Zasady składania wniosków o świadczenia na rok akademicki 2023/2024

STUDENCI PRZYJĘCI NA I ROK

I. Jak uzyskać miejsce w DOMACH STUDENCKICH UR

Krok 1. Wybierz dom studencki Uniwersytetu Rzeszowskiego, w którym chcesz zamieszkać (najlepiej znajdujący się blisko miejsca studiowania), do wyboru:

 • Filon, ul. Cicha 2, tel. 17 872 34 32
 • Laura , ul. Cicha 4, tel. 17 872 24 00
 • Olimp, ul. Siemieńskiego 17, tel. 17 872 26 01
 • Merkury i Hilton, ul. Ćwiklińskiej 2, tel. 17 861 40 04

Krok 2. Wypełnij wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim – dostępny na stronie internetowej UR w zakładce Student – Domy Studenta- Zasady przyznawania miejsc w domach studenckich UR:

 • wpisz we wniosku: dane osobowe, kolegium, kierunek, rok i formę studiów i inne wymagane dane;
 • zaznacz wybrany dom studencki;
 • wybierz rodzaj pokoju, w przypadku pokoju 1-osobowego dołącz wymaganą dokumentację (student/osoba przyjęta na studia w UR może ubiegać się o przyznanie miejsca w pokoju jednoosobowym, jeżeli spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1) samotnie wychowuje dziecko,
  2) jest w ciąży,
  3) jest przewlekle chory lub niepełnosprawny.
 • wypełnij oświadczenia zawarte we wniosku;
 • podpisz wniosek;

Krok 3. UDAJ SIĘ DO WYBRANEGO DOMU STUDENTA, w którym należy:

 • dokonać rezerwacji miejsca w domu studenckim,
 • opłacić kaucję
 • ZŁOŻYĆ WYPEŁNIONY WNIOSEK.

Krok 4. Wniosek zostanie przekazany do Komisji ds. Domów Studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego, która podejmie decyzję co do przyznania miejsca w DS.

Krok 6. informację o przyznaniu miejsca uzyskasz w wybranym domu studenckim po 15.09.

 

II. Jak ubiegać się o przyznanie STYPENDIUM SOCJALNEGO

 1. Zasady przyznawania świadczeń oraz wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku określa: Regulamin świadczeń dla studentów
 2. WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE –zał. nr 1 do Regulaminu
 3. Zasady ustalania dochodu do stypendium socjalnego - zał. nr 8 do Regulaminu
 4. Wykaz dokumentów wymaganych do stypendium socjalnego - zał. nr 9 do Regulaminu

 

 1. O STYPENDIUM SOCJALNE–może ubiegać się cudzoziemiec będący studentem UR, spełniający co najmniej jeden z poniższych warunków:
 2. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.6)), oraz członkowie jego rodziny, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • będący osobą pracującą na własny rachunek lub pracownikiem, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697),
 • który zachowuje prawo pobytu w przypadkach, o których mowa w art. 17 ww. ustawy,
 • posiadający prawo stałego pobytu.
 1. któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 2. któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91);
 3. który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. posiadacz certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 5. posiadacz Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 6. będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

 1. Uwaga!!! Zmiany w zasadach przyznawania świadczeń w związku z trwającym na terenie Ukrainy konfliktem zbrojnym:

 

Jeżeli obywatel Ukrainy przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny do dnia 4 marca 2024 r.. Student, który spełnia powyższe kryteria może ubiegać się o stypendium socjalne.

W przypadku braku możliwości przedłożenia wymaganych dokumentów do stypendium socjalnego określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów - załącznik nr 9 do Regulaminu, student składa oświadczenie o sytuacji rodzinnej i majątkowejwzór oświadczenia; wraz z potwierdzeniem, iż wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.

Student, który nie spełnia kryteriów do uznania jego pobytu za legalny w świetle ww. ustawy, ma obowiązek złożenia wymaganych dokumentów do stypendium socjalnego zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów. W uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o sytuacji rodzinnej i majątkowej, w którym student przedstawia przyczyny braku możliwości dostarczenia wymaganych dokumentów. Jeżeli Komisja Stypendialna uzna, że przyczyny niedostarczenia wymaganych dokumentów nie są uzasadnione, może wezwać studenta do ich uzupełnienia.

