Zasady składania wniosków o przyznanie STYPENDIUM SOCJALNEGO I INNYCH ŚWIADCZEŃ w  roku akademickim 2022/2023

 1. Wniosek należy zarejestrować przez system Wirtualna Uczelnia (WU) następnie wydrukować, uzupełnić oświadczenia, podpisać wniosek i inne wymagane dokumenty.

 2. Zarejestrowanie wniosku elektronicznego poprzez system WU nie jest złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia zgodnie z Regulaminem i nie wszczyna postępowania administracyjnego w tej sprawie - wniosek oprócz zarejestrowania elektronicznego należy złożyć w formie papierowej w terminach określonych w pkt. 4:
  osobiście w dziekanatach ds. stypendiów danego Kolegium lub
  - za pośrednictwem poczty polskiej

  ZŁOŻENIE WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM POCZTY
  Wszystkie dokumenty należy przesłać w oryginałach lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem, należy rozumieć: kopię dokumentu zawierającą klauzulę „zgodne z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z pieczątką, datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) osoby (wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji) uprawnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz pieczątką instytucji. W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość potwierdzania za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie dokumentu zamieszczając klauzulę np. „za zgodność z oryginałem od strony X do strony X”.
  Wysyłając wniosek wraz załącznikami o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę, za pośrednictwem poczty polskiej, kopertę należy zaadresować wg wzoru:

  Dziekanat Kolegium Nauk …………………. - Sekcja Spraw Socjalnych
  Kierunek studiów: …………….
  Adres: …………………………… (zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi na stronie UR: Kontakt - Uniwersytet Rzeszowski, odpowiednio do kierunku studiów).

  Wysyłając wniosek wraz załącznikami o stypendium Rektora za pośrednictwem poczty polskiej, kopertę należy zaadresować wg wzoru:

  Dział Kształcenia
  Sekcja Spraw Socjalnych
  Adres: al.T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów

  - dopuszcza się możliwość złożenia wniosku poprzez pocztę elektroniczną tylko w przypadku, gdy student przebywa w Ukrainie, z przyczyn od siebie niezależnych wynikających z trwającą wojną

  ZŁOŻENIE WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ
  Wszystkie dokumenty należy zeskanować lub zrobić ich zdjęcia i wysłać drogą elektroniczną za pośrednictwem konta poczty uniwersyteckiej, skany/zdjęcia muszą być czytelne; jako temat e-maila należy wpisać: wniosek o ……………….._imię i nazwisko_kierunek studiów;

 3. Osoby przyjęte na I rok studiów w roku akad. 2022/2023, do momentu uzyskania dostępu do WU, składają wniosek tylko w formie papierowej - wzór wniosku i innych dokumentów dostępny na stronie UR.

 4. Przypominamy o TERMINACH PORZĄDKOWYCH do złożenia wniosków:
  - dla STYPENDIUM SOCJALNEGO i STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na SEMESTR ZIMOWY:
  do 15 lipca dla studentów II roku studiów i wyżej,
  do 5 października dla studentów przyjętych na I rok studiów,
  - dla STYPENDIUM REKTORA do 5 października,
  - dla ZAPOMOGI - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

 5. Zasady przyznawania świadczeń oraz wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku określa Regulamin świadczeń dla studentów
 6. WAŻNE!!!
 7. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym w szczególności art. 41 ust. 10-12:  

  „10. Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 (Jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Do określenia okresu pobytu uznawanego za legalny stosuje się art. 57 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052). Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki)będący studentem, może ubiegać się o stypendium socjalne, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz o kredyt studencki, o którym mowa w art. 98 ust. 1 tej ustawy.

  1. Obywatel Ukrainy, o którym mowa w ust. 10, ubiegający się o stypendium socjalne albo o kredyt studencki składa oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej
  2. Do obywateli Ukrainy, o których mowa w ust. 10, nie stosuje się ograniczenia w zakresie liczby zapomóg, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
   o szkolnictwie wyższym i nauce.”
 8.  WOBEC POWYŻSZEGO:
  1. student, którego pobyt uznaje się za legalny w rozumieniu ww. ustawy, do wniosku
   o stypendium socjalne, w przypadku braku możliwości przedłożenia wymaganych dokumentów do stypendium socjalnego określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów składa:
   - oświadczenie o sytuacji rodzinnej i majątkowej - wzór oświadczenia
   - potwierdzenie, iż wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. - zaświadczenie wydane przez właściwy Urząd lub kserokopia strony paszportu potwierdzającej przekroczenie granicy polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r. (oryginał paszportu do wglądu)
  2. student, który nie spełnia kryteriów do uznania jego pobytu za legalny w świetle ww. ustawy, ma obowiązek złożenia wymaganych dokumentów do stypendium socjalnego zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów. W uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o sytuacji rodzinnej i majątkowej, o którym mowa w pkt. 1 a, w którym student przedstawia przyczyny braku możliwości dostarczenia wymaganych dokumentów. Jeżeli Komisja Stypendialna uzna, że przyczyny niedostarczenia wymaganych dokumentów nie są uzasadnione, może wezwać studenta do ich uzupełnienia.
  3. Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o stypendium socjalne w zależności od sytuacji materialnej studenta, poza wymienionymi w pkt. 1, określa załącznik nr 9 do Regulaminu, dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego.