie

Program adresowany jest do doktorantów ukraińskich, którzy w wyniku działań wojennych znaleźli się na terytorium Polski i chcą realizować prace nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej, zgodnie z założeniami programu NAWA „Solidarni z Ukrainą”.

Uczestnikami programu mogą być obywatele Ukrainy, którzy:

 • legalnie przebywają na terytorium Polski,
 • przybyli do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r.,
 • odbywali na Ukrainie studia doktoranckie (aspirantura) w roku akademickim 2021/2022

 

W ramach realizowanego programu uczestnik otrzymuje:

 • Możliwość prowadzenia prac związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej,
 • Stypendium w wysokości 1 500 zł - wypłacane za każdy miesiąc, w którym uczestnik Programu bierze udział w działaniu (w przypadku przyjęcia uczestnika do szkoły doktorskiej stypendium jest wypłacane od momentu przyjęcia przez cały okres posiadania statusu uczestnika szkoły doktorskiej i odbywania kształcenia na terytorium Polski, jednak nie dłużej niż do 30 września 2022 r.,
 • W razie potrzeby pomoc psychologiczną oraz prawną związaną z kształceniem.

 

Limit przyznanych w ramach programu miejsc: 5

 

Okres realizacji programu: do 30.09.2022 r.

 

Zasady rekrutacji:

Kandydaci mogą przystąpić do rekrutacji w dyscyplinach, w których Uniwersytet Rzeszowski aktualnie prowadzi kształcenie doktorantów w roku akademickim 2021/2022:

 1. archeologia - I, II, III rok,
 2. ekonomia i finanse- I rok,
 3. filozofia - I, II, III rok,
 4. historia - I, II, III rok,
 5. językoznawstwo - I, II, III rok,
 6. literaturoznawstwo - I, II, III rok,
 7. nauki biologiczne - I rok,
 8. nauki fizyczne - I, II, III rok,
 9. nauki medyczne - II, III rok,
 10. nauki o polityce i administracji - I, II rok,
 11. nauki o zdrowiu - I, II rok,
 12. nauki prawne - I, II, III rok,
 13. nauki socjologiczne - I, II rok,,
 14. pedagogika - I rok,
 15. rolnictwo i ogrodnictwo - I, II rok,
 16. technologia żywności i żywienia - I, II, III rok,
 17. sztuki muzyczne - I rok,
 18. sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki - I, II, III rok.

 

Kandydaci przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o możliwość prowadzenia prac związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim, wraz z wymaganymi oświadczeniami;
 • kopia dokumentu tożsamości stwierdzająca narodowość ukraińską;
 • kopia dokumentu poświadczającego przekroczenie granicy Ukrainy z RP nie wcześniej niż 24.02.2022;
 • kopia legitymacji doktoranta z fotografią;
 • CV - w języku polskim lub angielskim;
 • opis realizowanego problemu badawczego w ramach rozprawy doktorskiej - w języku polskim lub angielskim.

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Uniwersytet Rzeszowski

Szkoła Doktorska

35-959 Rzeszów

al. T.Rejtana 16c

bud. A1, pok. 29

e-mail: [email protected]

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ НАД ДИСЕРТАЦІЄЮ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК (ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ) ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ АСПІРАНТІВ ЗА ПРОГРАМИ NAWA  «СОЛІДАРНІ З УКРАЇНОЮ»

Хто може брати участь у Програмі

Програма створена для українських аспірантів, які в результаті війни опинилися на території Польщі та бажають продовжувати роботу з підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії), відповідно до положень програми NAWA «Солідарні з Україною».

Учасниками програми можуть бути громадяни України, які:

 • легально перебувають на території Польщі,
 • прибули до Польщі не раніше 24 лютого 2022 року,
 • навчались в аспірантурі на території Україні у 2021/2022 навчальному році

 

У рамках програми учасник отримує:

 • Можливість виконання роботи, пов'язаної з підготовкою кандидатської дисертації;
 • Стипендія в розмірі 1500 злотих - виплачується за кожен місяць участі у Програмі (стипендія виплачується з моменту вступу протягом усього періоду участі у програмі та перебування на території Польщі, однак не довше ніж до 30 вересня 2022 р.
 • При необхідності психологічна та юридична допомога, пов'язана з навчанням.

 

Ліміт учасників Програми: 5

 

Термін реалізації програми: до 30 вересня 2022 року

 

Правила участі у Програмі:

Перелік дисциплін, за якими Жешувський університет зараз навчає аспірантів у 2021/2022 навчальному році, та на які можна подавати заявку:

 1. Археологія - І, ІІ, ІІІ рік,
 2. Економіка та фінанси - І рік,
 3. Філософія - І, ІІ, ІІІ рік,
 4. Історія - І, ІІ, ІІІ рік,
 5. Лінгвістика - курс І, ІІ, ІІІ рік,
 6. Літературознавство - І, ІІ, ІІІ рік,
 7. Біологічні науки - І рік,
 8. Фізичні науки - І, ІІ, ІІІ рік,
 9. Медичні науки - II, III рік,
 10. Політологія та управління - І, ІІ рік,
 11. Медичні науки - І, ІІ рік,
 12. Юридичні науки - І, ІІ, ІІІ рік,
 13. Соціологічні науки - І, ІІ рік,
 14. Педагогіка - І рік,
 15. Сільське господарство та садівництво - І, ІІ рік,
 16. Харчові технології - І, ІІ, ІІІ рік,
 17. Музичне мистецтво - І рік,
 18. Образотворче мистецтво та консервація творів мистецтва - І, ІІ, ІІІ рік.

 

Кандидати приймаються до вичерпання ліміту місць. Заявки будуть розглядатися по мірі їх надходження.

 

Необхідні документи:

 • заявка на можливість проведення роботи, пов’язаної з підготовкою дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії), в Жешувському університеті (зразок додається);
 • копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копія документа, що підтверджує перетин українського кордону з Республікою Польща не раніше 24 лютого 2022 року;
 • довідка про навчання в аспірантурі з фотографією;
 • CV (резюме) - польською або англійською мовою;
 • опис суті дослідження, що виконується аспірантом - польською чи англійською мовами.

 

ЗАВЕРШЕНО НАБІР

 

Uniwersytet Rzeszowski

Szkoła Doktorska

35-959 Rzeszów

al. T.Rejtana 16c

bud. A1, pok. 29

e-mail: [email protected]