 

 1. Wniosek o stypendium socjalne wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć:
 • w terminie do 5 października 2023 r.
 • w dziekanatach –  sekcjach ds. stypendiów danego Kolegium:

Kolegium Nauk

Nazwisko i imię pracownika

Adres

Godziny otwarcia

Kolegium
Nauk Medycznych

mgr Anna Mazur – Wacław
[email protected]
(17) 872 11 68

Al.Kopisto 2a, 35-395 Rzeszów A2/ pok. 11

Poniedziałek, wtorek, czwartek

 

 

Środa

 

 

Piątek

9.00-13.00

mgr Paulina Rodzeń
prodzen@ur.edu.pl
(17) 872 11 68

Al.Kopisto 2a, 35-395 Rzeszów

A2/ pok. 11

nieczynne

mgr Mariusz Chrząstek
mchrzastek@ur.edu.pl
(17) 872 11 37

Al.Kopisto 2a, 35-395 Rzeszów

A2/ pok. 23

11.00-15.00

Kolegium
Nauk
Humanistycznych

Krystyna Ratowska
kratowska@ur.edu.pl
(17) 872 12 86

Al.Kopisto 2b, 35-395 Rzeszów A3/ pok. 5

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

 

 

Środa

 

 

10.00-14.00

mgr Halina Ślemp
[email protected]
(17) 872 12 84

Al.Kopisto 2b, 35-395 Rzeszów A3/ pok. 4

nieczynne

Kolegium
Nauk Przyrodniczych

mgr Elżbieta Borek
eborek@ur.edu.pl
(17) 851 85 26

ul. Pigonia 1,
35-310 Rzeszów
A0/B3 pok. 100

Poniedziałek-piątek

9.00-13-00

mgr Karolina Lewicka -Szpiech
kszpiech@ur.edu.pl
(17) 851 85 26

mgr Agata Pietrucha
apietrucha@ur.edu.pl
(17) 851 85 26

Kolegium
Nauk Społecznych

mgr inż. Barbara Bałamut
[email protected]
(17) 872 16 08

ul. Ćwiklińskiej 2,        
35-061 Rzeszów
D1/pok. 5

Poniedziałek -czwartek

 

 

 

 

Piątek

 

 

 

 

 

 

 

soboty zjazdowe wskazane przez dziekanat

9.00-13.00

mgr Małgorzata Glista Pitucha
[email protected]
(17) 872 16 08

mgr Beata Bieda
[email protected]
(17) 872 10 73

Al. Mjr. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów A2/pok. 38

nieczynne

Marzena Kuna
[email protected]
(17) 872 10 73

mgr Jolanta Biłyk
[email protected] (17) 872 14 59

Al. Mjr. W Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów

A2/pok. 35

9.00-13.00

mgr Beata Pękala
[email protected]
(17) 872 14 59

Al. Mjr. W Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów

A2/pok. 35

 

STUDENCI II roku i wyżej - jak złożyć wniosek o przyznanie świadczeń: stypendium socjalne, stypendium Rektora, zapomogę, stypendium dla osób niepełnosprawnych

Zasady składania wniosków o świadczenia:
Student ma obowiązek:
• zarejestrować wniosek o przyznanie świadczenia - w wersji elektronicznej, poprzez system Wirtualna Uczelnia;
• wydrukować wniosek i złożyć w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami odpowiednio:
– wnioski o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę w dziekanatach/Sekcji Spraw Socjalnych poszczególnych Kolegiów,
– wnioski o stypendium Rektora w Dziale Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych.

Osoba zrekrutowana na I rok studiów w UR, może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w formie papierowej bez uprzedniej rejestracji w systemie elektronicznym Wirtualna Uczelnia, zgodnie ze wzorem wniosku stanowiącym załącznik do Regulaminu, dostępnym dla studentów na stronie internetowej UR, z zastrzeżeniem, że po uzyskaniu dostępu do systemu Wirtualna Uczelnia jako student UR zarejestruje wniosek w systemie, w terminie do 10 października w semestrze zimowym/10 marca w semestrze letnim.
Za terminowe złożenie wniosku i prawidłowe skompletowanie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie świadczeń odpowiada student.

Przypominamy o terminach składania wniosków:
Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych:

Semestr zimowy:
• do 15 lipca dla studentów II roku studiów i wyżej,
• do 5 października dla studentów przyjętych na I rok studiów,

Stypendium Rektora:
• do 5 października

Zapomoga:
• niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Jeżeli terminy, o których mowa w ust. 1, przypadają na dzień ustawowo wolny od pracy, ulegają one przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

Zmiana zasad potwierdzania średniej ocen do stypendium Rektora
W związku ze zmianami wprowadzonymi w Regulaminie świadczeń dla studentów, wniosek o stypendium Rektora należy złożyć w Sekcji Spraw Socjalnych Działu Kształcenia, ul. T. Rejtana 16C, bud. A1, parter, pok. nr 36, bez konieczności potwierdzania uzyskanej średniej ocen w dziekanacie Kolegium (dotychczas z wydrukowanym wnioskiem student udawał się do dziekanatu w celu uzyskania potwierdzenia uzyskanej średniej ocen).