Stypendia - informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA OKREŚLA - Regulamin świadczeń dla studentów

PROSZĘ ŚLEDZIĆ ZAKŁADKĘ: STYPENDIA - OGŁOSZENIA - GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ BIEŻĄCE INFORMACJE NA TEMAT STYPENDIÓW

I. Cudzoziemcy, będący studentami UR, mogą ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:

 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • Zapomogi
 • Stypendium Rektora
 • Stypendium socjalne – przy czym o stypendium socjalne może ubiegać się cudzoziemiec będący studentem UR, spełniający co najmniej jeden z poniższych warunków:
 1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), oraz członkowie jego rodziny, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  - będący osobą pracującą na własny rachunek lub pracownikiem, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697),
  - który zachowuje prawo pobytu w przypadkach, o których mowa w art. 17 ustawy o której mowa w pkt. 1,
  - posiadający prawo stałego pobytu.
 2. udzielono mu zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3. udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91);
 4. posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. posiada certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 6. posiada Kartę Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 7. udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

UWAGA!!! - zmiany w zasadach przyznawania świadczeń w związku z trwającym na terenie Ukrainy konfliktem zbrojnym:

Jeżeli obywatel Ukrainy przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny do dnia 30 czerwca 2024 r. Student, który spełnia powyższe kryteria może ubiegać się o stypendium socjalne.

W przypadku braku możliwości przedłożenia wymaganych dokumentów do stypendium socjalnego określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów - załącznik nr 9 do Regulaminu, student składa oświadczenie o sytuacji rodzinnej i majątkowej – wzór oświadczenia; wraz z potwierdzeniem, iż wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.

Student, który nie spełnia kryteriów do uznania jego pobytu za legalny w świetle ww. ustawy, ma obowiązek złożenia wymaganych dokumentów do stypendium socjalnego zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów.